Podrobný program

 • Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici. Odkaz na prezentace je v detailu přednášek.
 • K vybraným přednáškám byly doplněny audiozáznamy. V případě zájmu přidáme záznamy i dalších vystoupení.
 • 10.10–12.00

  Slavnostní zahájení ISSS 2024

 • 10.10–12.00


  13. 5. 2024 Velký sál

  Slavnostní zahájení konference ISSS 2024

  Miloš Vystrčil Senát Parlamentu ČR Věra Kovářová Robert Králíček Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Ivan Bartoš Ministerstvo pro místní rozvoj Marian Jurečka Ministerstvo práce a sociálních věcí Martin Kupka Ministerstvo dopravy Jiří Koubek Ministerstvo vnitra Vítězslav Schrek Krajský úřad Kraje Vysočina Pavel Bulíček Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pavlína Springerová Statutární město Hradec Králové Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura Lukáš Kintr Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální Marek Ebert Český telekomunikační úřad Tomáš Boráň Státní ústav pro kontrolu léčiv Ján Ferenčák Národná rada SR Roman Saraj Oblastní rada Zakarpatské Ukrajiny Pavel Kváš Česká spořitelna, a.s. Vladimír Dzurilla Asseco Central Europe, a.s. Juraj Šedivý CETIN a.s. Petr Černohorský Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o. Martin Vránek Česká pošta, s.p. Vladek Šlezingr Eviden Czech Republic s.r.o. Dan Rosendorf ICZ a.s. Václav Koudele MICROSOFT s.r.o. Ivana Havlíková VITA software, s.r.o. Tomáš Renčín Konference ISSS/V4DIS 2024
 • 13.00–14.45

  DSŘ a DTM – jak to bude dál?

 • 13.00–13.15


  13. 5. 2024 Velký sál

  Digitální technické mapy před spuštěním

  Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální

  Dne 1. července 2024 bude zahájen ostrý provoz celého systému digitálních technických map krajů, zastřešujícího informačního systému DMVS ve správě ČÚZK i systémů Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic. Vlastníci sítí dopravní a technické infrastruktury se postupně registrují v registru subjektů v IS DMVS a budou mít možnost se připojovat do systémů a importovat jejich data od poloviny května, kdy bude zahájen pilotní provoz. Lze očekávat, že celá řada vlastníků sítí zahájí plnění své editorské povinnosti až s určitým zpožděním, a to v návaznosti na první aktualizaci vynucenou změnami infrastruktury v jejich vlastnictví.

 • 13.15–13.25


  13. 5. 2024 Velký sál

  DMVS – centrální uzel DTM

  Dagmar Bínová Český úřad zeměměřický a katastrální
 • 13.25–13.35


  13. 5. 2024 Velký sál

  Registr subjektů DMVS

  Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální

  Představení principů fungování Registru subjektů IS DMVS, který je součástí centrální komponenty IS DMVS, a to včetně aktuálních statistik jeho naplněnosti.

  V předchozích třech letech probíhal na ČÚZK intenzivní sběr dat o vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické infrastruktury (DTI), včetně jejich konsolidace a validace. Tato data jsou od poloviny roku 2023 součástí centrální komponenty IS DMVS.

  ČÚZK v minulém roce zahájil aktivaci jednotlivých subjektů s tím, že dochází definování rozsahů editace DTI a částí DTI, tedy území, ve kterém jednotlivé subjekty působí, respektive se vyjadřují v souladu se stavebním zákonem.

 • 13.35–13.55


  13. 5. 2024 Velký sál

  IS DTM krajů – aktuální stav a zkušenosti ze společného postupu

  Irena Křeková Krajský úřad Zlínského kraje Romana Vačkářová Krajský úřad Jihočeského kraje Petr Pavlinec Krajský úřad Kraje Vysočina
 • 13.55–14.15


  13. 5. 2024 Velký sál

  Digitalizace stavebního řízení

  Petr Klán Ministerstvo pro místní rozvoj

  Informace o stavu implementace informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení. Předvedení informačních systémů, popis architektury a v současnosti implementovaných funkcí.

 • 14.15–14.45


  13. 5. 2024 Velký sál

  SW stavebních úřadů stávající a nový, SW úřadů územního plánování stávající a nový

  Ivana Havlíková Jiří Štochel VITA software, s.r.o.
 • 14.50–16.55

  Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

 • 14.50–15.05


  13. 5. 2024 Velký sál

  Aktuální otázky rozvoje veřejné správy

  David Sláma Ministerstvo vnitra
  • Společenství obcí a rozvoj meziobecní spolupráce
  • Proklientské školení zaměstnanců ve veřejné správě
  • Příprava portálu pro samosprávy obce.gov.cz
  • Novela zákona o úřednících ÚSC
 • 15.05–15.25


  13. 5. 2024 Velký sál

  Fujitsu PrivateGPT – vaše data, vaše pravidla

  Filip Snášel Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.

  Umělá inteligence je dnes široce dostupná a různé veřejné modely používají stovky milionů lidí. Když ale přijde na data organizací, nastává problém – jak vaše data ochránit. Řešení od Fujitsu nejenže nasazujeme on premise, na prostředcích zákazníků, ale také oddělujeme model umělé inteligence od samotných dat. Přijďte se dozvědět víc na naší přednášku a dozvíte se, jak využít obrovské možnosti umělé inteligence a zachovat si kontrolu nad svými daty.

 • 15.25–15.40


  13. 5. 2024 Velký sál

  17 let eGovernmentu na České poště

  Andrea Barešová Česká pošta, s.p.

  Česká pošta je již 17 let klíčovým partnerem státu v oblasti eGovernmentu. Od roku 2007 poskytuje služby Czech POINT na kontaktních místech veřejné správy umístěných v rámci svých poboček. Od r. 2009 je provozovatelem Informačního systému datových schránek. V roce 2023 došlo k dosud největší akci v historii datových schránek, kdy se na základě legislativní změny počet datových schránek více než zdvojnásobil. Česká pošta je zároveň jedním z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronických časových razítek.

 • 15.40–15.50


  13. 5. 2024 Velký sál

  Obnova infrastruktury v prostředí státní správy – mission impossible?

  Petr Mojžíšek ANECT a.s. Petra Marešová Generální finanční ředitelství

  Státní organizace v oblasti IT typicky bojují s mnoha problémy. Kromě personálních problémů je častým problémem i zastaralá infrastruktura, např. síťová, komunikační, ochrana perimetru, hlasová, serverová a další. Finanční správa před třemi roky stála před velkou výzvou, jak připravit kritickou infrastrukturu pro 15 000 uživatelů a 160 lokalit, aby splňovala nové požadavky na bezpečnost, jednoduchou správu a vysokou spolehlivost. Jaký je výsledek, jaké problémy jsme řešili a jak v tom celém pomohla centralizovaná SD-WAN?

 • 15.50–16.00


  13. 5. 2024 Velký sál

  Zásady standardizace komunikační infrastruktury MV – kontext aktivit resortu MSp

  Bohdan Urban Roman Martiniak Ministerstvo vnitra
 • 16.00–16.20


  13. 5. 2024 Velký sál

  Videokonference – koncepce Ministerstva spravedlnosti ČR a vazba na úřady státní správy a samosprávy

  Elena Ransdorfová Ministerstvo spravedlnosti

  Ministerstvo spravedlnosti ČR v uplynulých letech intenzivně pracuje na elektronizaci. Jsou realizovány projekty jako eSPIS, Videokonference, Přepis hlas-text, Elektronizace jednacích síní. V rámci shora uvedených projektů tak Ministerstvo spravedlnosti ČR pracuje na platformě, která umožní pořídit kvalitní záznam ze soudního jednání bez ohledu na skutečnost, zda jsou účastníci připojeni on-line, nebo jsou přítomni osobně. Tento záznam následně automaticky převede do textové podoby a následně tyto výstupy bude uchovávat v elektronickém spisu pro případné další užití. V uvedené koncepci jsou zahrnuty nejen soudy, ale i státní zastupitelství a věznice, tj. všechny organizační složky Ministerstva spravedlnosti ČR. Současně jsou ale uvažovány i další synergie s ostatními organizačními složkami státu a samosprávou, které díky snadné a bezpečné konektivitě přináší nebývalé možnosti k realizaci úspor provozních výdajů v resortu, zrychlení přípravného a soudního jednání.

 • 16.20–16.40


  13. 5. 2024 Velký sál

  Koordinační činnost DIA v oblasti zákona o právu na digitální služby

  Jan Petr Digitální a informační agentura

  Plnění koordinační úlohy v oblasti digitálních služeb vyplývá pro DIA přímo ze Zákona 12/2020 o právu na digitální službu. V rámci toho DIA připravila implementační dokumenty k jednotlivým paragrafům, ve spolupráci s ostatními úřady připravila návrhy úprav zákona. Definovala cestovní mapu založenou na plnění Katalogu služeb, zveřejňování formulářů a předvyplňování dat z Informačního systému sdílených služeb pomocí samoobslužných portálů. Připravila KPI pro jednotlivé oblasti a ministerstva. Koordinuje řadu pracovních skupin ústředních správních úřadů, samospráv i dodavatelů. V rámci kompetenčních center nabízí konzultace i školení.

 • 16.40–16.55


  13. 5. 2024 Velký sál

  Co se nového chystá v datových schránkách?

  Ondřej Menoušek Digitální a informační agentura

  Během své přednášky představí pan Mgr. Ing. Menoušek novinky, které se udály na poli datových schránek v roce 2024. Mezi klíčové body přednášky bude zařazeno fungování velkoobjemových datových zpráv, vývoj jejich postupného zavádění, překážky při jejich zavádění, jejich využívání ze strany uživatelů a další budoucí kroky v rozšiřování kapacity datových zpráv. Dále se zaměří na problematiku se zaváděním povinných datových schránek pro členy profesních komor jako jsou autorizovaní technici, inženýři, architekti a další. V neposlední řadě bude řeč i o nových formátech, které lze v rámci zasílání datových zpráv využívat.


 • 13. 5. 2024 Velký sál

  Diskuse

 • 8.45–10.00

  Současnost a budoucnost základních prerekvizit eGovernmentu

 • 8.45–9.30


  13. 5. 2024 Malý sál

  Co je potřeba k rozvoji digitalizace?

  Martin Mesršmíd Petr Kuchař Digitální a informační agentura
 • 9.30–10.00


  13. 5. 2024 Malý sál

  Naplňování zákona o právu na digitální služby

  Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura Marian Jurečka Ministerstvo práce a sociálních věcí Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální
 • 10.10–12.00

  Přenos slavnostního zahájení


 • 13. 5. 2024 Malý sál

  Přenos slavnostního zahájení konference ISSS 2024

 • 12.30–13.30

  Financování projektů eGovernmentu

 • 12.30–12.50


  13. 5. 2024 Malý sál

  Aktuální stav projektů a výzev IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

  Rostislav Mazal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Řídicí orgán IROP
 • 12.50–13.05


  13. 5. 2024 Malý sál

  Aktuální stav a budoucnost Národního plánu obnovy – eGovernment

  Stanislav Bogdanov Ministerstvo vnitra

  Předmětem přednášky bude informovat o zásadních událostech, dosažených výstupech, aktuálně probíhajících projektech a budoucnosti Národního plánu obnovy v oblasti eGovernment v gesci Ministerstva vnitra. Probrána budou témata jako eHealth, správa dat, kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů veřejné správy atd.

