Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Podrobný program konference ISSS 2016

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_1fink.mp3 (654 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_2sobotka.mp3 (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_3slechtova.mp3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_4franc.mp3 (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_5jourova.mp3 (6,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_6strouhal.mp3 (3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_7diskuse.mp3 (29 MB)

Slavnostní zahájení

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise
MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr, Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně, Ministerstvo vnitra
Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství
Mgr. Robert Baxa, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jan Landa, státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Ron Sheau-Jung Lu, ambassador, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Ing. Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016

13.15–14.35

Financování a hodnocení

Adobe Acrobat prezentace (1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,4 MB)

Možnosti čerpání v novém období 2014–2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti eGovernmentu a zkušenosti z podpory ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období 2007–2013 Příspěvek představí možnosti čerpání evropských prostředků na projekty v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti z vyhlášených a plánovaných výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle IROP 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Rovněž budou představeny zkušenosti z financování, kontrol a auditů ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období z Integrovaného operačního programu (IOP) a jejich přenos do nového programového období.

Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (360 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,8 MB)

Představení MS 2014+

JUDr. Olga Letáčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4,6 MB)

Význam MIS pro strategické rozhodování destinace Příspěvek/prezentace/blok se zabývá problematikou informační podpory při strategickém rozhodování destinace a řešení úlohy alokace zdrojů ke konkrétním trhům/kanálům. Představeny jsou hlavní zdroje sekundárních dat nezbytných pro marketingové řízení destinace a ukázky výstupů z vlastního marketingového šetření. Na příkladech „best practice“ jsou představeny různé přístupy k řešení marketingového informačního systému v cestovním ruchu a nástroje umožňující agregaci dat z různých zdrojů na jedné technicko-interpretační platformě. Představen bude Marketingový informační systém, který realizuje agentura CzechTourism, a to včetně nastínění dalšího rozvoje systému.

Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (336 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,6 MB)

Agri-IT v roce 2

Ing. Zdeněk Adamec, Ministerstvo zemědělství, 15'

Adobe Acrobat prezentace (344 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (12,8 MB)

NAP a hodnocení projektů Národní architektonický plán veřejné správy ČR (NAP), vytvořený v souladu s Metodickými postupy modelování architektury, je nezbytným předpokladem pro koordinaci a zvýšení efektivity řízení strategického rozvoje veřejné správy ČR, jejich procesů a služeb, výkonnosti a IT podpory.

Cílem zavádění NAP je přechod od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na propojené architektuře a jednotných pravidlech prosazovaných Útvarem hlavního architekta eGovernmentu.

NAP vychází a je inspirován mezinárodními standardy TOGAF a ArchiMate a bohatou zahraniční zkušeností, je tvořen třemi průběžně aktualizovanými celky: současným stavem, cílovým stavem za 5 let (aktuálně v roce 2020) a popisem přechodu do cílového stavu.

Nezbytným předpokladem pro účelné investice do ICT je posouzení jednotlivých projektů Hlavním architektem eGovernmentu na soulad s NAP, zmocnění k tomu vychází z UV č. 889/2015.

Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 20'

14.45–15.45

Dopady nařízení eIDAS I.

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Nařízení eIDAS v kontextu digitální transformace Digitální transformace je v dnešní době hlavním trendem v celé oblasti ICT. Přináší zásadní změny nejen v oblasti technologií, procesů, implementace a provozování, ale i v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů. Úspěšná transformace přináší zvýšení efektivity a produktivity a zejména umožňuje vytvořit nové produkty a služby pro občany a klienty. Významným přínosem nařízení eIDAS je zavedení důvěryhodné a efektivní komunikace s ostatními institucemi a obchodními partnery. Protože je digitální transformace komplexní, považuje IDC za nezbytné holistický přístup. Na základě rozsáhlé a detailní znalostní báze a dlouholetého výzkumu představíme klíčové faktory úspěchu a základní předpoklady úspěšné transformace, k dispozici je i ověřená metodologie a nástroje pro zjištění stavu a situace. IDC poskytuje státním institucím a organizacím efektivní a vysoce přínosné poradenství a služby pro: – zjistění připravenosti na transformaci a implementaci změn (Maturity Assessment) – srovnání s ostatními organizacemi v dané oblasti a v oboru (Benchmarking) – identifikaci slabých stránek a rizik (Gap Analysis) na základě zkušeností a nejlepší praxe – doporučení, opatření a strategii pro další rozvoj a zlepšení (Guidance) – výběr nejvhodnějších technologií, řešení, výrobců a dodavatelů (Vendor Assessment) IDC také v rámci přednášky představí výsledky nejnovějšího výzkumu, jak postupuje digitalizace v Evropě a v ČR a jaké jsou její výsledky a přínosy. Jedním z významných akcelerátorů dynamiky digitální transformace je právě nařízení eIDAS a jeho uvedení do praxe.

Stanislav Novák, IDC CEMA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (601 kB)

eIDAS změny v roce 2016 Nařízení eIDAS – přichází nová éra elektronické komunikace napříč EU a to již od 1. července 2016. Co všechno přinese?

Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (163 kB)

Implementace eIDAS pohledem ČÚZK

Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (682 kB)

eIDAS ve zdravotnictví – návaznost na projekty CEF

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 10'

15.50–17.25

Dopady nařízení eIDAS II.

Adobe Acrobat prezentace (351 kB)

NIA a princip identifikace a autentizace přes eOP Od příštího roku bude každý vydávaný občanský průkaz vybaven elektronickým čipem, který bude z výroby obsahovat identifikační certifikát. Ten bude sloužit jako klíč k elektronickým službám státu. Samotnou identifikaci a autentizaci uživatele služeb bude ve vazbě na záznam v registru obyvatel zajišťovat národní identitní autorita, kterou vytváří Správa základních registrů. Její součástí bude i identifikační brána na portálu eIdentita.cz, na které bude probíhat vlastní identifikace uživatele, podobně jako probíhá online platba kartou na platební bráně.

Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

CZ.PEPS: budování infrastruktury pro eIDAS již začalo V rámci zajištění přes-hraničního uznávání eID musí všechny členské země EU vybudovat národní bránu, tzv. eIDAS node. Za Českou republiku bylo jako provozovatel této brány až do roku 2019 vybráno sdružení CZ.NIC. Přednáška nabídne aktuální informace o stavu implementace českého národního uzlu i principy, na kterých přes-hraniční uznávání eID funguje.

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (548 kB)

eIDAS a správa elektronických identit Jak a proč řídit identitu úředníka, jeho oprávnění a přístupy? Seznámení s možnostmi řešení pro správu identit na úřadě a jeho zasazení do kontextu a potřeb konceptu eIDAS.

Radim Drgáč, AutoCont CZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (472 kB)

Dopady nařízení eIDAS na správní úřady Nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (eIDAS) přináší do činností správních úřadů dvě zásadní změny. První změna se týká on-line služeb s uživatelským přístupem poskytovaných správními úřady veřejnosti prostřednictvím Internetu. K přihlašování k on-line službám budou muset být uznávány prostředky pro elektronickou identifikaci fyzických a právnických osoby, které byly vydány v jiném členském státě EU. Druhá změna se týká využívání elektronických podpisů k úkonům prováděných elektronickými dokumenty. Bude zrušen stávající zákon o elektronickém podpisu a právní rámec bude upravovat přímo nařízení eIDAS. Podstatou změny je zavedení kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, které budou muset být ověřovány a vytvářeny podle nových požadavků, jež se od stávajících významně odlišují.

Ing. Robert Gogela, Asseco Central Europe, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (499 kB)

Možnosti využití mojeID v samosprávě i knihovnách Přednáška se zaměří na novinky mojeID, které dnes využívá na svých webech již téměř 150 měst a obcí a v loňském roce jej implementovaly do různých řešení i tři kraje. Přednáška představí možnosti využití mojeID především v oblasti e-Demokracie včetně stále populárnějších participativních rozpočtů nebo možnosti zřízení validačního místa přímo na úřadu. V neposlední řadě bude pozornost věnována implementaci mojeID do systémů pro města pro obce (Galileo, Vera, Datron) a knihovní systémy.

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (142 kB)

Dopady eIDAS na datové schránky Jednu z regulovaných oblastí eIDAS představují rovněž tzv. služby vytvářející důvěru, jejichž nejvýznamnějším zástupcem jsou služby doporučeného elektronického doručování (tzv. eDelivery). V návaznosti na výzkumný projekt TB0500MV001 podpořený Technologickou agenturou ČR budou představeny hlavní dopady eIDAS na informační systém datových schránek a nastíněny jeho možné modifikace v souvislosti s implementací eIDAS.

Mgr. Jiří Průša, Metropolitní univerzita Praha, 10'

Diskuse a dotazy

5'

Malý sál

8.45–10.15

„Výroční zpráva Ministerstva vnitra“

Adobe Acrobat prezentace (228 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,7 MB)

Co nás čeká v roce 2016

JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (438 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,9 MB)

Budoucnost občanských průkazů jako základ komunikace občanů s veřejnou správou

Mgr. Jana Vildumetzová, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (510 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,8 MB)

Státní služba aktuálně a Informační systém o státní službě

RNDr. Josef Postránecký, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (499 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,3 MB)

Koncept rozvoje eGovernmentu

Ing. Roman Vrba, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (323 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (8 MB)

Strategie rozvoje ICT VS, NAP, opendata

Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (181 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (2,4 MB)

NIA

Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 10'

Adobe Acrobat prezentace (337 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (3,5 MB)

e-sbírka, e-legislativa a Národní digitální archiv

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 10'

10.30–12.00

Přenos slavnostního zahájení

13.00–14.10

Koncept Smart cities II.

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Chytré město

Marcel Babczynski, MBA, Česká spořitelna, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Smart cities: Moderní technologie již dokáží vyřešit palčivé problémy městské správy. A bez nákladných investic Zlepšení dopravy, zlevnění veřejného osvětlení, optimalizaci svozu odpadu i elektronickou školní docházku může spolehlivě vyřešit koncept Smart City. Moderní technologie se dostávají do všech koutů našeho života a občané, kteří si již zvykli využívat chytré telefony, chytré topení nebo chytré domácí osvětlení, začínají očekávat, že města budou schopna moderní technologie také využít. Vedení měst, která dokáží moderní technologie využít pro zlepšování kvality života svých občanů, si v popularitě stojí výrazně lépe, než ty která se stále drží sice známých, ale již zastaralých a nedostačujících řešení. První síť pro Internet věcí přichází do ČR.

Ing. Petr Sichrovský, České Radiokomunikace a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (331 kB)

Cesta od marketingu Smart City ke konceptu Inteligentního města Velký marketing versus koncepční řešení. Čtyři pilíře konceptu: energetika, doprava, bezpečnost, sociologie. Inteligentní město – lepší, zdravější a bezpečnější místo pro život. Data jsou základem veškeré inteligence. Možnosti financování. Reálné zkušenosti Atos IT Solutions and Services.