 • 13.05–13.15


  13. 5. 2024 Malý sál

  Nedělejte malé veřejné zakázky. Nahraďte je průzkumy trhu s Tenderman.cz

  Jiří Skuhrovec Datlab s.r.o.

  Zakázky malého rozsahu s nejlepším poměrem cena/výkon, a v souladu s doporučeními dle MMR. Pomůže vám k nim nástroj Tenderman – největší databáze dodavatelů, zadávacích dokumentací a smluv v ČR.

 • 13.15–13.30


  13. 5. 2024 Malý sál

  Jak získat finance na modernizaci IT?

  Martin Predný PREDNY SLM s.r.o.

  Věděli jste, že můžete profitovat z již dávno zlikvidovaného hardwaru? Chcete se dozvědět, kdo z veřejného segmentu v ČR již podobný postup využil, jaký je jeho průběh a jak je možné díky němu získat výrazně levnější hardware nebo software? Na tyto a další otázky odpoví Mgr. Martin Predný, majitel PREDNY SLM – nejvýznamnějšího dodavatele licencí z volného trhu veřejnému sektoru v ČR.


 • 13. 5. 2024 Malý sál

  Diskuse

 • 13.40–15.25

  Vnitřní digitalizace úřadů I

 • 13.40–13.55


  13. 5. 2024 Malý sál

  Novinky v oblasti e-Úředníka

  Petr Chlupáč Česká spořitelna, a.s. Zenon Sliwka Born Digital s.r.o. Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

  Představení novinek e-Úředníka

 • 13.55–14.25


  13. 5. 2024 Malý sál

  Platforma Oracle pro veřejnou správu v 21. století

  Viktor Němec Oracle Czech, s.r.o.

  Modernizaci IT prostředí není možné vnímat jako nějaký cíl, nýbrž jako neustálý proces. Se službami, řešeními a technologiemi Oracle můžete tento proces implementovat bez rizika, elegantně a levně. Prezentace je vhodná nejen pro stávající zákazníky Oracle, kteří se rozhodují o budoucím rozvoji Oracle technologií ve svých organizacích, ale i pro organizace, které se chtějí seznámit s obecnými koncepty a trendy IT modernizace. Moderní IT prostředí by mělo poskytovat tyto tři hlavní vlastnosti: efektivní práce s informacemi, využívání nejmodernějších inovací, neustálá optimalizace a snižování nákladů na IT. V první části prezentace popíšeme, jak vypadá moderní informační architektura. Dále ukážeme, jak do moderní informační architektury zasadit prvky AI a ML. K optimalizaci a snižování IT nákladů mohou vést různé cesty. My doporučujeme přístup hybridní architektury – tj. řešení, které má cloudové vlastnosti, ale přitom je nasazené ve vašem datovém centru.

 • 14.25–14.40


  13. 5. 2024 Malý sál

  Elektronický personální spis v prostředí SAP

  Martin Večeře Eviden Czech Republic s.r.o.

  Praktická zkušenost tvorby elektronické personální spisu od mapování HR agend, dopadové analýzy procesních a právních otázek, vhodného způsobu podepisování a doručování dokumentů, včetně archivace a napojení na spisovou službu

 • 14.40–15.25


  13. 5. 2024 Malý sál

  Kulatý stůl – zkušenosti státní správy s přechodem na IT systémy nové generace

  Hana Součková SAP ČR, spol. s r.o. Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Roman Vrba Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Ivo Rosypal Ministerstvo vnitra Martin Ferenec SAP Slovensko s.r.o.

  Českou státní správu čeká v následujících letech generační obměna v oblasti IT, jelikož řada původních systémů pochází z přelomu tisíciletí, často s velkým využitím tzv. zákaznického vývoje. Některé úřady již spustily realizaci prvních projektů digitální transformace a začaly modernizovat stávající řešení, založená na původních technologiích SAP. Jaké jsou jejich zkušenosti s přechodem na současnou architekturu SAP (tj. na modulární řešení založená na jednotné a otevřené platformě)? Jaké jsou hlavní výzvy při sjednocování architektury v rámci resortů i napříč jednotlivými resorty? Jakou roli v tom může sehrát státní část e-Government cloud?

 • 15.30–17.15

  Vnitřní digitalizace úřadů II

 • 15.30–15.45


  13. 5. 2024 Malý sál

  Funkční kybernetická bezpečnost

  Luboš Řádek CETIN a.s.

  Funkční kybernetická bezpečnost v tak rozsáhlé telekomunikační infrastruktuře je výzva. Přesto provozujeme jednu z nejstabilnějších telekomunikačních sítí, která je využívána pro zajištění kritické informační infrastruktury ČR. Díky předním odborníkům a pomocí nejmodernějších technologií nastavujeme v úrovni kybernetické bezpečnosti nejvyšší standard. Pomáháme všem, kteří se na něj také chtějí dostat.

 • 15.45–15.55


  13. 5. 2024 Malý sál

  Agilní vývoj ve veřejné správě

  Benedikt Kotmel Operátor ICT, a.s.
 • 15.55–16.05


  13. 5. 2024 Malý sál

  Jak Google Cloud zajišťuje bezpečnost vašich dat a jak si to ověřit?

  Pavel Krejsa – Google Cloud Data Protection Delivery Center, s.r.o.

  Pojďte se dozvědět, jak Google Cloud chrání vaše data. Ukážeme vám různé vrstvy a prvky bezpečnosti, které poskytuje, detekce a prevence hrozeb a další bezpečností opatření a certifikace.

 • 16.05–16.20


  13. 5. 2024 Malý sál

  Digitální poštovní služby pro firmy a samosprávy

  Martin Vránek Česká pošta, s.p.

  Česká pošta digitalizuje a modernizuje své služby, které přizpůsobuje současnému trendu trhu. Pro samosprávu měst a obcí mohou být významné zejména z pohledu úspory provozních a ekonomických nákladů s využitím široké dostupnosti pobočkové a kontaktní sítě. Prezentace představuje zejména služby v oblasti digitalizace platebního styku, automatizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby, komplexní správu dokumentů v rámci komerční digitalizace a bezpečné odvody hotovosti v Zajištěných obalech.

 • 16.20–16.30


  13. 5. 2024 Malý sál

  Novinky v oblasti on-line platebních metod

  Petr Chlupáč Česká spořitelna, a.s. Karel Sasín pays.cz s.r.o.
 • 16.30–16.45


  13. 5. 2024 Malý sál

  Co přináší nařízení o správě dat (DGA)

  Tomáš Ondrejka Český telekomunikační úřad

  Od 24. 9. 2023 je účinné evropské nařízení 2022/868 o evropské správě dat, které nově upravuje sdílení dat v držení veřejného sektoru směrem k podnikům. Cílem nařízení je zpřístupnit data pro jejich opakované využití.

 • 16.45–17.00


  13. 5. 2024 Malý sál

  Kontejnery v praxi – efektivní vývoj a nasazení aplikací

  Petr Holan Eviden Czech Republic s.r.o. David Potůček Česká energetická přenosová soustava

  Přednáška představuje využití aplikačních kontejnerů, konkrétně na platformě Red Hat OpenShift, při vývoji messaging a aplikační platformy pro energetické odvětví a zákazníka ČEPS. Praktická zákaznická zkušenost, jak kontejnerizace přispěla k efektivnímu vývoji a nasazení aplikací s představením konkrétní technologie a postupů, které byly implementovány, se zdůrazní výhod a výsledků komplexní kontejnerové architektury na klíč

 • 17.00–17.15


  13. 5. 2024 Malý sál

  Pomoc Zakarpatí

  Oleksandr Patskan Zakarpatská oblastní státní správa

 • 13. 5. 2024 Malý sál

  Diskuse

 • 9.00–10.00

  Archivace a spisové služby I

 • 9.00–9.10


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Quo vadis, národní standarde?

  Tomáš Lechner Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

  V polovině loňského roku byla zveřejněna již pátá verze národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Přednáška stručně mapuje vývoj tohoto předpisu a zároveň předkládá některé návrhy, jaký by mohl být další vývoj a smysl této normy.

 • 9.10–9.20


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Zpráva o stavu Národního digitálního archivu

  Jiří Bernas Národní archiv

  Tradiční přednáška shrnující aktuální situaci Národního digitálního archivu, aktuální problémy a plány dalšího rozvoje.

 • 9.20–9.35


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Projekt Národní digitální archiv III

  Petr Zeman Národní archiv

  Letošním rokem začíná realizace nezbytné součásti budoucnosti českého archivnictví. Projekt nového informačního systému NDA III má za cíl nejen vylepšit možnosti dlouhodobého uchování digitálních archiválií, ale také umožnit uchovávání digitálních reprodukcí archiválií analogových. Počítá také s informačním obohacováním uložených datových balíčků prostřednictvím moderních nástrojů a technologií hlubokého učení. Otevírají se tak nové možnosti práce s uloženými daty. Jaké jsou přínosy a meze předpokládaného řešení?

 • 9.35–9.50


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Digitalizace přijímacího řízení ve škole

  Vít Kasal GORDIC spol. s r.o. Ondřej Košek BAKALÁŘI software s.r.o.

  V prezentaci zástupců společností Gordic a Bakaláři se posluchači dozví o projektu, který má za cíl automatizovat procesy spojené s přijímacím řízením na střední školy. To významným způsobem pomůže školám se zvládáním zvýšené administrativní zátěže i běžné denní agendy. Principem je propojení spisové služby GINIS a školského systému Bakaláři. Téma se navíc úzce pojí s nadcházející povinností škol přejít povinně na elektronickou spisovou službu.

 • 9.50–10.00


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Aktuální témata CNZ

  Jan Heisler CNZ, z.s.

  Mezi stěžejní cíle CNZ patří přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, participovat na přípravách právních předpisů, podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby prostřednictvím, sdílení zkušeností a znalostí a vytvářet neformální prostředí a odbornou platformu pro setkávání svých členů a odborníků v oblasti správy elektronických dokumentů. V prezentaci se zaměříme na aktuální témata CNZ a budeme informovat o našich odborných akcích.

 • 12.30–13.25

  Archivace a spisové služby II

 • 12.30–12.40


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  NA vs. ZAF. Souboj validátorů balíčků SIP

  Tomáš Dvořák Daniel Šurda Archiv hlavního města Prahy

  Jak si stojí oba validátory ve srovnání s novými požadavky NSESSS z roku 2023? V čem se shodují, v čem liší a jaké důvody vedou k rozdílným výsledkům validace?

 • 12.40–12.50


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Mezi mlýnskými kameny aneb validace digitálního obsahu

  Pavlína Nimrichtrová Národní archiv

  Budou dnes nákladně vznikající a běžně používané informace v budoucnu čitelné? Bude jim někdo rozumět a bude jim věřit? Spolehlivý výběr a úspěšné trvalé uchování digitálních archiválií podmiňuje vstupní kvalita digitálního obsahu. Jak překonat překážky na cestě k úspěšnému výběru archiválií a k jejich trvalému uchování? Národní digitální archiv představí novinky ve validaci SIP balíčků z elektronických systémů spisové služby podle národního standardu 2023, záludnosti validace formátů a výsledky nástrojů v praxi veřejných archivů.

 • 12.50–13.00


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Moderní spisová služba: jednoduchá, přívětivá a cenově dostupná

  Michal Kellner Allium, s.r.o. Petr Špetlík MICROSOFT s.r.o.

  V dnešní digitální éře, kdy se rychle mění způsob, jakým pracujeme s dokumenty a informacemi, je nezbytné, aby i spisová služba držela krok s moderními trendy. Inovativní přístupy a využití umělé inteligence umožňují organizacím bez ohledu na jejich velikost a zdroje využívat nejmodernější technologie Microsoft pro správu dokumentů. I spisová služba může přispět k efektivní organizaci a správě dokumentů, zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity. Přijďte se inspirovat a objevit nové možnosti jednodušší, přívětivější a cenově dostupné spisové služby.

 • 13.00–13.15


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Dopady atestace spisových služeb do praxe

  Pavel Knytl Městský úřad Poděbrady Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

  Co přesně zaručí atestace elektronického systému spisové služby původcům? Jaké má dopady na původce? A může samo o sobě zlepšit výkon spisové služby v orgánech veřejné moci?

 • 13.15–13.25


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Archiving by Design: nový evropský princip správy informací

  Zbyšek Stodůlka Národní archiv

  Evropská archivní skupina (EAG) při Evropské komisi ustanovila v roce 2019 pracovní skupinu ze zástupců členských zemí, jejímž cílem je zefektivnit dosavadní, mnohdy problematickou, praxi správy dokumentů a informací. Objem a rozsah informací v informačních systémech exponenciálně roste, přitom mnohdy stojí mimo režim tradičně vnímané spisové služby a představují často informační zdroj zásadní povahy. Do praxe tak zavádí nový princip Archiving by Design, stejně jako u dříve zakotvených principů Open by Default a Privacy by Design. Inspirací se stal zejména nizozemský přístup DUTO nebo norský Sandbox. Připravovaná metodika vede archiv a původce k poznání významu zpracovávaných informací (pro interní i externí uživatele), stanovení pravidel a doby pro jejich uchovávání a posouzení souladu s legislativními požadavky. Díky tomu je možné stanovit již na začátku životního cyklu vhodnou strategii pro dlouhodobé či archivní uložení a zpřístupnění informací.


 • 13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Diskuse

 • 13.40–15.10

  Geoinformatika a prostorové informace

 • 13.40–13.55


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Co přináší GeoInfoStrategie2020+ po třech letech fungování?

  Michal Tichý Digitální a informační agentura

  Příspěvek bude poskytovat komplexní pohled na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) a její zasazení do širšího rámce českého eGovernmentu. Bude shrnut a zhodnocen dosavadní průběh implementace GeoInfoStrategie 2020+, která probíhá již třetí rok od jejího schválení vládou ČR v roce 2021, a rovněž bude informováno o připravované Aktualizaci č. 1 Implementačního plánu. Důraz bude v prezentaci kladen na vzdělávací aktivity, které jsou připravovány pro podporu digitálních dovedností v oblasti prostorových informací, a na přínosy, které NIPI a služby založené na prostorových datech přinášejí pro širokou veřejnost a celou společnost. V závěru prezentace budou představeny další aktivity DIA na podporu rozvoje NIPI.

 • 13.55–14.10


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Statistický geoportál – nová platforma pro sdílení statistických výstupů

  Petr Klauda Jiří Kyral Český statistický úřad

  Český statistický úřad spustil v loňském roce Statistický geoportál, který představuje kvalitativně novou platformu pro sdílení a prezentaci statistických výstupů.

  Geoportál nabízí uživatelům pokročilý způsob vizualizace statistických dat v interaktivních mapách. Konkrétně se jedná o několik webových aplikací a služeb orientovaných na různé formy geografické prezentace prostřednictvím přehledných kartogramů, kartodiagramů, dojížďkových a migračních proudů nebo georeportů.

  Obsahová nabídka geoportálu je v současnosti zaměřena zejména na výstupy ze Sčítání 2021, nicméně je postupně rozšiřována o další tematické okruhy z různých oblastí statistiky a v budoucnosti se uvažuje i o nových formách prezentace, jako jsou například mapy s příběhem nebo mapové dashboardy.

  Geoportál je postaven na komerční platformě ArcGIS Enterprise vhodně doplněné Open source technologiemi a komponentami vyvinutými na zakázku.

  Cílem přednášky je formou živých ukázek představit jednotlivé koncové aplikace a služby, které geoportál nyní nabízí.

 • 14.10–14.25


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Zavádění ÚÚP do RUIAN

  Dana Pohanková Český úřad zeměměřický a katastrální

  V příspěvku představím novinky z oblasti zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V posledním roce přibyly v RÚIAN značky bodů základních bodových polí a jejich ochranná pásma, v příštím roce budou podle schválené legislativy vloženy další rozsáhlé typy prvků, v první řadě BPEJ a dále celý balík prvků ochran přírody a krajiny. Každý nový typ prvku v RÚIAN umožňuje jak státní správě, tak veřejnosti přistupovat k aktuálním a závazným referenčním údajům. Díky tomu mohu být údaje použity v dalších systémech státní správy, pro nás je zásadní jejich přebírání do Katastru nemovitostí. V prezentaci se také zaměříme na to, jak se k datům o ÚÚP dostanete, a kromě aktuálního stavu se spolu podíváme i na výhledy do budoucnosti.

 • 14.25–14.35


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Novela vyhlášky o poskytování údajů z KN

  David Legner Český úřad zeměměřický a katastrální

  V příspěvku budou prezentovány změny ve vyhlášce č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, vyvolané její poslední novelou platnou od 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 1. 7. 2024. Změny se týkají převážně úpravy cen za výstupy Dálkového přístupu, dále potom oblasti možného šíření dat Katastru nemovitostí a zpřístupnění jejich vybrané části prostřednictvím nového bezúplatného API Dálkového přístupu.

 • 14.35–14.50


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Data a služby ZÚ v roce 2024

  Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

  Zeměměřický úřad jakožto správní úřad s celostátní působností poskytuje státní správě a územní samosprávě i široké veřejnosti geodetické a geografické informace ve standardizovaných formách z celého území státu. Od druhé poloviny roku 2023 je většina výsledků zeměměřických činností ZÚ poskytována jako otevřená data. Mnohem snáz a bezplatně tak dnes mají uživatelé přístup k údajům ZABAGED®, ortofota ČR, databázového souboru geografického názvosloví, bodových polí a v neposlední řadě také státního mapového díla. V této souvislosti chce příspěvek upozornit také na publikaci nové řady Základních topografických map, kde došlo k významnému posunu možností využití, neboť nejpodrobnější mapy celého území ČR znázorňují nyní geografickou realitu v měřítku 1:5000.

 • 14.50–15.00


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Služby přesného určování polohy CZEPOS

  Jan Řezníček Zeměměřický úřad

  Zeměměřický úřad poskytuje uživatelům globálních navigačních družicových systémů (GNSS) služby pro přesné určování polohy a přesnou navigaci, to vše s centimetrovou přesností v reálném čase. Služby jsou poskytovány prostřednictvím internetu ve formě korekčních dat ze Státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy (CZEPOS). Služby CZEPOS se uplatňují nejen v zeměměřictví, ale i v přesné navigaci zemědělských strojů (tzv. precizní zemědělství), stavebních strojů, nebo dronů. Poskytování síťových služeb CZEPOS je zahrnuto mezi službami veřejné správy. Orgánům veřejné moci jsou služby CZEPOS poskytovány bezplatně.

 • 15.00–15.10


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Portál geolokačních dat

  Václav Jaroš Ministerstvo vnitra

  Ministerstvo vnitra v rámci projektu financovaného z fondů EHP a Norska disponuje unikátním datovým zdrojem geolokačních dat mobilních operátorů. Jednou z projektových aktivit je i tvorba vizualizačního prostředí. Jedná se o portál geolokačních dat dostupný z www.kamdojizdime.cz, který umožňuje náhled dat pro zvolené území a jejich základní vizualizaci. Kromě toho portál obsahuje celou řadu mapových aplikací zobrazující údaje o meziobecní dojížďce a aktuálně přítomném obyvatelstvu v každé obci.


 • 13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Diskuse

 • 15.30–16.55

  Smart city a Smart region

 • 15.30–15.45


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Bezpečnost otevřených dat pro Smart City

  Radmila Velnerová Krajský úřad Královéhradeckého kraje Josef Horálek Univerzita Hradec Králové

  Řešení bezpečnostní analýzy otevřených dat využívaných v Datovém portálu Královéhradeckého kraje Data KHK za využití Business Process Model and Notation (BPMN). Standardní model BPMN je rozšířen pro CyberSecurity nadstavbu (BPMN_SC), jež umožňuje efektivně navrhnout relevantní bezpečnostní opatření zaměřené na kvalitu a dostupnost otevřených dat. Prezentovaný systém jedinečným způsobem spojuje mapování podnikových procesů s kyberbezpečnostní klasifikací dat využívaných jako zdroj následných procesů ve Smart City.

 • 15.45–15.55


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Chytrý svoz odpadu – od pilotu k plošnému rozšíření

  Ondřej Šárovec Operátor ICT, a.s.
 • 15.55–16.05


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Corrency: Osvědčený a spolehlivý nástroj pro digitalizaci obcí

  Petr Stuchlík CorCo Systems a.s.

  Projekt Corrency představuje inovativní a efektivní řešení pro digitalizaci měst a obcí. Tento nástroj umožňuje cílenou podporu v oblastech jako je lokální ekonomika, rodiny s dětmi, kultura, senioři a cestovní ruch. Úspěšnost Corrency potvrzují plánované opakované realizace ve všech obcích, které projekt Corrency z veřejných financí realizovaly. Jedná se o projekty napříč Českou republikou, například v Ostravě-Porubě, Praze-Kolovratech, Jeseníku, Prostějově a Aši, kde projekt dosáhl vysoké spokojenosti občanů, obchodníků i zastupitelů. Díky univerzálnosti Corrency lze projekty snadno přizpůsobit specifickým potřebám každé lokality. Občané získají slevy, obchodníci zákazníky a město data – všichni těží z jediného systému Corrency. Přednáška představí konkrétní výsledky a přínosy projektu Corrency v zapojených městech a obcích a poskytne inspiraci pro další municipality, které zvažují digitalizaci svých služeb a cílenou podporu vybraných oblastí.