Jiří Stich, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

Chytrá městská infrastruktura v éře IoT V naší přednášce představíme globální Cisco architekturu pro řešení různých úloh souvisejících se SmartCity problematikou, od parkování, přes řízení dopravy, fyzické bezpečnosti, nakládání s odpady až po městské osvětlení. Na konkrétních případových studiích pak ukážeme příklady úspěšného nasazení těchto konceptů v praxi v rámci různých světových měst.

Pavel Smolík, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o., 10'

Diskuse a dotazy

5'

14.20–16.20

eGovernment z pohledu dodavatelů

Adobe Acrobat prezentace (220 kB)

Realizovaná a připravovaná propojení s celostátními a lokálními IS

RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (418 kB)

Cesta do duše dodavatele software? V této přednášce probereme pohled dodavatele software do převážně korporátní sféry na příležitosti ve veřejné správě. Probereme jak vnímáme zadávací dokumentaci a jak ji posuzujeme. Podíváme se, jaké informace potřebujeme, abychom mohli relevantně na poptávku odpovědět a co jsou nejčastější důvody, kdy se nabídku rozhodneme nepodat. Vysvětlíme jak probíhá odhad pracnosti, co jsou typické „bianco šeky“ v zadávací dokumentaci. Pobavíme se o termínech a aspektech, které vedou k omezené soutěži. Vše na příkladech a od člověka, který je zodpovědný za tvorbu nabídek do veřejné i korporátní sféry.

Ing. Bohumír Zoubek, Ph.D., Profinit, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Koordinované stanovisko, Životní prostředí, Dopravní agendy, …

Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Strategie České pošty v oblasti elektronických služeb a eGovernmentu

Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 30'

Adobe Acrobat prezentace (164 kB)

Úskalí úplného elektronického podání Jaká úskalí čekají uživatele a s čím se musí vyrovnat úřady v případě implementace budoucího řešení pro úplné elektronické podání? Podíváme se na poznatky z již hotových implementací a budoucí plánované změny.

Luděk Louda, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (425 kB)

GINIS + Azure = Spisovka moderně a bez starostí Svá data spravujte komplexně. Dokumenty mějte bezpečně pod kontrolou. Plaťte jen za to, co skutečně využíváte.

Ing. Jakub Fiala, Gordic spol. s r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Řízení softwarových aktiv (SAM) bez starostí – COMPAREX SoftCare

Jaroslav Šabacký, COMPAREX CZ s. r. o., 10'

16.20–17.30

Otevřenost veřejné správy

Adobe Acrobat prezentace (479 kB) Adobe Acrobat prezentace (287 kB)

Registr smluv, Nové služby CzechPOINT, RVIS

Mgr. Lucie Novotná, Ing. Roman Vrba, Ing. Jiří Kolda, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (351 kB)

Open data přicházejí V poslední době stále častěji skloňované sousloví „Otevřená data“ se dříve či později stane jedním z klíčových témat úřadů veřejné správy s požadavkem, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování dat připraveny. GINIS Standard je prvním informačním systémem, který disponuje přímou podporou otevřených dat.

Ing. Jiří Ileček, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (391 kB)

Transparentní úřad Pro obec Malá Skála není transparentnost jen prázdné slovo bez významu, ale má zcela jasnou a konkrétní náplň.

Michal Rezler, Obec Malá Skála; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (470 kB)

Propojení personalistiky, procesů a Základních registrů

JUDr. Kateřina Černá, Městská část Praha 13, 15'

Diskuse a dotazy

5'

Přednáškový sál

9.00–10.15

Digitální dokumenty a spisové služby I.

Úvod

Miroslav Šírl, Co po nás zbude, z. s., 5'

Adobe Acrobat prezentace (425 kB)

Teorie a praxe spisové služby

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., VŠE v Praze, 10'

Adobe Acrobat prezentace (288 kB)

Veřejný katalog spisových služeb

Jan Frk, Co po nás zbude, z. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (99 kB)

Metodika kontroly výkonu spisové služby

Miroslav Kunt, Národní archiv, 15'

Adobe Acrobat prezentace (145 kB)

Příprava správy utajovaných dokumentů v digitální podobě

Národní bezpečnostní úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (266 kB)

Činnost CNZ a závěry konference CNZ 2015

Jan Heisler, Co po nás zbude, z. s., 15'

13.00–13.50

ICT v resortu životního prostředí

Adobe Acrobat prezentace (351 kB)

Realizace zákona o kybernetické bezpečnosti v prostředí resortu životního prostředí Prezentace je zaměřena na implementaci požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti v resortu Ministerstva životního prostředí, vnímání zákona, jeho pozitiva, úskalí, negativa.

Ing. Jaroslav Stuchlý, Ministerstvo životního prostředí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Mapujeme s BioLogem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR představí projekt mapování výskytu živočichů, rostlin a hub s názvem BioLog. V rámci prezentace budou popsány výhody mapování pomocí mobilní aplikace BioLog určené profesionálním i amatérským pozorovatelům. Budou podrobněji popsány základní funkce a výhody této aplikace. Druhá část prezentace se bude věnovat webové aplikaci BioLog, tj centra pro sdílení druhových pozorování a bude vysvětlen přínos ve vztahu k Nálezové databázi ochrany přírody. Na závěr prezentace bude zmíněna aktuální koncepce zpřístupňování nálezových dat ochrany přírody.

Mgr. Jan Zárybnický, Agentura ochrany přírody a krajiny, 10'

Adobe Acrobat prezentace (585 kB)

Nový způsob poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů V prezentaci budou uvedeny jednotlivé jevy, které poskytuje ČGS orgánům územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Nejprve bude popsán dosavadní způsob předávání podkladů a následně bude představena nová technologie, založená na výdejním modulu digitálních dat ve formátu shp a generování elektronicky podepsaného pasportu. Závěrem budou nastíněny další možnosti využití této komponenty pro autorizované zpřístupňování dat.

RNDr. Vít Štrupl, Česká geologická služba, 10'

Adobe Acrobat prezentace (145 kB)

Zkušenosti z realizace zabezpečení sítě a koncových stanic pro provoz významného informačního systému Pro provoz významného informačního systému je nutné zajistit zabezpečení sítě a přistupujících klientských stanic v souladu s požadavky ZKB. Prezentace popisuje praktické zkušenosti z právě ukončené realizace tohoto projektu.

Ing. Jiří Hofman, Česká inspekce životního prostředí, 10'

Diskuse a dotazy

5'

14.00–14.45

eJustice

Adobe Acrobat prezentace (240 kB)

ISEP – registr přestupků

Mgr. Radka Paulová, Ing. Jan Ladin, Ministerstvo spravedlnosti, 15'

Adobe Acrobat prezentace (656 kB)

eJustice 2020

Ing. Jan Ladin, Mgr. Pavel Vyškovský, Ministerstvo spravedlnosti, 15'

Adobe Acrobat prezentace (656 kB)

Justice a její rozvoj

Ing. Jan Ladin, Ministerstvo spravedlnosti, 15'

14.55–16.00

IS na centrálních úřadech I.

Adobe Acrobat prezentace (171 kB)

Desetileté výročí provozu IS RŽP IS RŽP je informačním systémem, který za desetileté období své existence umožnil významné změny v oblasti výkonu veřejné správy na úseku živnostenského podnikání, vedoucí ke snížení administrativní náročnosti podnikatelského prostředí a ke zvýšení efektivity i kvality výkonu veřejné správy: centrální, procesně orientovaný informační systém veřejné správy; umožnil odstranit místní příslušnost živnostenských úřadů při podání podnikatele; implementoval úplné elektronické podání, vč. daňové registrace, přihlášky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a ohlášení volných pracovních míst (oceněno jako IT projekt roku – I. místo); umožnil odstranit povinnost opakovaně dokládat tytéž skutečnosti živnostenským úřadům (novela zavádějící toto opatření, získala od podnikatelské veřejnosti ocenění za nejlepší zákon r. 2014); je plně napojen na základní registry VS, největší editor údajů ROS; veřejná část ŽR poskytuje služby v režimu „otevřená data“ bez věcného omezení.

Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., Ing. Bc. Petr Kameník, Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Antonín Běhounek, ICZ a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (460 kB)

Jak optimálně využít široké možnosti mobilních a cloudových technologií a přitom se vyhnout jejich nástrahám?

Radomír Kolínský, Radovan Urban, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Služební zákon a praxe PAM Již několik měsíců zaměstnává státní správu implementace služebního zákona. Nejinak je tomu u jejich dodavatelů personálních informačních systémů. V rámci prezentace bychom se rádi podělili o zkušenosti z implementace požadavků služebního zákona a jím ustanoveného informačního systému o státní službě do každodenní praxe v užívání personálního informačního systému na 11 služebních úřadech.

Mgr. Petr Panec, OKsystem a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (415 kB)

Zemědělská architektura – praxe a vize

David Šetina, Ministerstvo zemědělství, 15'

16.05–17.05

IS na centrálních úřadech II.

Adobe Acrobat prezentace (206 kB)

Využití principů Case Managementu v agendách státní správy Použití Case management přístupu jako strategie pro organizování a koordinaci služeb poskytovaných na úrovni jednání s občanem jako se zákazníkem služeb veřejné správy.

Představení přístupu s následujícími oblastmi zaměření: Řešení konkrétních potřeb občanů (i úřadů); Možnosti efektivního řízení případů; Podpora definice individuální zodpovědnosti; Zpětná vazba jako nástroj ke zlepšení poskytovaných služeb; Prostředky rychlé implementace požadovaných procesních nebo kompetenčních změn.

Příspěvek se soustředí na představení klíčových principů case managementu, použitelných při realizaci informačních systémů pro podporu výkonu agend státní správy a samosprávy. Diskutovány budou možné motivace pro použití uvedeného přístupu a potenciální přínosy, vyplývající z jeho aplikování.

Lukáš Vacek, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

ePortál ČSSZ – jeho rozvoj a potenciál ePortál ČSSZ byl představen v prosinci 2013, ČSSZ jej provozuje na adrese eportal.cssz.cz a formou internetové samoobsluhy nabízí veřejnosti užitečné online služby jako nahlížet na údaje evidované ČSSZ, odesílat žádosti či tiskopisy. ePortál ČSSZ poskytuje i možnost kontroly tzv. šedé ekonomiky, má proto potenciál stát se účinným kontrolním nástrojem. ČSSZ proto připravila záměr na zjednodušení přístupu k ePortálu. Hodlá zahájit realizaci projektu, který umožní poskytovat veřejnosti vlastní autentizační (přihlašovací) údaje. Díky vydávání vlastních přístupových údajů ČSSZ umožní veřejnosti plošný přístup ke službám ePortálu a nabídne kvalitní veřejnou službu, což jde ruku v ruce s usnesením vlády ČR v oblasti vzdálené identifikace občanů a rozvoje elektronické komunikace mezi občanem a veřejnou správou. Přihlašování do ePortálu ČSSZ bude rovněž možné prostřednictvím elektronického občanského průkazu poté, co MV ČR začne plošně vydávat elektronický občanský průkaz s čipem.