 • 16.05–16.15


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Parkovací koncepce města Jihlavy očima politika, občana a úřadu

  Jiří Pokorný Město Jihlava

  Počet aut v Jihlavě neustále roste. Každý rok je v Jihlavě nově zaregistrováno téměř 700 nových osobních aut. Na každých 1000 obyvatel je v Jihlavě už 515 osobních aut (31. 12. 2023), před deseti lety to přitom bylo o pětinu méně. Pro parkoviště ve veřejném prostoru byla zavedena pravidla, upřednostněni byli místní obyvatelé a podnikatelé. Zaparkovat ve městě mohou i ostatní, tedy návštěvníci. Byl vytvořen parkovací systém, který má vazby od portálu občana přes parkovací automaty/aplikace, ekonomický SW, spisovou službu, městskou polici až po přestupkové řízení.

 • 16.15–16.30


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Digitalizace správy budov

  Jaroslav Pollert Smartea s.r.o.

  V současné době se nacházíme v době 4. průmyslové revoluce a digitalizace je její nedílnou součástí. Stejně jako všechny oblasti hospodářství prodělávají přeměnu z „analogového“ do digitálního řízení, tak i řízení správy budov, areálů a pozemků je potřeba do tohoto procesu zařadit a zajistit funkčnost s ostatními procesy hospodářství. Tzv. Facility management (FM) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy s cílem zlepšit kvalitu a produktivitu. Správná implementace a používání je klíčové pro úspěšné nasazení při digitalizaci správy budov. Mělo by obsahovat všechny důležité prvky např.: revize, BIM, nájmy, sensorika IoT (spotřeby, teploty, světla, dveře aj.) atd. Příspěvek ukáže, jak postupovat při implementaci, jaké jsou hlavní úskalí zejména při zajištění kompatibility a funkčnosti spolupráce s ostatními systémy. Data je poté možné použít pro generování reportů o stavu budovy (např. ESG report) pomocí umělé inteligence.

 • 16.30–16.45


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Pasportizace potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji – pilotní projekt pro Broumovsko

  Lukáš Zemánek Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

  První část Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a jeho vyhodnocení se v r. 2023 zaměřila na SO ORP Broumov. Důvodem byla jeho velká pestrost z hlediska mapovaných prvků, ale i vymezení Broumovska jako hospodářsky a sociálně ohroženého území z národní úrovně, kde cestovní ruch hraje důležitou roli v ekonomice periferně vnímaného Broumovska. Výsledky pasportizace zde mohou být prakticky využity mj. pro řešení lokálního overturismu (vč. přeshraničního), problematické dopravní dostupnosti, podvybavenosti obslužné infrastruktury atd. Do rozsáhlé databázové struktury byla provedena pasportizace všech prvků turistického potenciálu, který byl rozčleněn do tří hlavních skupin. Celkově tak bylo zmapováno téměř 3200 prvků a 112 000 jejich atributů! Výstupy pasportizace byly promítnuty i do souběžně vytvořené mapové aplikace. Takto podrobně pojatá pasportizace turistického potenciálu je v rámci ČR unikátní, a snad i proto podnítila zájem odborné i laické veřejnosti.

 • 16.45–16.55


  13. 5. 2024 Přednáškový sál

  EDIH NEB: podpora digitalizace, konkurenceschopnosti a inovací

  Josef Lochman Centrum investic, rozvoje a inovací

  V roce 2023 se Královéhradecký kraj, společně s Libereckým, zapojily do celoevropské sítě EDIH. Během tříletého období mají společně vybudovat virtuální HUB, který zajistí přenos digitálního know-how zavádění nových technologií do malých, středních firem a veřejné správy. Cílem příspěvku je představit činnost EDIH NEB, a to včetně všech služeb, a dále uvést několik příkladů dobré praxe, jak je možné zvýšit efektivitu podniku či veřejné instituce prostřednictvím digitalizačních řešení.


 • 13. 5. 2024 Přednáškový sál

  Diskuse

 • 9.00–10.00

  AI ve službách veřejné správy I

 • 9.00–9.10


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Výzkumná aplikace Mapa dat s AI ke katalogu otevřených dat

  Pavel Bulíček Radmila Velnerová Krajský úřad Královéhradeckého kraje Tomáš Kubišta Jakub Doležal Jakub Kyzr Univerzita Hradec Králové

  Výzkumná aplikace Mapa dat s AI je aplikací ke zjednodušení práce s datovými sadami otevřených dat Královéhradeckého kraje. Byla vyvinuta ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Umožňuje práci s více datovými sadami najednou a jejich zobrazení, možnost úprav před stažením. Největší inovací je implementace umělé inteligence (AI), která vybírá datové sady na míru po předchozí textové konverzaci s uživatelem o jeho požadavcích. Je rovněž schopna plnohodnotné konverzace ohledně datových sad. AI je ošetřena bariérou, bránící odpovídání na nerelevantní otázky. Součástí aplikace je zobrazovací mapa datových sad. Podkladová mapa umožňuje jakékoliv úpravy, nabízí denní a noční cyklus a zobrazení ve 3D. Při vizualizaci více sad na jedné mapě má každá unikátní zbarvení. Aplikace byla oceněna odbornou veřejností jako IT projekt roku 2023.

 • 9.10–9.15


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Využití AI na městech a obcích

  Radka Vladyková Svaz měst a obcí ČR
 • 9.15–9.30


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Datově řízená univerzita

  Jakub Holubec dolphin consulting a.s. (zástupce) Univerzita Pardubice Dominik Mathauser MICROSOFT s.r.o.

  Implementace datového skladu v cloudu, integrace dat z interních i externích zdrojů a příprava reportů a dashboardů pro podporu manažerského rozhodování. Zapojení data science pro analýzu studijní neúspěšnosti, sentimentu a dalších oblastí.

 • 9.30–9.45


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Service Desk a využití AI při řešení požadavků

  Lubomír Karas ALVAO s.r.o. Michal Hrotík Ovanet a.s. Vladimír Vašíček MICROSOFT s.r.o.

  Praktické zkušenosti s využitím AI asistenta při řízení požadavků zadaných v Service Desk ve městě Ostrava a jeho příspěvkových organizacích.

 • 9.45–10.00


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Využití AI v Portálu živnostenského podnikání aneb kde může AI pomoci státu i živnostníkům

  Jan Strakoš Ministerstvo průmyslu a obchodu

  V kontextu zvýšení uživatelské přívětivosti na Portálu živnostenského podnikání plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu implementovat prvky umělé inteligence, které budou napomáhat při vyhledávání požadovaných informací v rámci poskytovaných služeb na portálu a provedou uživatele portálu rozsáhlou problematikou živnostenského podnikaní. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnutí relevantních informací v krátkém časovém úseku, namísto zdlouhavého pročítání obsáhlých textových pasáží právního charakteru, snížení administrativní zátěže na straně státu a vytvoření vhodného uživatelského rozhraní, které bude značně přívětivější i k handicapovaným osobám, neboť bude umožňovat hlasové vyhledávání informací a získávání odpovědí na konkrétní dotazy, včetně možností nastavení jazykové mutace dle preference uživatele z jiného členského státu EU.

 • 12.30–15.00

  AI ve službách veřejné správy II

 • 12.30–13.30


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Jak AI pomáhá veřejné správě – diskusní blok

  Ivan Bartoš Vláda ČR Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Branislav Samek Policie ČR Václav Koudele ICT Unie z.s. Petr Šnajdárek Generální štáb Armády ČR

  Panelová diskuze o přínosech a příležitostech využívání umělé inteligence veřejnou správou. Praktické příklady a inspirace, jak začíst s AI, k čemu využívat a co od ní očekávat.

 • 13.30–13.45


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Vize využití AI v systémech veřejné správy

  Jana Šedivá GORDIC spol. s r.o. Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Václav Koudele MICROSOFT s.r.o.

  Prezentace je určena všem, kdo se zajímají o budoucnost informačních technologií a chtějí poznat, jak může umělá inteligence přispět k efektivnější a inovativnější veřejné správě. Připojte se k nám, abyste se dozvěděli více o tom, jaké scénáře použití umělé inteligence pro vás společnost GORDIC chystá a na co se tak můžete těšit. Zvláštní část prezentace bude věnována ukázce připravovaného projektu pro Ministerstvo vnitra, kde díky využití umělé inteligence řešíme společně se zákazníkem specifické procesy spojené se systémem spisové služby. Tento připravovaný projekt vám poodhalí, jak konkrétně bude AI pomáhat třídit dokumenty, odpovídat na dotazy nebo řešit další procesy nejen automatizovaným, ale hlavně inteligentním způsobem.

 • 13.45–14.00


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  AI připravuje podklady pro správní rozhodování

  Slávka Šikurová PREDU s.r.o. Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

  AI může velmi pomoci s přípravou a sumarizací podkladů pro správní řízení. PoC v agendě státního občanství.

 • 14.00–14.15


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Digitální asistent vyšetřovatele

  Ondřej Smotlacha Policie ČR Zenon Sliwka Born Digital s.r.o. (zástupce) Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

  Jak pomáhají technologie snižovat administrativu policejního vyšetřování.

 • 14.15–14.30


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Využití AI v HR procesech Police ČR

  Anika Stulíková Policie ČR Vojtěch Dlouhý Feedyou s.r.o. Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

  Díky AI je možné automatizovat rutinní úkoly, jako je výběr kandidátů a tím uvolnit čas pro strategičtější a kreativnější práci.

 • 14.30–15.00


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  M365 Copilot, osobní asistent každého úředníka

  Jaroslav Brandejský KPCS CZ, s.r.o. Petr Plecháček Ernst & Young, s.r.o. Michaela Onuferová MICROSOFT s.r.o.

  M365 Copilot sám řeší, nebo pomůže řešit velké množství rutinních každodenních činností úředníků

 • 15.10–16.40

  AI ve službách veřejné správy III

 • 15.10–15.25


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  AI asistent klienta MPSV

  Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí David Kadleček Tekies s.r.o. Marek Blajer MICROSOFT s.r.o.

  Umělá inteligence pomáhá odlehčit call centru Úřadu práce a vyřizuje část požadavků občanů 7×24, 365 dní v roce. Inspirace pro celou veřejnou správu.

 • 15.25–15.40


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Vy zíráte, my zíráme. Vizor.

  Aleš Vejvoda Petra Kolomá Ministerstvo prác a sociálních věcí Tomáš Ammer OKsystem a.s. Marek Blajer MICROSOFT s.r.o.

  Vedení IT MPSV nastartovalo před dvěma lety hlubokou digitální transformaci. Klienti mají k dispozici komfortní samoobslužnou zónu dostupnou online 24×7, papírový spis je nahrazován digitálním, je aplikováno procesní řízení úřadů práce a měření, s předzpracováním žádostí pomáhá několik centralizovaných pracovišť backoffice. Díky tomu všemu prudce roste efektivita fungování resortu, úřady se dokáží vypořádat s řádovým nárůstem počtu žádostí, které jsou zpracovány v zákonných lhůtách, s nižšími náklady a výrazně vyšším komfortem pro žadatele i úředníky. Na přednášce se dozvíte, jak umělá inteligence pomáhá s automatickým vyhodnocením obrazových příloh vložených elektronicky uživateli (žadateli). Zrychluje tak vyřízení žádosti a ulehčuje práci úředníkům, kteří se mohou o to více věnovat činnostem s vyšší „přidanou hodnotou“.

 • 15.40–15.55


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  AI v prostředí Státního cloudu

  Jiří Krula Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Zbyszek Lugsch SOITRON s.r.o. Václav Koudele MICROSOFT s.r.o.

  AI hybridní scénáře s Azure OpenAI a disconnected kontejnery přináší umělou inteligenci do Státní části eGovernment cloudu.

 • 15.55–16.05


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Využití AI pro navigační rámec

  Michal Polehňa Asseco Central Europe, a.s. Jan Petr Digitální a informační agentura Václav Koudele MICROSOFT s.r.o.

  Obsahem prezentace je představení možností optimalizace katalogu služeb a životních událostí, jako základních prvků navigačního rámce, s využitím nástrojů umělé inteligence. Navigační rámec je soubor metodik, technik a nástrojů, jejichž hlavním účelem a smyslem je účinná, rychlá a relevantní navigace občana ke konkrétním službám veřejné správy, které mu umožní řešení jeho životní události. Cílem této optimalizace je tedy podstatně zlepšit interakci občanů s digitálními službami, což by vedlo k přelomovému zlepšení efektivity a uživatelské přívětivosti ve veřejné správě.

 • 16.05–16.20


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Isaac – Efektivní monitoring mediálního prostředí s využitím AI technologií

  Kateřina Semrádová Nemocnice Pardubického kraje Jana Baráková Michal Hroneš NEWTON Media, a.s. Michal Kolb MICROSOFT s.r.o.

  Reálná ukázka z prostředí Nemocnic Pardubického kraje, jak optimalizovat komunikační strategi a rychle reagovat na veřejné vnímání a zpravodajské události. Praktické využití pokročilých analytických nástrojů a výhody jejich zapojení do strategického rozhodování založeného na základě analýzy dat nejen ve zdravotnictví a ve státní správě.

 • 16.20–16.40


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  AI v řešení Axians

  Jitka Košovanová Jan Procházka Dominik Klus Axians Czech Republic s.r.o.

  Prvky umělé inteligence se prolínají hned v několika řešeních Axians, které Vám dokážeme nabídnout v rámci našich služeb systémového integrátora. Pohybujeme se tak například v oblasti aplikací, síťové infrastruktury, kybernetické bezpečnosti. Nejprve tedy nahlédneme pod pokličku spisové služby nové generace, která využívá AI k automatické anonymizaci. Díky této funkci spisová služba zajistí efektivní a bezpečné řešení pro ochranu citlivých dat. Dále se podíváme na to, jak optimalizovat výkon a efektivitu sítí ve státní správě, zlepšit jejich správu a využít potenciálu digitální transformace na maximum. Přednášku uzavřeme využitím AI v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde specialistům umožňuje efektivní 24:7 kontrolu sítí a infrastruktury a představuje účinný nástroj pro identifikaci a reakci na kybernetické hrozby v reálném čase.


 • 13. 5. 2024 Eliščin sál

  Diskuse

 • 17.00–18.30


  13. 5. 2024 Eliščin sál

  Setkání Komise pro digitalizaci a elektronizaci Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

  uvádí Jaroslav Střelák Komise pro digitalizaci a elektronizaci Svazu měst a obcí ČR
 • 12.30–13.25

  Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

 • 12.30–12.45


  13. 5. 2024 Jednací sál

  eGovernment Cloud

  Helena Ulrychová Digitální a informační agentura

  Na přednášce věnované „eGovernment Cloud“ se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky:

  • Jaké jsou povinnosti a příležitosti pro správce informačních systémů veřejné správy při využití cloud computingu?
  • Co je a k čemu slouží katalog cloud computingu?
  • Jak se do katalogu zapsat a jak z něj služby vybírat?

  Nebojte se cloudu, ale využívejte jeho výhody – třeba i pro implementaci povinností ze zákona o právu na digitální služby.

 • 12.45–13.00


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Je cloud levnější než vaše datové centrum?

  Jiří Krula Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

  Pokusíme se vysvětlit, proč si řada uživatelů myslí, že vlastní datové centrum je levnější, a proč to tak zpravidla nebývá.

 • 13.00–13.10


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Cloud, ale bezpečně aneb co skrývají tzv. cloudové vyhlášky?

  Petr Kopřiva Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  V rámci digitalizace státní správy stále více orgánů veřejné správy využívá pro zajištění chodu svých agend cloudové služby. To s sebou nese určitá rizika a výzvy, na které cílí regulace ve svých požadavcích na zajištění kybernetické bezpečnosti při využívání služeb cloud computingu veřejnou správou. Obsahem tohoto příspěvku bude přehled současné podoby této regulace sestávající primárně z třech tzv. cloudových vyhlášek a výkladové posuny Úřadu v této oblasti za poslední dobu.

 • 13.10–13.25


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Vybudování státního cloudu

  Pavlína Havelková Arnošt Sarvaš Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

  Umístění dat a aplikací do cloudového prostředí je pro státní instituce již nutností. Představíme vám, co obnáší vybudování bezpečného státního multi-cloudu z pohledu provozovatele a vysvětlíme, jaké jsou tři pilíře poskytování multi-cloudu.


 • 13. 5. 2024 Jednací sál

  Diskuse

 • 13.40–14.40

  Cloud pro veřejnou správu (diskusní blok)

 • 13.40–14.40


  13. 5. 2024 Jednací sál

  My do toho cloudu prostě nemůžeme!

  Ivana Karhanová Vít Šklebený Luboš Kulič Adastra, s.r.o. Jiří Ptáček ČEZ Distribuce a.s. Peter Rizvi Cloudera

  Stejně tam jednou skončíte, vy to víte, my to víme. Otázkou je, za jak dlouho a za kolik.

  Připojte se na panelovou diskusi, ve které si ukážeme, jak s datovými platformami, cloudovými řešeními a ochranou dat pracují úřady v jiných zemích. Dozvíte se, co můžeme dělat už nyní a jak svá data postupně připravovat na budoucnost. Ano, víme, že to je o legislativě a o lidech. Nevyhnutelně tam směřujeme, i když nám politici budou házet klacky pod nohy. Slova jako datová platforma, on-prem, hybrid a cloud státní správa skloňuje už nyní. Tak si pojďme ukázat, kudy vede cesta.

 • 14.45–15.55

  Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

 • 14.45–14.55


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Datový sklad Královéhradeckého kraje a jeho využití

  Zbyněk Hála Radmila Velnerová Krajský úřad Královéhradeckého kraje

  Rozšíření Datového skladu KHK přineslo několik významných benefitů. Export Hlavní účetní knihy z IS GINIS za KÚ KHK i všechny příspěvkové organizace kraje (130). Export důležitých číselníků z IS GINIS – akce, organizace. Export dalších číselníků potřebných pro zpracování dat – obce, počty obyvatel v obcích, položky a paragrafy rozpočtové skladby aj. Export vybraných dat z IS Státní pokladny – ekonomické údaje krajů ČR. Export dat o dotacích KHK z IS PROFIS. To vše umožňuje vytvářet nepřeberné množství výstupů pro pracovníky KÚ KHK, jak i z dat KÚ KHK, tak i z dat příspěvkových organizací kraje.

 • 14.55–15.10


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Low-code: Cesta k rychlé a efektivní digitalizaci státní správy po vzoru dalších států v EU

  Miroslav Pščolka Jan Brotánek Creatity s.r.o.

  Low-code technologie otevírají novou éru digitální transformace státní správy. Díky nízkým nákladům a rychlému vývoji projektů již řada evropských zemí zefektivnila klíčové oblasti e-governmentu. Na přednášce ukážeme nejen přínosy low-code, ale i praktické případové studie, jak tato revoluční technologie usnadňuje vývoj občanských služeb, přibližuje digitalizaci široké veřejnosti nebo přinesla státním institucím větší efektivitu a flexibilitu.

 • 15.10–15.20


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Objevte výhody spojení VMware a Broadcom

  Petr Dostálek Data Protection Delivery Center, s.r.o.

  Spojení společností VMware a Broadcom slibuje značné výhody pro podnikové zákazníky, kteří hledají větší volnost a flexibilitu při řešení složitých výzev IT infrastruktury. Dokořán se otevírají dveře virtualizačním technologiím pro podporu hybridních datových center s transparentním využitím světů vlastních on-premise serveroven a cloudů. Zákazník má snazší přístup k novým možnostem v oblasti služeb modernizace a optimalizace cloudových a edge prostředí, včetně VMware Tanzu pro urychlení nasazení aplikací, služeb Application Networking a pokročilých bezpečnostních služeb a VMware Software-Defined Edge pro telekomunikační a podnikové řešení sítí. Změny způsobené akvizicí mohou také pozitivně ovlivnit interoperabilitu VMware s hardwarovými komponentami. VMware by Broadcom přináší nové příležitosti pro inovace a růst, ale také vyžaduje pozornost k možným výzvám, které mohou vzniknout v důsledku těchto změn. Pojďme si zrekapitulovat změny a najít příležitosti spojené s touto akvizicí.

 • 15.20–15.35


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Národní sportovní agentura provozuje GINIS v cloudu Azure

  Ladislav Mazač GORDIC spol. s r.o. Milan Labašta Národní sportovní agentura

  I robustní informační systém velké organizace může běžet pohodlně ve webovém rozhraní a v cloudu. Důkazem je plynulý převod ekonomických a mzdových agend Národní sportovní agentury do cloudu Azure od společnosti Microsoft. V rámci přechodu došlo k přenosu databáze, úložiště elektronických souborů, webových klientů i dalších modulů provozovaných vzdáleně prostřednictvím Microsoft Remote Desktop. Tento převod dokázal, že akci takového rozsahu lze provést s minimálním narušením provozu a maximálním zabezpečením dat. Více o tom pohovoří ve své prezentaci zástupce Národní sportovní agentury spolu se zástupcem firmy Gordic.

 • 15.35–15.45


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Klíčová role datového trezoru v koncepci zabezpečení informací

  Petr Klabeneš Data Protection Delivery Center, s.r.o.