Ing. Karel Chod, Česká správa sociálního zabezpečení, 20'

Adobe Acrobat prezentace (241 kB)

Národní elektronický nástroj po půl roce provozu Obsahem prezentace bude informování publika o datech vzešlých z 6měsíčního využívání NEN (kdo NEN využívá, finanční objem veřejných zakázek v NEN, trendy ve využívání NEN, atd.); výhledu využívání NEN v budoucnu v návaznosti na přijatou Strategii elektronizace veřejných zakázek pro období 2016–2020; krocích, které MMR podniká k zajištění stabilního průběžného rozvoje NEN.

Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Diskuse a dotazy

5'

Eliščin sál

9.00–10.10

ICT ve zdravotnictví I.

Úvodní slovo

Ing. Libor Joukl, Kraj Vysočina; Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA, Ministerstvo zdravotnictví, 10'

Adobe Acrobat prezentace (233 kB)

eHealth strategie ČR

Ing. Jiří Borej, Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Národní architektura eHealth

Ing. Jiří Borej, Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Národní zdravotnický informační systém v eHealth

Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky, 20'

12.30–14.00

Digitální dokumenty a spisové služby II.

Adobe Acrobat prezentace (120 kB)

Důvěryhodný dokument Míra používání digitálních dokumentů jednoznačně souvisí s konceptem „důvěryhodného digitálního dokumentu“ a jasných pravidel, jak s tímto dokumentem zacházet aniž by ztratil svoji důvěryhodnost. Pouze v případě, že si digitální dokument získá všeobecnou důvěru a bude akceptován širokou veřejností, lze hovořit o elektronizaci státní správy, obchodu a průmyslu. Obsahem příspěvku bude definice důvěryhodnosti digitálního dokumentu, základních zásad jeho správy a poukázání na oblasti, které by měly být řešeny pro dosažení požadavků definovaných eIDAS.

Ing. Jaroslav Lubas, ICT Unie, z. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (239 kB)

Skolióza páteřních informačních systémů spisové služby institucí veřejné správy: léčba a prevence Současná legislativa upravující oblast archivnictví a spisové služby předpokládá u veřejnoprávních původců transparentní a důvěryhodný výkon spisové služby, ke které mají pomoci elektronické systémy spisové služby. Zároveň bude vzrůstat význam práce s těmito systémy s rozvojem elektronizace agend, dodržením zásad správy osobních údajů nebo požadavků kybernetické bezpečnosti. Kontroly prováděné u původců státními archivy ukazují na přílišné kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými implementacemi, mnohdy pramenící z nedostatečné kompetence jednotlivých institucí nebo chybné analýzy vnitřních procesů provedené bez ohledu na efektivitu a řádnou správu. Příspěvek přibližuje klíčové aspekty, které úspěšnou implementaci podmiňují, včetně schopnosti původců správně analyzovat procesy řízení a správy dokumentů.

Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv; PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (643 kB)

Elektronická spisová služba a elektronické skartační řízení Příklad dobré praxe dlouhodobé využívání elektronického systému spisové služby a přípravy na elektronické skartační řízení.

Ing. Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

eIDAS a digitální důvěra Technické prostředky pro vytváření digitální důvěry založené na infrastruktuře veřejných klíčů (PKI) máme k dispozici již řadu let a běžně s nimi pracujeme. Elektronické dokumenty opatřené elektronickými podpisy a časovými razítky vznikaly a vznikají. eIDAS přináší do této oblasti legislativní řád, pravidla, normy a standardy. Díky eIDAS dnes víme, jak digitální dokumenty vytvářet, ověřovat a dlouhodobě uchovávat tak, aby byla zajištěna jejich legislativní platnost v rámci celé Evropské unie. Víme, čemu můžeme důvěřovat. Přednáška se zaměřuje na klíčové principy vytváření digitální důvěry a praktická doporučení, jak zajistit soulad informačních systémů s nařízením eIDAS. Být „eIDAS ready“ v oblasti elektronických dokumentů neznamená změnit a upravit všechny informační systémy. Efektivní cestou je doplnit centrální služby nabízející digitální důvěru napříč celou organizací, doplnit IS o infrastrukturu pro vznik, ověření a dlouhodobé důvěryhodné uložení elektronických dokumentů.

Jan Tejchman, Sefira spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (572 kB)

Hybridní sbírka listin v katastru nemovitostí

Ing. Pavel Doubek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

14.10–15.35

ICT ve zdravotnictví II.

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – projektový záměr krajů

Mgr. David Zažímal, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 20'

Adobe Acrobat prezentace (372 kB)

Krajská videokonference pro e-health

Radim Šejnoha, AV Media, a. s., 5'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

Implementace eHealth jako součást strategie eGOV – zkušenosti ze Slovenska Kompatibilita řešení Národní zdravotní informační systém (NZIS) s elektronickými registry v rámci eGOV. Elektronická identifikace příjemce zdravotní péče v NZIS za využití eID – výhody pro příjemce, poskytovatele i plátce. Přímá komunikace NZIS a občana–pacienta (osobní schránky, SMS engine). Klíčové faktory úspěchu, zapojení účastníků řešení.

Peter Linhardt, Vítězslav Mačuda, Ness Czech s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (537 kB)

Výměna zdravotnické dokumentace v Plzeňském kraji Síť nemocničních zařízení v kraji. Vývoj elektronické výměny zdravotnické dokumentace na území kraje. Zapojení jednotlivých subjektů do této výměny.

Eliška Pečenková, Plzeňský kraj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

VITAKARTA OZP – když to jde opravdu ONLINE VITAKARTA je internetová aplikace zpřístupňující klientům Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví informace týkající se jejich zdravotní péče a zdravotního stavu a dále zpřístupňuje i další klientský servis OZP. Interaktivní prostředí umožňuje např. vkládat nové záznamy, rentgenové snímky, lékařské zprávy a další informace nejen z prostředí webového prohlížeče, ale díky revoluční aplikaci mVITAKARTA určené pro mobilní telefony s operačním systémem iOS (iPhone), Android a Windows Phone, rovněž odkudkoli z terénu. Software je přitom schopen fungovat i bez dostupnosti internetu s následnou synchronizací při vysokém stupni zabezpečení dat.

Díky aplikaci VITAKARTA+ mají k informacím přístup i ošetřující lékaři, kterým jejich pacienti udělili v aplikaci souhlas.

Ing. Radovan Kouřil, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s., 30'

15.40–16.50

ICT ve zdravotnictví III.

Adobe Acrobat prezentace (420 kB)

eHealth a velká fakultní nemocnice Cílem prezentace bude téma postupné elektronizace českého zdravotnictví z pohledu velké fakultní nemocnice. Diskutována budou pozitiva i negativní praktické zkušenosti z procesu zavádění jednotlivých technologií od komplexního nemocničního informačního systému až po dílčí systémy na podporu rozhodování.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové, 15'

Adobe Acrobat prezentace (397 kB)

eSestra Informační podpora práce sestry lůžkového oddělení prostřednictvím aplikace ICZ eSestra přispívá ke snižování nákladů na zdravotní péči a zvyšování její kvality i bezpečnosti a do prostředí nemocnic zavádí postupy a technologie moderní logistiky.

Josef Černý, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (682 kB)

eIDAS ve zdravotnictví – praktická ukázka

Jaroslav Krotký, Kraj Vysočina, 10'

Adobe Acrobat prezentace (706 kB)

European Union on her way towards e-Health systems efficiency in the context of health threats as well as the life of its citizens Přednáška v cizím jazyce

Monika Walczak, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland; Piotr Filipkowski, European Centre of Information Society Technology and SGH Warsaw School of Economics, 15'

Adobe Acrobat prezentace (239 kB)

eHealth iniciativa České lékařské společnosti

Ing. Hynek Kružík, Česká lékařská společnost, 15'

Diskuse a dotazy

5'

17.00–18.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (35,9 MB)

Národní strategie cloud computingu – kulatý stůl

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra; Dušan Kučera, Státní pokladna – Centrum sdílených služeb, s. p.; Mgr. Jiří Károly, Ministerstvo práce a sociálních věcí; David Šetina, Ministerstvo zemědělství; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.; uvádí Ing. Petr Koubský

Jednací sál

9.15–10.10

Koncept Smart cities I.

Adobe Acrobat prezentace (71 kB)

Smart city s rozumem Smart city je velmi moderní buzzword, ale mnohdy se pod ním skrývají velmi „hloupá“ řešení. Kritická přednáška o fenomenu smart city a praktické příklady jak ho rozhodně nezavádět.

Ondřej Profant, Hlavní město Praha, 20'

Adobe Acrobat prezentace (532 kB)

City Dashboard – město v číslech City Dashboard je součástí konceptu „chytrých měst/úřadů“, která pro komunikaci s občany využívají nejmodernější prostředky. Zároveň umožňuje vedení města/úřadu prezentovat, jakých výsledků dosáhlo během svého volebního období (plnění programového prohlášení, zlepšování konkrétních ukazatelů kvality života apod.). Občané a návštěvníci webových stránek dostanou jednoduchou, přehlednou a atraktivní formou informace o rozvoji a fungování města/úřadu, který je vyjádřen sadou ukazatelů. Tyto ukazatele jsou rozděleny do několika témat podle jednotlivých priorit a cílů města/úřadu. Nové řešení v podobě komplexní služby City Dashboard využívá technologickou vyspělost společnosti DATRON expertní schopnosti společnosti PwC, zkušenosti společnosti Liberecká IS s informačními technologiemi ve veřejné správě a technologie společnosti Microsoft. Služba obsahuje výchozí katalog doporučených ukazatelů a nástroje pro správu dat a je nezávislá na existujících datových zdrojích. Pomocí této služby lze vyvolat pozornost, otevřenou a transparentní diskuzi a prohloubit vztah důvěry s voliči. V případě trvalého využívání služby lze představit „permanentní volební kampaň“. City Dashboard je nástroj komunikace chytrého města nebo úřadu. Službu lze přizpůsobit konkrétním potřebám města nebo úřadu a jeho vedení, a to nejen z pohledu použitých ukazatelů a jejich interpretace, ale i vizuálního ztvárnění internetových stránek tak, aby se co nejvíce blížily Vaší představě, jak propagovat a prezentovat chytré město/úřad. Součástí služby City Dashboard je i možnost poskytnou data města veřejnosti cestou konceptu Open Data.