  Datový trezor je klíčovým prvkem bezpečnostní koncepce společnosti, protože izoluje záložní data, analyzuje jejich zdraví a garantuje jejich nepřepsatelnost. Jeho schopnost bezpečně obnovit ze zálohy do produkčního prostředí, zatímco minimalizuje riziko sebe-infekce, je zásadní pro ochranu citlivých informací a pro ochranu před rizikem fatálního kolapsu ve schopnosti provozovat IT služby. Bezpečné a spolehlivé operace datového trezoru přispívají k celkovému zajištění ochrany proti potenciálním hrozbám ztráty dat. Tímto způsobem datový trezor spoluvytváří pevný základ pro bezpečnostní strategii firmy a umožňuje efektivní řízení rizik spojených se zálohováním a obnovou dat. V přednášce se objeví i některá konkrétní řešení předních výrobců na trhu.

 • 15.45–15.55


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Low-Code jako cesta k digitální dekádě

  Jiří Reitmann Lowcro s.r.o.

  Představení low-code platformy Mendix a její klíčové role v urychlování digitalizace veřejné správy ve všech oblastech. Mendix, který vznikl v roce 2005 v Nizozemsku jako jedna z prvních low-code platforem, nyní stojí v čele tohoto segmentu trhu. V roce 2018 byl Mendix akvizován společností Siemens AG. Již nyní je Mendix hojně využíván ve veřejné správě v zahraničí, včetně destinací jako jsou Dubai, Nizozemsko, Anglie a USA. Tato platforma umožňuje plnohodnotný vývoj cloudových softwarových řešení na míru a přináší značné vylepšení procesů a efektivity, což je klíčové pro modernizaci veřejné správy a posílení interakce s občany.

 • 16.00–17.30

  Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Diskusní blok

 • 16.00–17.30


  13. 5. 2024 Jednací sál

  Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Diskusní blok

  Radim Pacl Tibor Tvardzik Palo Alto Networks Michal Zedníček ALEF Distribution CZ, s.r.o. Adam Kučínský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Antonín Hlavinka Fakultní nemocnice Olomouc Dominik Marek Krajský úřad Kraje Vysočina Jaroslav Ivančo Najvyšší kontrolný úrad SR Róbert Kováč Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • 9.00–10.00

  Elektronizace zdravotnictví I

 • 9.00–9.15


  13. 5. 2024 Labský sál

  Stav elektronizace zdravotnictví

  Petr Foltýn Ministerstvo zdravotnictví
 • 9.15–9.30


  13. 5. 2024 Labský sál

  Projekty Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ)

  Jan Gábriš Ministerstvo zdravotnictví
 • 9.30–9.45


  13. 5. 2024 Labský sál

  Evropské nařízení EHDS – současný stav

  Eliška Kačerová Ministerstvo zdravotnictví
 • 9.45–10.00


  13. 5. 2024 Labský sál

  Nová databáze léků – snadný přístup k informacím pro odbornou i laickou veřejnost

  Tomáš Hájek Petr Koucký Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Nová veřejná databáze léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) vznikla na základě vnitřní iniciativy SÚKL, a to z důvodu vyslyšet přání a požadavky z terénu na modernější, přehlednější a funkčnější databázi. Nová databáze byla spuštěna v dubnu 2023. Jednalo se tedy o projekt, který nebyl hnán legislativními potřebami, ale snahou zpřístupnit přehledně informace o léčivých přípravcích zejména laické veřejnosti, ale také zdravotnických profesionálů. Přínosy této nové databáze je snadnější vyhledávání léčivých přípravků, včetně kombinace léčivých látek, přehledné zobrazení všech důležitých informací na jednom místě (včetně informačních dopisů k léčivým přípravkům a edukačním materiálům), přehledná grafická zobrazení dostupnosti jednotlivých forem léčivých přípravků. Nově jsou v databázi zveřejňovány i informace o zrušených registracích léčivých přípravků nebo zobrazení tzv. právních základů žádosti o registraci léčiv.

 • 12.30–14.40

  Elektronizace zdravotnictví II

 • 12.30–12.45


  13. 5. 2024 Labský sál

  eRecept – 6 let provozu a nové výzvy

  Renata Golasíková Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Prezentace obsahuje nejdůležitější milníky a nové funkcionality eReceptu za posledních 6 let a informace o novinkách, které jsou v plánu v nejbližší době.

 • 12.45–13.15


  13. 5. 2024 Labský sál

  VITAKARTA flexí

  Eva Švecová OZP Daniel Wolf STYRAX, a.s.

  VITAKARTA patří k tomu nejlepšímu, co OZP pro klienty nabízí. VITAKARTA není pouze online pobočkou, přináší pohodlné čerpání benefitů a obsahuje řadu užitečných medicínských funkcí: vyhodnocuje EKG záznamy z chytrých hodinek, hlídá nevhodné lékové interakce, identifikuje chronické stavy, umožňuje kontrolovat vykázanou péči a odměňovat její kvalitu. Zcela novou unikátní funkcí je zobrazení laboratorních výsledků a výpis regulačních poplatků a doplatků. VITAKARTA drží krok s technologiemi pracujícími na principu umělé inteligence, které využívá pro komunikaci a navigaci klienta. Specialitou je VITAKARTA pro mládež, jako NextGen aplikace pro zdravotní pojištění.

 • 13.15–13.30


  13. 5. 2024 Labský sál

  Interoperabilita ve zdravotnictví – zkušenosti se zaváděním standardů u nás a v zahraničí

  Michal Bušek Asseco Central Europe, a.s.

  Tvorba centrálních a regionálních služeb eHealth v rámci interoperabilních systémů vyžaduje definici komunikačních standardů. Tento proces musíme nyní již řešit v kontextu evropského prostředí, a přitom zajistit hladký přechod z národních na mezinárodní standardy. Proces vyžaduje nejen správnou volbu standardu(ů), ale i dodržení již osvědčených postupů. V neposlední řadě komplexnost problému vyžaduje komunikaci široké odborné veřejnosti a akceptaci standardů jednotlivými výrobci IS pro zdravotnictví v ČR. Cestou může být ohlédnutí po okolních zemích a poučení se z jejich chyb a úspěchů.

 • 13.30–13.40


  13. 5. 2024 Labský sál

  Národní kontaktní místo pro eHealth (NCPeH)

  Klára Jiráková Krajský úřad Kraje Vysočina

  Integrovaný centrální informační systém Oborové zdravotní pojišťovny (ICIS) byl spuštěn na podzim roku 2022. Projekt jeho implementace byl na poměry zdravotních pojišťoven v ČR unikátní hned z několika hledisek – způsobem návrhu a vývoje od procesní analýzy přes prototypování až k implementaci, způsobem migrace dat a v neposlední řadě metodou nasazení tzv. „velkým třeskem“. ICIS je na poměry českého zdravotního pojištění výjimečný zejména svou architekturou, protože se jedná o skutečně integrovaný systém, kdy se v online režimu provádí automatizované operace, které by jinak byly řešeny ručně nebo zpracovávány dávkově v různých systémech. Systém tak v každém okamžiku poskytuje informaci o stavu veškerých agend pojišťovny. Spolu s klientským portálem a mobilní aplikací VITAKARTA umožňuje ICIS automatizovanou obsluhu klientů a smluvních partnerů pojišťovny v režimu 24×7.

 • 13.40–13.50


  13. 5. 2024 Labský sál

  Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientských organizací

  Edita Müllerová Národní asociace pacientských organizací

  Integrovaný centrální informační systém Oborové zdravotní pojišťovny (ICIS) byl spuštěn na podzim roku 2022. Projekt jeho implementace byl na poměry zdravotních pojišťoven v ČR unikátní hned z několika hledisek – způsobem návrhu a vývoje od procesní analýzy přes prototypování až k implementaci, způsobem migrace dat a v neposlední řadě metodou nasazení tzv. „velkým třeskem“. ICIS je na poměry českého zdravotního pojištění výjimečný zejména svou architekturou, protože se jedná o skutečně integrovaný systém, kdy se v online režimu provádí automatizované operace, které by jinak byly řešeny ručně nebo zpracovávány dávkově v různých systémech. Systém tak v každém okamžiku poskytuje informaci o stavu veškerých agend pojišťovny. Spolu s klientským portálem a mobilní aplikací VITAKARTA umožňuje ICIS automatizovanou obsluhu klientů a smluvních partnerů pojišťovny v režimu 24×7.

 • 13.50–14.00


  13. 5. 2024 Labský sál

  Služby sdružení CESNET pro zdravotnictví

  Jan Kolouch CESNET z.s.p.o.

  Sdružení CESNET poskytuje pokročilé informační a komunikační služby pro vědu, výzkum a vzdělávání v České republice. Sdružení provozuje a rozvíjí akademickou počítačovou síť, zajišťuje bezpečný způsob přihlašování k portfoliu svých služeb, nabízí prostředí pro náročné výpočty, poskytuje prostor datových úložišť a zabezpečuje komunikační nástroje pro jednotlivce a týmy.

  Po útocích na zdravotnická zařízení v roce 2019 a 2020 se sdružení CESNET aktivně zapojilo do aktivit, které mají pomoci s ochranou těchto zařízení před kybernetickými útoky. Krom ryze technických opatření a služeb představí přednáška i organizační a další opatření, která mohou pomoci s ochranou zdravotnických zařízení.

 • 14.00–14.10


  13. 5. 2024 Labský sál

  Digitalizace zdravotnictví – čas běží

  Stanislav Petera Thein Systems a.s.

  Proč stále v oblasti digitalizace zdravotnictví „pokulháváme“ za ostatními, jaké oblasti v rámci IT jsou v lepší a jaké v horší kondici (např. bezpečnost proti dostupnosti dat), jak pomáhá legislativa, jak pomáhá ministerstvo, situace v nemocnicích z pohledu digitalizace, chceme se zapojit do IS v rámci EU s tím co máme?

 • 14.10–14.40


  13. 5. 2024 Labský sál

  Moderní informační systém zdravotní pojišťovny – Výdajová část

  Vladimír Šolc STYRAX Consulting, a.s.

  Integrovaný centrální informační systém Oborové zdravotní pojišťovny (ICIS) byl spuštěn na podzim roku 2022. Projekt jeho implementace byl na poměry zdravotních pojišťoven v ČR unikátní hned z několika hledisek – způsobem návrhu a vývoje od procesní analýzy přes prototypování až k implementaci, způsobem migrace dat a v neposlední řadě metodou nasazení tzv. „velkým třeskem“. ICIS je na poměry českého zdravotního pojištění výjimečný zejména svou architekturou, protože se jedná o skutečně integrovaný systém, kdy se v online režimu provádí automatizované operace, které by jinak byly řešeny ručně nebo zpracovávány dávkově v různých systémech. Systém tak v každém okamžiku poskytuje informaci o stavu veškerých agend pojišťovny. Spolu s klientským portálem a mobilní aplikací VITAKARTA umožňuje ICIS automatizovanou obsluhu klientů a smluvních partnerů pojišťovny v režimu 24×7.


 • 13. 5. 2024 Labský sál

  Diskuse

 • 14.55–15.55

  Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

 • 14.55–15.05


  13. 5. 2024 Labský sál

  Metody pro zlepšení uživatelského rozhraní digitálních služeb veřejné správy

  Jan Jarolímek Jan Masner Česká zemědělská univerzita v Praze

  Cílem příspěvku je prezentovat potenciál nástrojů a metod UX/UI pro zkvalitnění poskytovaných digitálních služeb veřejné správy. V příspěvku jsou identifikovány nejčastější chyby a prohřešky při tvorbě uživatelského rozhraní a možnosti řešení.

 • 15.05–15.20


  13. 5. 2024 Labský sál

  Žádost o důchod online

  František Boháček Kryštof Zrcek Česká správa sociálního zabezpečení

  ČSSZ umožňuje podat žádost o důchod zcela online v prostředí ePortálu ČSSZ, při zachování standardů elektronické identifikace. Podání žádosti o důchod je poměrně složitý proces, při kterém doposud hrála nezastupitelnou roli osobní obsluha klientů na přepážce. Aby byl tento komfort v maximální možné míře zachován v online prostředí, připravila ČSSZ formu komplexní elektronické služby, která žadatele celým procesem podání žádosti o důchod provází. Klientovi je svěřena odpovědnost za validaci předvyplněných dat o jeho dobách pojištění, náhradních či vyloučených dobách vedených v evidenci ČSSZ a je mu umožněno označit doby, které požaduje došetřit či doby, k nimž připojuje chybějící doklady. U žádosti o starobní důchod zobrazí navíc služba jeho odhadovanou výši. Komfort v podobě osobní obsluhy je zajištěn možností sjednat si online schůzku s pracovníkem OSSZ. Služba poskytuje potvrzení o přijetí žádosti, informaci o stavu řízení a umožní zobrazit i samotné rozhodnutí o přiznání důchodu.

 • 15.20–15.35


  13. 5. 2024 Labský sál

  Portál AMS – kde jsme a kam směřujeme

  Matouš Fišer Státní zemědělský intervenční fond Tomáš Butor Asseco Central Europe, a.s.

  Státní zemědělský intervenční fond od roku 2023, v rámci zapojení do evropského programu Area Monitoring System, zavedl monitoring zemědělských ploch pomocí družicového systému a vyhodnocení snímků získaných z družic Sentinel 1 a 2. Uvedený systém umožňuje vyhodnocovat, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity a byly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotací. Od 1.4. byl spuštěn nový portál pro uživatele z řad odborné zemědělské veřejnosti, který umožňuje ověřovat způsobilost podaných žádostí o dotace pro jednotlivá opatření v rámci jednotné žádosti.

 • 15.35–15.45


  13. 5. 2024 Labský sál

  Portál ČÚZK

  Pavel Doubek Český úřad zeměměřický a katastrální
 • 15.45–15.55


  13. 5. 2024 Labský sál

  Vizualizační portál Českého telekomunikačního úřadu

  Karel Holek Český telekomunikační úřad

  Představení nové verze portálu, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice.

 • 16.00–16.50

  Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

 • 16.00–16.15


  13. 5. 2024 Labský sál

  Portál podnikatele

  Pavel Vinkler Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Cílem projektu Portál podnikatele je soustředit elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům na jednom místě s důrazem na zlepšení podnikatelského prostředí především pro živnostníky a malé firmy.

 • 16.15–16.30


  13. 5. 2024 Labský sál

  Portál dopravy – jedno místo pro všechny digitální služby v agendách dopravy

  Ladislav Němec Karel Váchal Ministerstvo dopravy

  Jedno místo pro všechny digitální služby v agendách dopravy – za tímto účelem byl v prosinci 2022 spuštěn Portál dopravy. Díky němu občané ušetří nejen čas, který by museli strávit na úřadě, ale také peníze, kdy většina digitálních služeb je zdarma, popř. se slevou na správním poplatku. Na Portálu dopravy si lze jednoduše, na pár kliků a z pohodlí domova vyřídit služby spojené s agendou řidičů, vozidel, plavidel, letectví i drah.

 • 16.30–16.40


  13. 5. 2024 Labský sál

  Digitalizace – naplnění všech principů, podmínek a jejich identifikace

  Jan Paroubek CENDIS s.p.

  Digitalizace služeb v oblasti dopravy započala již více než 5 let zpět. V roce 2022 vznikl Portál dopravy, který se každou chvíli rozšířen o další zajímavé služby. Pro „správnou“ digitalizaci je však nutné zaměřit se na několik základních principů/podmínek, díky kterým opravdu může digitalizace pomoci nejen občanům, ale i úřadům.

 • 16.40–16.50


  13. 5. 2024 Labský sál

  Jednotný personální a mzdový systém pro organizace korporace Moravskoslezský kraj

  Gabriela Vysocká Krajský úřad Moravskoslezského kraje

  Moravskoslezský kraj realizuje nejrozsáhlejší a nejsložitější projekt v éře korporace Moravskoslezský kraj. Nasazuje komplexní řešení pro oblast HR, což je krokem vpřed směrem k modernímu a efektivnímu řízení lidských zdrojů. Ačkoli změna je velmi obtížná, přináší s sebou mnoho výhod pro organizace i zřizovatele. Jaké?

  • Kraj přebírá starost o IS pro vedení personalistiky a mezd.
  • Kraj dává organizacím moderní nástroj pro vedení PaM včetně Personálního portálu.
  • Kraj poskytuje podporu uživatelům systému.
  • Kraj organizuje školení, nastavuje jednotnou metodiku.
  • Kraj podporuje rozvoj systému.
  • Kraj zajišťuje bezpečnost dat a přístupu k nim.

  Projekt probíhá ve 12 etapách a zapojeno je celkem 210 PO a krajský úřad. Termín ukončení projektu je stanoven na říjen 2026.


 • 13. 5. 2024 Labský sál

  Diskuse

 • 16.15–17.45


  13. 5. 2024 Visegrádský salonek

  Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

  uvádí Jan Holický Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, z. s.
 • 9.20–9.30


  13. 5. 2024 Expozice Triada

  Co se děje v IS Munis?

  Tomáš Vlasák TRIADA, spol. s r.o.

  Představení novinek v informačním systému Munis pro města, obce a jimi zřizované organizace, které se zaměří na témata, jež byla stěžejní za období od poslední konference ISSS, jako například rozvoj automatizace a digitalizace v ekonomických modulech.

 • 13.20–13.30


  13. 5. 2024 Expozice Triada

  IS Munis v cloudu

  Pavel Češka TRIADA, spol. s r.o.

  Přednáška se zaměří na představení případů, v nichž jsou cloudová řešení vhodná a výhodná. Zároveň budou představeny možnosti provozu IS Munis v cloudu pro různé typy organizací.

 • 14.20–14.30


  13. 5. 2024 Expozice Triada

  Atestace spisových služeb a její aspekty

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

  O atestacích elektronických systémů spisových služeb se již mluví nějakou dobu, a přesto zůstávají stále otevřeným tématem. Ukazuje to mimo jiné na komplexnost této problematiky, kterou se pokusí přednáška představit.

 • 15.20–15.30


  13. 5. 2024 Expozice Triada

  Automatická XML vrstva v PDF dokumentech

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

  Využití strukturovaných dat v dokumentech není jistě žádnou technologickou novinkou, avšak jejich plošné zavedení do dokumentů vytvářených veřejnou správou má mnoho aspektů. Alespoň o některých z nich bude pojednáno v této přednášce.

 • 16.20–16.30


  13. 5. 2024 Expozice Triada

  Evidence smluv a její vazby

  Tomáš Vlasák TRIADA, spol. s r.o.

  Evidence smluv představuje účinný nástroj přinášející přehled a pořádek. Aby přínosy této evidence byly ještě větší, je vhodné využití vazeb na různé moduly komplexního informačního systému Munis.

 • 19.30–0.00

  Večerní společenský program


 • 13. 5. 2024 Aldis

  Velký sál – Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb


 • 13. 5. 2024 Aldis

  Velký sál – Vystoupení iluzionisty Richarda Nedvěda


 • 13. 5. 2024 Aldis

  Velký sál – Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz


 • 13. 5. 2024 Aldis

  Malý sál – Vystoupení hudební skupiny The ROCKSET – World ROXETTE Tribute Band


 • 13. 5. 2024 Aldis

  Malý sál – Vystoupení taneční skupiny T-BASS


 • 13. 5. 2024 Aldis

  Malý sál – Pokračování vystoupení hudební skupiny The ROCKSET – World ROXETTE Tribute Band

  Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
 

Současnost a budoucnost základních prerekvizit eGovernmentu

Co je potřeba k rozvoji digitalizace?

8.45–9.30

Současnost a budoucnost základních prerekvizit eGovernmentu

8.45–9.30

Co je potřeba k rozvoji digitalizace?

Malý sál
Martin Mesršmíd Petr Kuchař Digitální a informační agentura

Archivace a spisové služby I

Quo vadis, národní standarde?

9.00–9.10

Archivace a spisové služby I

9.00–9.10

Quo vadis, národní standarde?

Přednáškový sál
Tomáš Lechner Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

V polovině loňského roku byla zveřejněna již pátá verze národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Přednáška stručně mapuje vývoj tohoto předpisu a zároveň předkládá některé návrhy, jaký by mohl být další vývoj a smysl této normy.

AI ve službách veřejné správy I

Výzkumná aplikace Mapa dat s AI ke katalogu otevřených dat

9.00–9.10

AI ve službách veřejné správy I

9.00–9.10

Výzkumná aplikace Mapa dat s AI ke katalogu otevřených dat

Eliščin sál
Pavel Bulíček Radmila Velnerová Krajský úřad Královéhradeckého kraje Tomáš Kubišta Jakub Doležal Jakub Kyzr Univerzita Hradec Králové

Výzkumná aplikace Mapa dat s AI je aplikací ke zjednodušení práce s datovými sadami otevřených dat Královéhradeckého kraje. Byla vyvinuta ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Umožňuje práci s více datovými sadami najednou a jejich zobrazení, možnost úprav před stažením. Největší inovací je implementace umělé inteligence (AI), která vybírá datové sady na míru po předchozí textové konverzaci s uživatelem o jeho požadavcích. Je rovněž schopna plnohodnotné konverzace ohledně datových sad. AI je ošetřena bariérou, bránící odpovídání na nerelevantní otázky. Součástí aplikace je zobrazovací mapa datových sad. Podkladová mapa umožňuje jakékoliv úpravy, nabízí denní a noční cyklus a zobrazení ve 3D. Při vizualizaci více sad na jedné mapě má každá unikátní zbarvení. Aplikace byla oceněna odbornou veřejností jako IT projekt roku 2023.