Zdeněk Jiráček, DATRON, a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o.; Jaroslav Bureš, Liberecká IS, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (319 kB)

Od chytrého úřadu k chytrému městu Schopnost zlepšit městskou infrastrukturu výrazně ovlivňuje úspěšnost v řešení sociálních, ekonomických i environmentálních otázek. Úspora veřejného osvětlení, bezpečnost, zlepšení dopravy včetně parkování a jiné možnosti spolehlivě řeší koncept „Chytré město“, podporované Operačními programy EU.

Ing. Michal Svoboda, Simac Technik ČR, a. s., 15'

Diskuse a dotazy

5'

12.30–14.20

ICT pro města, obce a kraje

Adobe Acrobat prezentace (550 kB)

Jak efektivně a transparentně řídit město (obec) v duchu „Strategického plánu rozvoje města (obce)“ s využitím současné infrastruktury úřadu

Ing. František Troják, Jakub Zítka, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Aplikace obcepro.cz – tvorba a hodnocení programu rozvoje obce Aplikace je výstupem projektů, které byly podpořeny z OP LZZ. Umožňuje uživatelům – obcím zpracování programů rozvoje. Dále jim nabízí nástroje pro realizaci (řízení) a vyhodnocování cílů uvedených v těchto rozvojových dokumentech.

Výraznou přidanou hodnotou je možnost využití statistických dat konkrétních obcí ze zdrojů ČSÚ. Tato data zpracovatelé využívají zejména při tvorbě analytických částí programů rozvoje, a to i ve formě automaticky generovaných grafů, tabulek či výroků.

Obce mohou využívat aplikaci bezplatně a v současně době je v ní registrováno již přes 900 obcí.

Ing. Josef Vlk, CSc., Ing. Martin Kolmistr, Bc. František Kohout, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (489 kB)

Praktické přínosy datových skladů a BI pro územně samosprávné celky Přichází čas pro nadstavbové moduly, nástroje a metody s kybernetickými vlastnostmi, které organizacím veřejné správy přinesou podstatné zefektivnění. Podpoří interakci uvnitř i vně úřadu, zvýší transparentnost a usnadní dohledatelnost veškerých dokumentů.

Ing. Michal Polák, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (190 kB)

Výměna dat s celostátními IS – komunikace s IS Evidence přestupků, ISEO, ISÚI atd.

Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (307 kB)

Vývoj informačního systému města Aktuální i dlouhodobé trendy ve vývoj informačního systému města a dobrá praxe v Červeném Kostelci.

Ing. Jaroslav Kordina, Město Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (524 kB)

Začlenění AIS VITA do Portálu občana a Portálu úředníka, IDM, …

Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Mobilní rozhlas – Nový fenomén v komunikaci s občany

Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia s. r. o., 15'

Diskuse a dotazy

5'

14.30–15.50

Koncept Smart cities III. – Praktická aplikace

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

IOT – příklady použití v praxi

Ing. František Nedvěd, ČD – Telematika a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (412 kB)

Lokalizace – největší potenciál Internetu věcí Velkou nevýhodou lokalizačních technik GPS je závislost na přímé viditelnosti lokalizačních satelitů, doba jejich vyhledání, nutná přítomnost GPS modulu v zařízení, která má významný vliv na spotřebu elektrické energie. Podobná úskalí přinášejí také mobilní sítě, ve kterých jsou typicky používaná drahá mobilní zařízení, která je navíc nutné dennodenně nabíjet a design sítě nebyl pro přesnou lokalizaci ze sítě pro masové využití navrhován. Mnohem snazším způsobem se jeví využití sítí pro internet věcí. Své uplatnění tak mohou najít příklady z různých oblastí. Z hlediska bezpečnosti osob se můžeme bavit o hlídání dětí, seniorů případně pacientů v nemocnicích. Velmi široké uplatnění se nabízí v zemědělství, kdy získaná data pomohou v hodnocení provozní efektivity zemědělských strojů nebo sledování výživových hodnot hospodářských zvířat. Chytré sítě mohou řešit i otázky dopravy, a to ať už z hlediska optimalizace tras, tak také z hlediska využívání hromadné dopravy. Své místo najdou chytrá zařízení ve městech, výrobních a energetických podnicích, pro zefektivnění procesů.

Ing. Patrik Jalamudis, České Radiokomunikace a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (3,4 MB)

New Business Model – from ETC to IoT to Smart City Přednáška v cizím jazyce On a basic ITS architecture, ETC technologies can offer a diverse range of application services, such as smart payment, smart traffic, smart security, smart safety and smart parking. The business model of the project has a bankable financial arrangement with secure cash flows income.

It is IOV that enable to collect and exchange traffic data with each vehicle easily. So we propose to set up road side units on urban streets as freeways that will be the next trend to improve urban mobility within smart city projects.

Next, we need to discuss how to build a new business model for smart city and new urban mobility which can be bankable and sustainable just like the case of ETC on freeway.

Richard Wu, Far Eastern Electronic Toll Collection Co, Ltd., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB) Adobe Acrobat prezentace (212 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Smart City – Smart Card and Energy Efficiency Přednáška v cizím jazyce Smart City – Successful Implementation in Smart Card and Energy/Cost Saving

Cynthia Chow, Institute for Information Industry, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Smart Energy Management in Smart City–Taiwan Experiences Přednáška v cizím jazyce Smart Energy Management (SEM) is one of the key topics in Smart City. In this section, TATUNG will share experiences from large scale (Utility) through small scale (Building/Home) of SEM in Taiwan.

Lu Yung Ren, Tatung Co., 15'

16.00–17.00

Koncept Smart cities IV. – Dopravní telematika a IZS

Adobe Acrobat prezentace (277 kB)

Dopravní přestupky – automatizované měřící systémy a agendy dopravních přestupků MUR, MOR, WIM, … možnosti, plusy i mínusy aktuálně nabízených měřících systémů a navazujících agend pro správu dopravních přestupků. Jen správná volba zaručí, že automatizované měření bude sloužit vašemu městu, ne vaše město měřícím systémům.

Aleš Šantora, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

ACTi Intelligent Surveillance Solutions for Smart Cities–Case Study of Smart City on Auto License plate recognition Surveillance System in East Europe Přednáška v cizím jazyce ACTi is the manufacture of surveillance camera, and we connect the surveillance camera to smart city application. Case Study of Smart City includes traffic, transportation, and logistic application in East Europe.

Jessie Huang, ACTi Corporation, 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,4 MB)

Advanced Passenger Processing System–Taiwan e-Gate experience Přednáška v cizím jazyce Smart Gate solution for Airport and Border Control, provided by Taiwan MiTAC Information Technology Corp., the largest ICT Company specialized in smart city system integration and industry 4.0 manufacturing, applying smart card, database management, bio-recognition, RFID identification, cloud computing technologies. It was deployed 88 gates in Taiwan seaports/airports and being utilized by over 2.8 Million users and 27 Million entry/exit man-time since 2012; this solution also successfully being replicated to Dubai international airport and Dubai-Oman border, registered by 2.5 Million Dubai citizens (20% of Dubai population), effectively reduce passenger gate passing time to 8 seconds in average with success rates over 99%. Make your border passing experience fast, easy and secure.

Shu-Hao Chang, MiTAC Information Technology Corp., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

Krizové řízení v oblasti přepravy nebezpečného nákladu v EU s využitím složek IZS a systému Azure Vítkovice IT Solutions a.s. jako člen celoevropského projektu I-HeERO je spoluřešitelem monitoringu přepravy nebezpečných nákladů tzv. HGV (High Goods Vehicle) v režimu ADR (Accord Dangereuses Route – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Tento projekt navazuje na projekt e-call HEERO pro osobní vozidla, která si v případě dopravní nehody dokáží automaticky zavolat na linku tísňového volání 112 v rámci celé Evropské unie a poskytnut potřebné informace o havárii pro složky IZS – Integrovaného Záchranného Systému http://iheero.eu. Pro nákladní vozidla, autobusy dálkové, autobusy městské a vozidla přepravující nebezpečný náklad vzniká mnoho dalších krizových situací a variant, které mohou v případě dopravní nehody nastat. Proto je nezbytně nutné zapojit do tohoto řešení i speciální programy pro krizové řízení a plánování včetně zohlednění plánování možných rizik tzv. Risk Managementu, aby jakmile tato krizová situace vznikne, neprodleně měly všechny složky IZS k dispozici veškeré důležité informace. Např. Kde ve které lokalitě k havárii došlo?, Jaký nebezpečný náklad se na vozidle nachází?, Kdo přepravuje zajišťuje?, pokud havaruje autobus, Kolik lidí v něm bylo v době nehody? Proto součástí řešení musí být online komunikace mezi řidičem a přepravcem po celou dobu přepravy, jak hlasová, tak obrazová, aby řidič v každé situaci měl možnost si ověřit, co má dělat. Rovněž je potřeba do takových řešení zahrnout nejmodernější prvky, které nabízí využití nového Evropského družicového systému Galileo (EGNSS – European Global Navigation Satellite System). Rovněž je nutné mít k dispozici datové úložiště, které v případě krizové situace má možnost navýšit ve velmi krátké době velikost, která je potřeba v daný okamžik, což umožňuje využití systému MS Azure. V případě dopravní nehody nebezpečného nákladu je nezbytností okamžitě poskytnout IZS do místa zásahu veškeré potřebné kritické informace z různých zdrojů, které je možné zajistit pouze díky nejmodernějších technologiím, jak komunikačním, tak informačním.

Petr Mikunda, Vítkovice IT Solutions a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Diskuse a dotazy

5'

17.30–19.00

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Labský sál

9.15–10.10

eSbírka

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

eSbírka a eLegislativa Cílem projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) je usnadnit občanům přístup k platnému právu, pomoci jim v pochopení jeho obsahu a vnímání souvislostí v právním řádu ČR, modernizovat podobu právního předpisu a zároveň zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost tvorby práva. Projekt připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a oběma komorami Parlamentu. Prezentace představí východiska, cíle a principy řešení projektu, včetně konceptu nástrojů e-Sbírky a e-Legislativy.

Ing. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (542 kB)

„eSbírkou to nekončí“ aneb Představení úspěšného projektu implementace eSbírky a eLegislativy na SK a dopad elektronizace Sbírky zákonů do organizací veřejné správy

Roman Behúl, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (365 kB)

Informační systém ODok Úřadu vlády České republiky – efektivní systém oběhu legislativních a nelegislativních dokumentů Představení informačního systému ODok – k čemu slouží, kdo ho využívá. Elektronická výměna dat mezi informačním systémem ODok a informačními systémy kanceláří Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Záměr elektronické výměny dat mezi IS ODok a IS eSbírka a eLegislativa. Realizované a plánované programové úpravy a vylepšení v informačním systému ODok s důrazem na okruh uživatelů, kteří systém využívají.

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D., Ing. Lenka Dynterová, Úřad vlády České republiky, 15'

Diskuse a dotazy

5'

12.30–13.40

Současné technologie a současné postupy

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Asistovaná cesta ke třetí platformě Ve světě blízké budoucnosti jsou miliony aplikací využívány miliardami uživatelů. Společným jmenovatelem jsou sociální sítě, mobilita, cloudové orchestrace a analytické nástroje prostřednictvím big dat. Ochrana se už ani tak netýká fyzického, jako především kybernetického prostoru. Nové technologie a nové příležitosti pro firmy, organizace i občany vedou ke změně v jejich zažitých modelech fungování. Co je to tzv. třetí platforma? Proč už na ní dávno všichni nejsou? A dostanou se tam vůbec někdy, alespoň technologicky? O2 IT Services, od 1. 1. 2016 integrovaná společnost s rozšířenými kompetencemi, podporuje transformaci na třetí platformu. Zveme vás ke krátké ukázce, jak tento přechod může vypadat.

RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan, O2 IT Services s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Řízení softwarových aktiv (SAM) bez starostí – COMPAREX SoftCare Fungující správa softwarových aktiv přináší nejen soulad s legislativou a licenčními podmínkami výrobců, ale především transparentnost, řiditelné náklady na IT, efektivnější a úspornější využití ICT technologií, podporu a pomoc při nasazování nebo údržbě IT technologií a to včetně cloudových či mobilních služeb. Největším problém v oblasti řízení softwarových aktiv je však absence „in-house“ specialistů. Zákazníci dnes již mají možnost zbavit se komplexity licenčních podmínek a přenechat tuto starost na SAM partnerovi. Tuto službu již lze realizovat jako definovaný soubor aktivit, které vás zbaví strachu ze softwarového auditu, standardizuje celý proces provozu SW aktiv a dále, jako vedlejší efekt, nabízí významné úspory v oblasti nákladů na licence a zdroje, jejichž zodpovědností je péče o tuto oblast.

Jaroslav Šabacký, COMPAREX CZ s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Nový rozměr progresivní, bezpečné a efektivní správy rostoucího množství dat Aktuální pohled na současné trendy v oblasti velkých datových integrací s důrazem na spolehlivější, bezpečnější i levnější ICT služby, a to včetně progresivních cloudových řešení. Následují inspirativní reálné příklady z bankovnictví, kde spolehlivost, bezpečnost a optimalizace nákladů tvoří základní faktory tvorby nových a úprav stávajících řešení.

David Kozelka, Martin Bém, Adastra, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (359 kB)

Výstavba síťové a telefonní infrastruktury Ústeckého kraje Prezentace představuje implementaci moderních síťových a komunikačních technologií v rámci projektu Modernizace komunikační infrastruktury Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Popisuje vývoj od základního prozkoumání stávajících technologií, přes návrhové a implementační práce až po reálné napojení a integrace s ostatním složkami IZS a kraji PČR. Základním cílem projektu bylo vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let. Modernizace byla především zaměřena na následující cíle: Zvýšení datové propustnosti; Zvýšení stupně ochrany přenášených informací; Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti komunikační infrastruktury; Zajištění podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií; A v neposlední řadě snížení celkových nákladů. Těchto cílů bylo dosaženo implementací moderního IP telefonního systému, který zajišťuje urychlení…

Pavel Číž, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (663 kB)

Mobilní aplikace podporující sběr dat pro index spotřebitelských cen Cílem projektu je pomoci terénním pracovníkům ČSÚ při sběru rozsáhlých statistických dat o spotřebitelských cenách v prodejnách a provozovnách služeb na celém území ČR. Úkolem sběru dat pro index spotřebitelských cen je každý měsíc zaznamenat přes padesát tisíc cen téměř sedmi set výrobků a služeb ve stovkách obchodů a provozoven služeb po celé České republice. Tento soubor dat je třeba zkontrolovat a opravit vždy v požadovaném termínu před koncem měsíce. Projekt podporuje zpracování agendy sběru dat pro index spotřebitelských cen. Spolehlivé, uživatelsky přívětivé a bezchybné zaznamenání dat v terénu snižuje náklady, zvyšuje spolehlivost zpracování a důvěryhodnost výsledného ukazatele jako takového.

RNDr. Jiří Skřivánek, OKsystem a. s., 15'

13.45–15.25

Současné technologie a současná komunikace

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Dokumenty v oblacích – informace plně pod kontrolou

Vladislav Krásný, Pilscom, s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Jak lépe, spolehlivěji a i bezpečněji dělat datové integrace a přitom ještě ušetřit na platformě Oracle Praktické možnosti zajištění spolehlivějších, bezpečnějších a levnějších databázových služeb s využitím Oracle Database 12c včetně možností využití Oracle Exadata Database Machine a Oracle cloudových služeb pro tyto účely. To vše se zvláštním důrazem na možné provozní a nákladové optimalizace. Představení reálných příkladů nasazení zcela konkrétních technologií.

David Kozelka, Martin Bém, Adastra, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Cloud pro veřejnou správu bezpečně Soulad cloudových služeb společnosti Microsoft s regulatorními požadavky ve veřejné správě je tvořen následujícím rámcem:

• Smluvní podmínky pro poskytování online služeb (vyhledávač: „Microsoft Online Services Terms“ – k dispozici v češtině a dalších jazycích) zahrnují klíčové body jako jsou ochrana osobních údajů, použití zákaznických dat, místo uložení dat, oznámení incidentu, až po vyjmenování bezpečnostních opatření a výčet auditů a certifikací.

• Microsoft garantuje místo uložení dat v Evropské unii ve službě Office 365 i v dalších službách; pro krajní případy kdy by mohlo dojít k přenosu dat mimo EU (jako např. při řešení technických problémů v nočních hodinách), Microsoft standardně nabízí tzv. Standardní smluvní doložky EU dle Rozhodnutí Komise 2010/87/EC jako Přílohu č. 3 výše uvedených Smluvních podmínek. Smluvní model cloudových služeb společnosti Microsoft (Office 365, Azure, CRM Online) splňuje požadavky kladené zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. na předávání osobních údajů do jiných států, včetně zemí mimo Evropskou unii. Standardní smluvní doložky jsou uvedeny na webu ÚOOÚ (sekce „Předávání osobních údajů do zahraničí“, dále „Přehled případů…, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení“ – dole na stránce: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.“

• Microsoft umožní povinným osobám splnit požadavky na dodavatele, vyplývající ze Zákona o kybernetické bezpečnosti. Microsoft obdržel v červnu 2015 vyjádření Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), které stanoví rozsah dokumentace, které poskytovatelé cloudových služeb musí poskytnout povinným osobám ze ZoKB (a jeho Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.) tak, aby povinné osoby mohly splnit požadavky vyplývající z tohoto zákona. Microsoft může tyto podklady povinným osobám poskytnout za podmínek předávání důvěrných informací (Non-Disclosure Agreement).

• Požadavky kladené současným zněním zákona o ISVS č. 365/2000 Sb. a jeho vyhláškou č. 529/2006 na cloudové služby jsou dobře splnitelné stejnými podklady jako výše uvedená dokumentace požadovaná v rámci Zákona o kybernetické bezpečnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že využití cloudu společnosti Microsoft v oblasti komoditních služeb a mimo oblast utajovaných informací ve veřejné správě nestojí v cestě žádná principiální překážka.

Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Chytrá Cisco Meraki wifi v cloudu – Nová generace bezdrátových sítí Cisco Meraki V rámci této přednášky vám představíme cloudový způsob řešení správy síťové a bezpečnostní infrastruktury, pomocí kterého společnost Cisco netradičním způsobem adresuje současné výzvy v oblasti sítí. Ukážeme vám zajímavé elementy řešení jako:

• Centralizovaná správa: všechny produkty lze spravovat prostřednictvím webového řídicího portálu, který poskytuje přehled o všech uživatelích, zařízeních a aplikacích, jejich stavu a pozici v síti.

• Integrované nástroje: mnohostranně použitelné výkazy a nástroje pro sledování sítě a řešení problémů v reálném čase.

• Zabezpečení: plně integrované zabezpečení pro iniciativy BYOD, firemní sítě a WiFi sítě pro hosty.

• Jak jsme připravení na budoucnost: součástí řešení je průběžné rozšiřování řešení o nové funkce a nepřetržitá podpora.

• Příklady nasazení ve školství, městských úřadech.

Hana Balášová, Alef Nula, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (500 kB)

Cisco SPARK aneb píšeme si ve SPARKU, ale vidět se můžeme i u vás na videu Platforma SPARK není omezena na místo či způsob komunikace. SPARK nabízí privátní komunikaci jednotlivců i širokou škálu týmových nástrojů.

Ivan Sýkora, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Cisco a Microsoft platforma pro vzdálenou komunikaci a spolupráci

Jiří Plátek, Viktor Gyönyör, AV Media, a. s., 25'

15.30–17.20

Současné technologie a současné hrozby

Adobe Acrobat prezentace (575 kB)

Hrdinové a padouši v boji o kybernetickou (ne)bezpečnost státní správy

Pavel Duchan, Corpus Solutions a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (306 kB)

Lze v českých podmínkách dělat antifraud nástroje?

Ing. Marek Sušický, Profinit, s. r. o., 15'

Chraňte své obchodní tajemství – Komplexní správa, klasifikace a bezpečnost dat Produkt Varonis komplexně řídí/audituje práva pro nestrukturované data, tzn. data mimo databázové systémy. Řeší veškeré práva a události uživatelů na systémech: MS File System, MS Active Directory, MS Sharepoint, MS Exchange, tyto data umí velmi dobře klasifikovat/kategorizovat a vyhledávat tak „citlivý“ obsah, aby se k němu nedostali nežádoucí osoby. Tento SW perfektně napomahá plnit ISO 27001 a ZoKB.

Jakub Karvánek, FreeDivision s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (351 kB) Adobe Acrobat prezentace (334 kB)

Kybernetický polygon a kybernetická bezpečnost

Viktor Gyönyör, AV Media, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (661 kB)

MS Azure a jeho zdroje pro bezpečné zálohování, levný disaster recovery a VDI infrastrukturu Řešení problematiky zajištění dostupnosti kritických IT systémů organizace a přístupu uživatelů k nim s využitím služeb Microsoft Azure. Na co se nesmí zapomenout při definici zajištění dostupnosti a přístupů k těmto systémům s poukazem na možné přínosy při použití právě Microsoft Azure.

Pavel Vomáčka, Anect a. s.; Ing. Lubomír Bandžuch, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (306 kB) Adobe Acrobat prezentace (207 kB)

Kraje pro bezpečný internet

Ing. Lucie Časarová, Kraj Vysočina; Ing. Luděk Tichý, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby, 15'

Diskuse a dotazy

5'

18.00–19.30
Adobe Acrobat prezentace (222 kB) Adobe Acrobat prezentace (492 kB) Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) Adobe Acrobat prezentace (534 kB)

Setkání vítězů soutěží Zlatý Erb a Biblioweb

uvádí Ing. Tomáš Holenda

Visegrádský salonek

9.45–10.00
Adobe Acrobat prezentace (494 kB)

Zahájení konference V4DIS 2016

MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj
Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016

14.30–15.40

eAccessibility – Přístupnost informací a služeb

Adobe Acrobat prezentace (305 kB)

Jak jsme se posunuli v oblasti přístupnosti informací? Přístupnost informací nejen ve veřejném sektoru je stále důležité téma. Na úrovni Evropské unie se projednává návrh směrnice, který se od loňského roku významně proměnil. Na národní úrovni se pak přístupnost dostává více do praxe i v oblastech, kde sice není legislativně zakotvena, ale kde dává smysl a přínos. Pojďme se společně podívat na to, co se za poslední rok změnilo a co nás čeká v tom letošním. A budeme mluvit i o dokumentech, mobilních aplikacích, ale třeba i o internetovém bankovnictví.

Michal Rada, Ministerstvo vnitra, 25'

Adobe Acrobat prezentace (160 kB)

Co bude European accessibility act a k čemu poslouží? Pod názvem „Směrnice Evropského parlamentu a rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb“ se projednává dlouho očekávaný European accessibility act (EAA). Pokud bude schválen, významně posune přístupnost a využitelnost výrobků a služeb hned v několika oblastech a tím ovlivní možnosti doslova každého. MPO představí aktuální návrh této klíčové směrnice a společně se zamyslíme nad jeho přínosy a dopady.

Vilém Veselý, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 20'

Adobe Acrobat prezentace (4,4 MB)

Nástroje pro testování přístupnosti webu Cílem přednášky je prakticky předvést některé bezplatně dostupné nástroje pro testování přístupnosti a nabídnout účastníkům přednášky tipy, jak je co nejlépe začlenit do procesu přípravy webu či publikování informací.

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., 20'

Diskuse a dotazy

5'

16.30–18.00

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

9.20–9.35

Komplexní informační systém Munis a výhody provázanosti modulů Představení informačního systému Munis po technologické i obsahové stránce.

Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

13.20–13.35

Rozklikávací rozpočet jako přínos k transparentnosti měst a obcí Ukázka využití sdílené služby portálu iMunis.cz umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.

Mgr. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

14.20–14.35

Příprava na elektronické skartační řízení Jednotlivé části elektronické spisové služby Munis ERMS včetně evidence spisovny a návazného elektronického skartačního řízení.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

15.20–15.35

Evidence smluv a Registr smluv Představení způsobu, jak si udělat pořádek ve smlouvách a realizovat zveřejňování smluv.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.

16.20–16.35

Open data a územní samosprávné celky Open data se netýkají jen aktuálně diskutovaného tématu zveřejňování smluv, ale zasahují do celé veřejné správy.

Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.

Salonek VIP 1

12.30–13.30

Hradec Králové – Kongresové město (uzavřené jednání)

uvádí Jan Pokorný

Salonek VIP 2

14.00–15.30

Setkání zástupců vysokých škol, ICT Unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (uzavřené jednání)

uvádí Ing. Zdeněk Pilz, ICT Unie, z. s.

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00

Večerní společenský program

Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb, Cena ministra vnitra

Vystoupení kapely Puzzle Jazz

Vystoupení kapely Krausberry


úterý, 5. dubna

Velký sál

9.00–9.55

Kybernetická bezpečnost – ZoKB a Výzva č. 10

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (605 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (15,5 MB)

Kybernetická nebezpečí – je hrozba reálná nebo je to pouze obchodní tah? Kybernetická nebezpečí – je hrozba reálná nebo je to pouze obchodní tah? Dohledové centrum – napojení VIS a KII – zkušenosti, rozvoj a další kroky ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní povědomí – jak jej zvýšit a k čemu chceme dojít? Kybernetické hrozby – realita a jejich podceňování – katalog hrozeb…

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB) Adobe Acrobat prezentace (544 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – kyber_1kucinsky.mp3 (12,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – kyber_2pekarek.mp3 (16,3 MB)

Představení výzvy č. 10 IROP – Kybernetická bezpečnost

PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Adam Kučínský, Národní bezpečnostní úřad, 35'

10.00–11.15

Kybernetická bezpečnost – IT řešení požadavků ZoKB I.

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (392 kB)

AUTHENWARE – jak naplnit Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2004 Sb. Seznamte se s unikátním řešením firmy Authenware, pomocí něhož lze naplnit značnou část paragrafů Kybernetického zákona týkající se indentifikace a autentizace uživatelů přistupujících ke konkrétním informačním systémům. Jde o sofiistikované řešení, přesto snadno a rychle nasaditelné a cenově dostupné.

Ladislav Liščak, exe, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Hodiny kybernetického zákona odpočítávají za 5 minut 12. Doženete ztracený čas? Čas na implementaci požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti již téměř vypršel. Situace se stává kritickou. Jak je na tom vaše kritická infrastruktura? Jste připraveni na tento okamžik zlomu? O2 IT Services představuje agilní přístup k řešení kybernetické bezpečnosti nejen ve státní správě. Naše Security Expert Center (SEC) vám poskytne monitoring a vyhodnocování kybernetických hrozeb a dohled auditních záznamů nad vaším ICT prostředím. To vše v historicky krátkém čase a ve variantě „Security as a Service“ – tj. bezpečnost formou služby. O2 IT Services je silný partner, který vám pomůže snížit a současně lépe zacílit náklady spojené s ochranou před kybernetickými hrozbami dle zákona. Přednáška vám pootevře dveře do našeho operačního centra SEC.

Ing. Jiří Sedlák, O2 IT Services s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (263 kB)

Mikrodatové centrum s řešeními pro bezpečná data Altron – jednička na českém trhu s mobilními a mikrodatovými centry. Výzva č. 10 a zákon o kybernetické bezpečnosti. Řešení s mikrodatovým centrem financovatelná z výzvy č. 10. Blíží se další použitelná výzva – další finanční možnosti pro bezpečná data. Poradíme, pomůžeme, dodáme na klíč, stačí se zeptat.

Mgr. Martin Kalvach, ALTRON Business Solutions, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (472 kB)

Kybernetická bezpečnost – jak se bránit útokům

Ing. Tomáš Havlíček, ČD – Telematika a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Bezpečný router pro malé úřady a školy Letos v dubnu bude na trh uveden unikátní router Turris Omnia, který je na rozdíl od většiny dosavadních produktů na trhu založen komplexně na otevřených technologiích. Turris Omnia byl od počátku vyvíjen s maximálním důrazem na bezpečnost a umožňuje tak naplnění celé řady požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Router je vhodný též pro projekty předkládané k financování z IROP, konkrétně SC 2.4 zaměřeného na zajištění konektivity pro školy.

Pavel Bašta, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

11.25–12.30

Kybernetická bezpečnost – IT řešení požadavků ZoKB II.

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (212 kB)

Kybernetická bezpečnost: Na co se zapomíná a dokáže vás přesto „dostat“? Ošetřit kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě nebo v bance není totéž, jako řešit zabezpečení malé firmy. U velkých organizací se žádné chyby netolerují. Vše musí být dokonale zabezpečené proti veškerým možným hrozbám.

Petr Drahovzal, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (404 kB)

Integrovaná multidisciplinární bezpečnost Moderní kybernetické útoky nejsou jenom otázkou ICT bezpečnosti. Samotný útok je ve skutečnosti většinou cílený na aktiva mající charakter strategické informace nebo charakter finanční a ICT prostředí je jenom jednou z možných cest realizace. Na jednu stranu je dnes už obvyklé mít implementované bezpečnostní procesy spojené s ICT bezpečnostními systémy, ale vidíme zde potřebu zapojení i dalších oblastí, jako například pokročilé analytiky pro prediktivní bezpečnost, psychologie chování uživatelů, fyzické bezpečnosti perimetru nebo ještě více propojení s legislativou neboli smluvního zajištění bezpečnostních aspektů a pokrytí i právních rizik na straně vlastníků kritické infrastruktury. Zde uváděné principy se pak aplikují jak na informační systémy implementované ve společnostech interně, tak i systémy řešené přes „Cloud“ služby. Nově přichází i téma bezpečnosti systému dodavatelských řetězců („Smart Contracts“, infrastruktury typu Blockchain).

Adrian Demeter, Deloitte Security s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (402 kB)

NSMC po roce účinnosti Zákona o kybernetické bezpečnosti V přednášce budete seznámeni s členskou základnou NSMC, s organizační strukturou a s novinkami.

Ing. Jiří Sedláček, NSMC, 5'

Adobe Acrobat prezentace (689 kB)

Ochrana dat v 21. století Výzvy kybernetické bezpečnosti. Zdroje ohrožení, motivace útočníků. Stavební kameny kybernetické bezpečnosti 21. století.

Martin Ondráček, SODATSW spol. s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Integrovaný DDI/NAC nástroj – nezbytnost při budování kybernetické ochrany organizace Máte skutečně pod kontrolou kdo, kde a jak komunikuje ve vaší síti? Kladete si otázku, jak nejlépe vybudovat síť s vysokou mírou provozní spolehlivosti, bezpečnosti a přitom s extrémně snadnou správou? A jak to všechno provázat s dalšími nástroji kybernetické bezpečnosti, obsažené v uznávaném konceptu Aktivní bezpečnost sítě? Pak začněte s nástrojem pro integrovanou správu interní sítě, který je nezbytným základem kybernetické bezpečnosti každé organizace! Seznamte se s unikátním českým integrovaným DDI/NAC řešením AddNet, které vám vysoce efektivně zajistí služby správy IP adresního prostoru (IPAM), provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS), řízení přístupu do sítě (NAC), nezbytných informací o lokalizaci zařízení v síti – L2 monitoringu a poskytne další velmi přínosné funkce pro správu a zabezpečení sítě.

Jindřich Šavel, Novicom, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Stavba a zkušenosti s provozem SOC Posluchači budou seznámeni se zkušenostmi, které společnost Axenta získala při stavbě a provozu SOC za poslední rok.

Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA a .s., 10'

12.40–13.30

Kybernetická bezpečnost – Právní a sociální kontext

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

IDC pohled na nove hrozby – bezpečnost kritické infrastruktury Oblast IT bezpečnosti v organizacích českého veřejného sektoru se nachází v přechodovém období. Zákon o kybernetické bezpčnosti nově formalizoval požadavky na bezpečnost systémů v rámci institucí, jejichž systémy byly zařazeny mezi kritické a významné informační systémy. Zákon však také pomohl vytvořit prostředí a podmínky nutné k tomu, aby tyto bezpečností požadavky mohly být splněny.

Tento vývoj probíhá na pozadí tří velkých vývojových trendů. Zaprvé, eGovernment iniciativy a digitalizace násobně zvýšili objem dat, které veřejný sektor shromažďuje, posílá, analyzuje, ukládá a které musí být chráněny. Zadruhé, evoluce v IT infrastruktuře, poháněná šířením konceptů typu mobility, vzdáleného přístupu a službami datacenter způsobila framentaci bezpečnostního perimetru. To s sebou nese nutnost reevaluovat architekturu systémů a jejich bezpečnosti. A konečně zatřetí, bezpečností situace v kyberprostoru je napjatější, charakterizována elementy typu Advanced persistent threats (ATP), zranitelností mobilních systémů a aplikací a často nepřátelskými aktéry sledujícími obchodní, politické či ideologické cíle. Integrita a bezpečnost našich dat a systémů je tak ohrožena více než kdy předtím. IDC ve své prezentaci představí nové trendy a typy hrozeb a výzev, kterým veřejný sektor čelí.

Jan Alexa, IDC CEMA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (302 kB)

Outsourcing kybernetické bezpečnosti Přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) vznikla v loňském roce některým orgánům veřejné moci povinnost do jednoho roku zavést bezpečnostní opatření stanovena ZoKB a příslušnými podzákonnými předpisy. Dodavatele resp. poskytovatele řešení ICT opatření však musí povinný subjekt vybrat na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Již samotné důkladné nastavení parametrů zadávacího řízení je rozhodující pro výběr toho správného řešení, fungování bezpečnostních opatření, jakož i odpovědnosti kompetentních osob. Povinné subjekty si častokrát neuvědomují, že pokud pro ně ICT bezpečnost zajišťuje třetí osoba (dodavatel), přesto se sami nevyhnou odpovědnosti za ochranu sítí a informací, když opatření selžou. Nastavení odpovědnosti mezi orgánem veřejné moci spravující VIS nebo KII a dodavatelem bezpečnostního řešení a přesné stanovení jeho povinností je klíčovým prvkem, jehož případné slabiny se projeví v ten nejnevhodnější okamžik. A to tehdy, když se obyčejný bezpečnostní incident přerodí v opravdový kybernetický útok a hledá se jak pachatel, tak i osoba odpovědná za případné narušení funkcionality VIS nebo KII.

Jaroslava Kračúnová, Ambruz & Dark Deloitte Legal s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Kyberbezpečnost jako nové oko prozřetelnosti? Masivní rozšíření internetu na značnou část světové populace způsobilo jeho transformaci z čistě technického na sociální fenomén. Vznikají nové obchodní modely, nabourává se tradiční pojetí práv duševního vlastnictví, soukromí přestává existovat, kyberbezpečnost se významem vyrovnává té fyzické. Zdlouhavý legislativní proces v kombinaci s chybějící jasnou teritoriální dimenzí internetu se s těmito změnami navíc velmi těžko vypořádává. Zároveň vyvstává řada otázek, například: jak garantovat občanům možnost se svobodně a bezpečně vyjadřovat v kyberprostoru, jak ochránit jejich základní práva a jak jim umožnit podílet se na řízení těch aspektů internetu, které mají silný dopad na jejich životy. K pochopení těchto razantních změn se snaží přispět i evropský projekt MAPPING. V prezentaci budou představeny závěry z jak české, tak evropské diskuze o třech klíčových oblastech projektu: správa internetu, soukromí a právo duševního vlastnictví. Zmíněny budou projektové aktivity v ČR, do kterých je možné se zapojit a proběhne ukázka vítězné aplikace z celoevropské soutěže „Privacy via IT Security: Innovating mobile apps“ zorganizované projektem v roce 2016. Projekt MAPPING (Managing Alternatives for Privacy, Property and Internet Governance) hledá cestu zmírnění společenských dopadů probíhající „digitální transformace“ jako přechodu z jedné sady sociálních, kulturních, technologických a ekonomických podmínek na jejich novou konfiguraci. Porovnává postoje a často protikladné zájmy všech skupin zúčastněných na správě a řízení internetu, včetně postojů zákonodárců a politických činitelů, kteří se neustále snaží o jeho regulaci Na tomto čtyřletém projektu financovaném ze 7. Rámcového programu spolupracuje celkem 12 evropských a 1 mezinárodní organizace (Interpol). Českým partnerem je EPMA, agentura spoluzaložená Krajem Vysočina a sdružením BMI.

PhDr. Irina Zálišová, Mgr. Radek Bejdák, EPMA – Agentura pro evropské projekty a management, z. s. p. o., 15'

Diskuse a dotazy

5'

Malý sál

9.00–10.05

Co zajímá města a obce I.

Adobe Acrobat prezentace (2,3 MB)

MS2014+ – finance z Evropských fondů na jednom místě

RNDr. Blanka Fischerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Hodnocení přívětivosti úřadů a další vize směřování veřejné správy

Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (616 kB)

Databáze obcí

PhDr. Mgr. Zdeněk Šimek, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (586 kB)

Místní Agenda 21 – dobrovolný nástroj zlepšování kvality veřejné správy a elektronizace procesu hodnocení při jeho zavádění v obcích a regionech Místní Agenda 21 – představuje nástroj pro podporu systematického postupu při uplatňování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Prezentace představí hlavní koncepční i technické nástroje, sloužící k řízení a hodnocení procesu implementace MA21 v podmínkách samospráv, průběžné výsledky vyhodnocení naplňování Koncepce podpory MA21 v letech 2012–2015 a úkoly nového Akčního plánu na roky 2016–2018.

Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, 15'

10.10–11.10

Co zajímá města a obce II.

Adobe Acrobat prezentace (340 kB) Adobe Acrobat prezentace (317 kB)

KIVS a centrální nákupy

Ing. Vladimír Velas, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (441 kB)

eGON vs. eIDAS. eGON jde na podání… Stále častěji se setkáváme s novou zkratkou „eIDAS“, která se mnohdy stává tak trochu neoprávněným strašákem. Co si zase ten Brusel na nás vymyslel? Jak „to“ splnit co nejjednodušeji? Podívejme se tedy stručně, o co jde a co to bude znamenat pro uživatele systému GINIS.

Ing. Stanislav Fiala, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (624 kB)

Úplné elektronické podání prakticky

Ing. Pavel Nemrava, Software602 a. s., 30'

11.15–11.55

Co zajímá města a obce III.

Adobe Acrobat prezentace (470 kB)

Bezpečná komunikace s občany Co vše je třeba řešit z hlediska bezpečnosti při komunikaci s občany prostřednictvím webových stránek města/úřadu? Jste připraveni např. na elektronické podání? Řešení a nástroje existují a jsou dostupné.

Roman Kapitán, Citrix, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Přístup k centrálním sdíleným službám z pohledu kraje Vazba kraje na národní architektonický plán. Představení projektu architektury ICT Moravskoslezského kraje, prosazení principu krajské korporace, metodika přístupu a spolupráce s MV ČR. Příklad modelování správy uživatelů v rámci krajské korporace, využití centrálního systému, dopad eIDAS.

Ing. Tomáš Vašica, Moravskoslezský kraj; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 20'

12.00–14.00

Co zajímá města a obce IV.

Adobe Acrobat prezentace (188 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (91,5 MB)

Identifikace občana vůči veřejné správě – identifikace občana na Portálu občana provozovaných obcemi, povolené a doporučené nosiče certifikátů eIDAS (čipová karta, token, …), využití eOP pro ověření občana, lokální správce identit a ověření ZR

Jak vysoutěžit IT systém a udržet ho následně v chodu

Jak komunikovat z pohodlí domova – elektronické formuláře, vytěžování dokumentů, zpětná vazba úřad–občan

Problematika Registru smluv – zveřejňování smluv a oboustranně podepsané objednávky nad 50 tis. Kč, povinnosti a problematika anonymizace smluv, úskalí zveřejňování smluv přes DS

Výzvy – filozofický pohled na smysl dotací (pokřivení smysluplnosti požadavků VS), schvalování projektů na OHA, co je vyhlášeno a co se připravuje

Diskuse a dotazy

Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.; a další

Přednáškový sál

9.15–10.15

Otevřená data – metodika

uvádí Mgr. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra

Adobe Acrobat prezentace (640 kB)

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Krátce se poohlédneme za rokem za rokem 2015, který se stal nejúspěšnějším rokem v oblasti otevřených dat. Následně se zaměříme na aktuální stav otevřených dat v České republice, na nové výzvy, překážky a plány pro nadcházející období 2016–2019.

Michal Kubáň, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (706 kB)

Standardy publikace a katalogizace otevřených dat Informace o aktuálním stavu standardů publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy publikovaném na stránkách opendata.gov.cz. Návod na jejich využití. Možnosti konzultací v oblasti otevřených dat subjekty veřejné správy ČR.

Dušan Chlapek, FIS VŠE v Praze; David Hemala, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (593 kB)

Jak zprovoznit lokální katalog otevřených dat a zajistit jeho harvestování do NKOD Už od malého počtu publikovaných datových sad má smysl uvažovat o lokálním katalogu jako způsobu katalogizace. Budou představeny varianty lokálních katalogů a a způsob jejich registrace v NKOD, včetně výhledu na blízkou budoucnost v podobě Evropského standardu DCAT-AP.

Jakub Klímek, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (548 kB)

Otevřená propojená data, principy a příklady využití v praxi Budou představeny hlavní principy tzv. otevřených propojených dat, tj. dat publikovaných na nejvyšším stupni otevřenosti. Na konkrétních příkladech bude ukázáno, jak otevřená propojená data vypadají a jaké přínosy takový způsob publikace otevřených dat přináší.

Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra, 20'

10.20–12.10

Otevřená data – praktická aplikace

uvádí Mgr. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Otevřená data v projektu Netmetr

RNDr. Jiří Peterka, Český telekomunikační úřad, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Otevřená data ČSSZ: Přehledné informace dostupné všem, snadno a zdarma ČSSZ na adrese data.cssz.cz spustila 2. 11. 2015 portál pro publikaci otevřených dat. Jako jeden z prvních orgánů veřejné správy v České republice se ČSSZ rozhodla využít nejmodernější přístup a publikuje svá data ve formátu RDF. Velkým přínosem je možnost pracovat s publikovanými daty v časových řadách. Ve většině případů od roku 2008 do roku 2014, u některých datových sad je možno pracovat i se starší historií. V ČSSZ použitý formát RDF usnadňuje propojování dat z různých zdrojů, a tím i analýzu možných souvislostí mezi jevy, které tato data popisují. V současné době je publikováno osmnáct datových sad. Z hlediska využití datových sad pro výzkum a analýzy jsou nejdůležitějšími datovými sadami ty, které obsahují statistická data z oblasti důchodového pojištění. ČSSZ nezůstala pouze u publikace samotných dat a připravila také vizualizace vybraných datových sad v podobě grafů.

Ing. Michaela Hendrychová, Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení, 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Demografia mesta – 8 datasetov zo základnej evidencie občanov Minikurz, ktorý vás za 15 minút naučí, ako sa dajú zaujímavo publikovať a zverejniť údaje o demografii mesta, napr. o vekovej štruktúre, prírastkoch a úbytkoch podľa rokov, početnostiach podľa lokalít a ulíc, navyše aj celková vizualizácia v mape. Zverejnenie on-line informácií o demografii poslúžia aj na podporu miestnej komunity a zvýšenie záujmu občanov o dianie v meste.

Ing. Mariana Hurná, Mesto Prešov, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Celopražská otevřená data Celopražská otevřená data: Jak vznikala? Jaké byly náklady? Jaké reálné překážky jsme museli překonat, abychom se dostali k portálu opendata.praha.eu. Na tyto otázky vám odpoví autor projektu Ondřej Profant

Ondřej Profant, Hlavní město Praha, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Otevřená prostorová data ČÚZK Přehled otevřených prostorových dat ČÚZK a jejich podmínky použití. Související otevřené služby. Novinky při stahování dat (ATOM). Novely v oblasti legislativy (vyhláška o poskytování údajů z KN). Portál otevřených dat MVČR a prostorová data (aneb jak sladit dva nesladitelné standardy)

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Diskuse a dotazy

5'

Eliščin sál

9.30–10.50

Urychlení výstavby vysokorychlostních sítí

uvádí Ing. Jaroslav Krupka

Adobe Acrobat prezentace (268 kB)

Výstavba vysokorychlostních sítí

Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., Ing. Lubomír Bokštefl, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 20'

Adobe Acrobat prezentace (218 kB)

Role podniku NAKIT v rozvoji sítí veřejné správy Cíle a kompetence nového státního podniku v realizaci ICT strategie Ministerstva vnitra ČR.

Alan Ilczyszyn, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., 15'

Výstavba vysokorychlostních sítí pohledem ICT Unie

Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s., 15'

Diskuse

Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., Ing. Lubomír Bokštefl, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Alan Ilczyszyn, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s., 30'

11.00–11.55

Digitální TV

uvádí Ing. Jaroslav Krupka

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Zavádění DVB-T2

Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Ministerstvo průmyslu a obchodu, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Stav výstavby sítí 4G a jejich vliv na digitální terestrickou platformu

Ing. Miroslav Charbuský, Český telekomunikační úřad, 30'

Diskuse a dotazy

5'

Jednací sál

9.00–10.10

Geoinformační strategie

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

Implementace GeoInfoStrategie

RNDr. Eva Kubátová, Ing. Roman Vrba, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Činnost katastrálních úřadů po digitalizaci katastrálních map

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Služby ČÚZK pro Geoinfostrategii

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Geoprostorové řešení Asseco Central Europe jako základ procesů Registru pasivní infrastruktury Registr pasivní infrastruktury ( RPI ) představuje jeden z pilířů podpory rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu. Jeho hlavním účelem je shromáždění a poskytování informací o pasivní infrastruktuře, vhodné pro výstavbu a provoz zejména přístupových sítí nové generace (NGA). Představení technologií společnosti Asseco Central Europe, které splňují technologické i procesní požadavky včetně požadavků na další rozvoj registru. Technologie jsou vyvíjené v České republice a jsou ověřeny více než dvaceti pěti lety provozování u zákazníků v řadě zemí.

Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a. s., 15'

10.20–11.10

INSPIRE

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Strategie implementace INSPIRE Prezentace je zaměřena na informaci o plnění povinností ČR v oblasti INSPIRE se zaměřením na jednotlivé rezorty, stanovené úkoly a další postup.

Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

Zkušenosti z projektu ELF

Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Služby INSPIRE na ČÚZK

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

11.20–12.35

Mapové služby a podklady I.

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Pořízení leteckých senzorů pro informační systém zeměměřictví a Geoportál ČÚZK

Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (164 kB)

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Příspěvek představuje přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture v rámci orgánu veřejné moci. Popisuje cestu od poznání cílů a potřeb organizace, posouzení současného stavu GIS přes legislativní, bezpečnostní a výkonové požadavky až k návrhu efektivního zajištění poskytovaných služeb s plným respektováním Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 a projektového okruhu č. 5.2 Prostorová data a služby implementačního plánu pro strategický cíl č. 3. Zaměřuje se zejména na motivační, procesní a aplikační vrstvu architektury GIS s přesahem do celkové architektury organizace. Součástí příspěvku je představení možného referenčního modelu GIS za využití metodického rámce TOGAF a v souladu s Metodickým pokynem k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu.

Ing. Tomáš Hrabík, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Co vše dokážete s mobilními aplikacemi

Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Hexagon: Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti geoinformatiky Po pěti letech od přechodu společnosti Intergraph pod křídla koncernu HEXAGON AB dochází k očekávané změně. Intergraph se v současnosti plně transformuje na Hexagon Safety & Infrastructure, světového lídra v informačních technologiích. Samotné téma změny je nosnou linkou celé prezentace. Hexagon SI zákazníkům pomáhá využít sílu technologií novými způsoby. Dnešní rychle se vyvíjecí prostředí je plné globálních megatrendů. Ve světě na jedné straně mizí faktické hranice a na straně druhé vyrůstají jiné, mnohdy virtuální. Výhodu získává ten, kdo je schopen samotné výzvy vytvářet a tím měnit a rozvíjet celé prostředí. Správa velkých dat, možnost je přesně třídit, analyzovat, maximalizovat využití hodnotných informací v nich obsažených a doručit tyto informace v pravý čas na pravé místo, je základem úspěchu jak v oblasti bezpečnosti, infrastruktury, zdrojů i výroby. V prezentaci představíme naše řešení pro významné zákazníky Hexagon Safety & Infrastructure – zhodnocení dosavadního provozu otevřených geodat, sledování změn, aktuálního stavu rozvoje a připravovaných projektů.

Jan Vaisar, Intergraph CS, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Data a služby Zeměměřického úřadu pro státní správu a samosprávu

Mgr. Jana Volná, Zeměměřický úřad, 15'

12.45–13.45

Mapové služby a podklady II.

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Služby KN pre laickú i odbornú verejnosť

Ing. Ingrid Šuppová, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Digitální technická mapa Plzeňského kraje a Výměnný formát DTM V rámci příspěvku bude podána informace o aktuálním stavu projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Stručně budou zmíněna témata: uskutečněné a probíhající mapování účelové mapy povrchové situace; spolupráce s partnery; spolupráce s městem Plzeň; webová služba pro kontrolu aktualizačních zakázek; rozvojové projekty (objektová mapa povrchové situace, vedení dat technické infrastruktury obcí). Dále bude podána informace o společné aktivitě některých krajů pod záštitou Plzeňského kraje. Ve spolupráci s Hlavním městem Praha, Karlovarským krajem, Libereckým krajem, Zlínským krajem a Krajem Vysočina zahájil práce na tvorbě Výměnného formátu Digitální technické mapy na bázi XML. Cílem zavedení VF XML je zajištění jednotného a plnohodnotného formátu pro předávání dat v rámci projektu Digitální Mapy Veřejné Správy (v první fázi zaměřené na předávání dat DTM) s možností jeho využití ze strany ostatních krajů, partnerů DMVS a dalších subjektů veřejné správy. Pro splnění tohoto účelu je potřeba věcně a přehledně definovat strukturu dokumentů VF XML, aby byla srozumitelná všem potenciálním uživatelům. Dále pak zajistit jednoznačnou charakteristiku dat DMVS včetně unikátního pojmenování jednotlivých typových objektů vedených v datových skladech DMVS, kterou bude zajišťovat ontologický slovník DMVS. Ontologický slovník bude vytvářen současně se vznikem definice VF XML a tvoří jeho nedílnou součást. VF XML je cílově řešen zamýšlen jako univerzální výměnný formát pro agendy DTM a ÚAP vedené v rámci DMVS s možností jeho širšího využití pro oblast územního plánování. Účelem vytvoření VF XML je standardizace a zjednodušení výměny dat mezi datovým skladem správce DTM (resp. DMVS) a poskytovateli. VF XML sám o sobě neslouží k úplnému popisu datového modelu DTM (resp. DMVS), zejména neobsahuje informace o relacích mezi objekty (s výjimkou hierarchické klasifikace objektů). Významový (sémantický) popis objektů a jejich logických vztahů je definován ontologickým slovníkem, který bude vytvořen v další etapě tvorby díla. První etapa procesu pořizování VF XML je zaměřena na část DTM projektu DMVS. Návaznost na ostatní části projektu DMVS je zohledněna a řešena v rozsahu přípravy pro univerzální rozšíření VF XML o další datové struktury. Bude podána informace o již vytvořeném konceptu tohoto výměnného formátu a následující etapy jeho tvorby.

Michal Souček, Ing. Karel Vondráček, Plzeňský kraj, 20'

Adobe Acrobat prezentace (660 kB)

Zkvalitňování datového fondu RÚIAN

Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Diskuse a dotazy

5'

Labský sál

9.30–11.30

Setkání vítězů soutěží – ICT v propagaci obcí a regionů

Adobe Acrobat prezentace (372 kB) Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) Adobe Acrobat prezentace (5,8 MB)

Setkání vítězů soutěží Zlatý erb CZ a Zlatý erb SK

uvádí Ing. Tomáš Holenda, 120'

Expozice Triada

9.20–9.35

Příprava na elektronické skartační řízení Jednotlivé části elektronické spisové služby Munis ERMS včetně evidence spisovny a návazného elektronického skartačního řízení.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

10.20–10.35

Evidence smluv a Registr smluv Představení způsobu, jak si udělat pořádek ve smlouvách a realizovat jejich zveřejňování.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.

11.20–11.35

Rozklikávací rozpočet jako přínos k transparentnosti měst a obcí Ukázka využití sdílené služby portálu iMunis.cz umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.

Mgr. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

12.00–12.15

Vyhodnocení znalostní soutěže Munis Vylosování šťastných výherců hodnotných cen.