Elektronizace zdravotnictví I

Stav elektronizace zdravotnictví

9.00–9.15

Elektronizace zdravotnictví I

9.00–9.15

Stav elektronizace zdravotnictví

Labský sál
Petr Foltýn Ministerstvo zdravotnictví

Archivace a spisové služby I

Zpráva o stavu Národního digitálního archivu

9.10–9.20

Archivace a spisové služby I

9.10–9.20

Zpráva o stavu Národního digitálního archivu

Přednáškový sál
Jiří Bernas Národní archiv

Tradiční přednáška shrnující aktuální situaci Národního digitálního archivu, aktuální problémy a plány dalšího rozvoje.

AI ve službách veřejné správy I

Využití AI na městech a obcích

9.10–9.15

AI ve službách veřejné správy I

9.10–9.15

Využití AI na městech a obcích

Eliščin sál
Radka Vladyková Svaz měst a obcí ČR

AI ve službách veřejné správy I

Datově řízená univerzita

9.15–9.30

AI ve službách veřejné správy I

9.15–9.30

Datově řízená univerzita

Eliščin sál
Jakub Holubec dolphin consulting a.s. (zástupce) Univerzita Pardubice Dominik Mathauser MICROSOFT s.r.o.

Implementace datového skladu v cloudu, integrace dat z interních i externích zdrojů a příprava reportů a dashboardů pro podporu manažerského rozhodování. Zapojení data science pro analýzu studijní neúspěšnosti, sentimentu a dalších oblastí.

Elektronizace zdravotnictví I

Projekty Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ)

9.15–9.30

Elektronizace zdravotnictví I

9.15–9.30

Projekty Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ)

Labský sál
Jan Gábriš Ministerstvo zdravotnictví

Archivace a spisové služby I

Projekt Národní digitální archiv III

9.20–9.35

Archivace a spisové služby I

9.20–9.35

Projekt Národní digitální archiv III

Přednáškový sál
Petr Zeman Národní archiv

Letošním rokem začíná realizace nezbytné součásti budoucnosti českého archivnictví. Projekt nového informačního systému NDA III má za cíl nejen vylepšit možnosti dlouhodobého uchování digitálních archiválií, ale také umožnit uchovávání digitálních reprodukcí archiválií analogových. Počítá také s informačním obohacováním uložených datových balíčků prostřednictvím moderních nástrojů a technologií hlubokého učení. Otevírají se tak nové možnosti práce s uloženými daty. Jaké jsou přínosy a meze předpokládaného řešení?

Současnost a budoucnost základních prerekvizit eGovernmentu

Naplňování zákona o právu na digitální služby

9.30–10.00

Současnost a budoucnost základních prerekvizit eGovernmentu

9.30–10.00

Naplňování zákona o právu na digitální služby

Malý sál
Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura Marian Jurečka Ministerstvo práce a sociálních věcí Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální

AI ve službách veřejné správy I

Service Desk a využití AI při řešení požadavků

9.30–9.45

AI ve službách veřejné správy I

9.30–9.45

Service Desk a využití AI při řešení požadavků

Eliščin sál
Lubomír Karas ALVAO s.r.o. Michal Hrotík Ovanet a.s. Vladimír Vašíček MICROSOFT s.r.o.

Praktické zkušenosti s využitím AI asistenta při řízení požadavků zadaných v Service Desk ve městě Ostrava a jeho příspěvkových organizacích.

Elektronizace zdravotnictví I

Evropské nařízení EHDS – současný stav

9.30–9.45

Elektronizace zdravotnictví I

9.30–9.45

Evropské nařízení EHDS – současný stav

Labský sál
Eliška Kačerová Ministerstvo zdravotnictví

Archivace a spisové služby I

Digitalizace přijímacího řízení ve škole

9.35–9.50

Archivace a spisové služby I

9.35–9.50

Digitalizace přijímacího řízení ve škole

Přednáškový sál
Vít Kasal GORDIC spol. s r.o. Ondřej Košek BAKALÁŘI software s.r.o.

V prezentaci zástupců společností Gordic a Bakaláři se posluchači dozví o projektu, který má za cíl automatizovat procesy spojené s přijímacím řízením na střední školy. To významným způsobem pomůže školám se zvládáním zvýšené administrativní zátěže i běžné denní agendy. Principem je propojení spisové služby GINIS a školského systému Bakaláři. Téma se navíc úzce pojí s nadcházející povinností škol přejít povinně na elektronickou spisovou službu.

AI ve službách veřejné správy I

Využití AI v Portálu živnostenského podnikání aneb kde může AI pomoci státu i živnostníkům

9.45–10.00

AI ve službách veřejné správy I

9.45–10.00

Využití AI v Portálu živnostenského podnikání aneb kde může AI pomoci státu i živnostníkům

Eliščin sál
Jan Strakoš Ministerstvo průmyslu a obchodu

V kontextu zvýšení uživatelské přívětivosti na Portálu živnostenského podnikání plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu implementovat prvky umělé inteligence, které budou napomáhat při vyhledávání požadovaných informací v rámci poskytovaných služeb na portálu a provedou uživatele portálu rozsáhlou problematikou živnostenského podnikaní. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnutí relevantních informací v krátkém časovém úseku, namísto zdlouhavého pročítání obsáhlých textových pasáží právního charakteru, snížení administrativní zátěže na straně státu a vytvoření vhodného uživatelského rozhraní, které bude značně přívětivější i k handicapovaným osobám, neboť bude umožňovat hlasové vyhledávání informací a získávání odpovědí na konkrétní dotazy, včetně možností nastavení jazykové mutace dle preference uživatele z jiného členského státu EU.

Elektronizace zdravotnictví I

Nová databáze léků – snadný přístup k informacím pro odbornou i laickou veřejnost

9.45–10.00

Elektronizace zdravotnictví I

9.45–10.00

Nová databáze léků – snadný přístup k informacím pro odbornou i laickou veřejnost

Labský sál
Tomáš Hájek Petr Koucký Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nová veřejná databáze léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) vznikla na základě vnitřní iniciativy SÚKL, a to z důvodu vyslyšet přání a požadavky z terénu na modernější, přehlednější a funkčnější databázi. Nová databáze byla spuštěna v dubnu 2023. Jednalo se tedy o projekt, který nebyl hnán legislativními potřebami, ale snahou zpřístupnit přehledně informace o léčivých přípravcích zejména laické veřejnosti, ale také zdravotnických profesionálů. Přínosy této nové databáze je snadnější vyhledávání léčivých přípravků, včetně kombinace léčivých látek, přehledné zobrazení všech důležitých informací na jednom místě (včetně informačních dopisů k léčivým přípravkům a edukačním materiálům), přehledná grafická zobrazení dostupnosti jednotlivých forem léčivých přípravků. Nově jsou v databázi zveřejňovány i informace o zrušených registracích léčivých přípravků nebo zobrazení tzv. právních základů žádosti o registraci léčiv.

Archivace a spisové služby I

Aktuální témata CNZ

9.50–10.00

Archivace a spisové služby I

9.50–10.00

Aktuální témata CNZ

Přednáškový sál
Jan Heisler CNZ, z.s.

Mezi stěžejní cíle CNZ patří přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, participovat na přípravách právních předpisů, podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby prostřednictvím, sdílení zkušeností a znalostí a vytvářet neformální prostředí a odbornou platformu pro setkávání svých členů a odborníků v oblasti správy elektronických dokumentů. V prezentaci se zaměříme na aktuální témata CNZ a budeme informovat o našich odborných akcích.

Slavnostní zahájení ISSS 2024

Slavnostní zahájení konference ISSS 2024

10.10–12.00

Slavnostní zahájení ISSS 2024

10.10–12.00

Slavnostní zahájení konference ISSS 2024

Velký sál
Miloš Vystrčil Senát Parlamentu ČR Věra Kovářová Robert Králíček Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Ivan Bartoš Ministerstvo pro místní rozvoj Marian Jurečka Ministerstvo práce a sociálních věcí Martin Kupka Ministerstvo dopravy Jiří Koubek Ministerstvo vnitra Vítězslav Schrek Krajský úřad Kraje Vysočina Pavel Bulíček Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pavlína Springerová Statutární město Hradec Králové Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura Lukáš Kintr Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální Marek Ebert Český telekomunikační úřad Tomáš Boráň Státní ústav pro kontrolu léčiv Ján Ferenčák Národná rada SR Roman Saraj Oblastní rada Zakarpatské Ukrajiny Pavel Kváš Česká spořitelna, a.s. Vladimír Dzurilla Asseco Central Europe, a.s. Juraj Šedivý CETIN a.s. Petr Černohorský Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o. Martin Vránek Česká pošta, s.p. Vladek Šlezingr Eviden Czech Republic s.r.o. Dan Rosendorf ICZ a.s. Václav Koudele MICROSOFT s.r.o. Ivana Havlíková VITA software, s.r.o. Tomáš Renčín Konference ISSS/V4DIS 2024

Slavnostní zahájení konference ISSS 2024. Úvodní zdravice budou následovány diskusí hostů na vybraná témata moderovanou Janem Pokorným.

Přenos slavnostního zahájení

Přenos slavnostního zahájení konference ISSS 2024

Přenos slavnostního zahájení

Přenos slavnostního zahájení konference ISSS 2024

Malý sál

Financování projektů eGovernmentu

Aktuální stav projektů a výzev IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

12.30–12.50

Financování projektů eGovernmentu

12.30–12.50

Aktuální stav projektů a výzev IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

Malý sál
Rostislav Mazal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Řídicí orgán IROP

Archivace a spisové služby II

NA vs. ZAF. Souboj validátorů balíčků SIP

12.30–12.40

Archivace a spisové služby II

12.30–12.40

NA vs. ZAF. Souboj validátorů balíčků SIP

Přednáškový sál
Tomáš Dvořák Daniel Šurda Archiv hlavního města Prahy

Jak si stojí oba validátory ve srovnání s novými požadavky NSESSS z roku 2023? V čem se shodují, v čem liší a jaké důvody vedou k rozdílným výsledkům validace?

AI ve službách veřejné správy II

Jak AI pomáhá veřejné správě – diskusní blok

12.30–13.30

AI ve službách veřejné správy II

12.30–13.30

Jak AI pomáhá veřejné správě – diskusní blok

Eliščin sál
Ivan Bartoš Vláda ČR Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Branislav Samek Policie ČR Václav Koudele ICT Unie z.s. Petr Šnajdárek Generální štáb Armády ČR

Panelová diskuze o přínosech a příležitostech využívání umělé inteligence veřejnou správou. Praktické příklady a inspirace, jak začíst s AI, k čemu využívat a co od ní očekávat.

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

eGovernment Cloud

12.30–12.45

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

12.30–12.45

eGovernment Cloud

Jednací sál
Helena Ulrychová Digitální a informační agentura

Na přednášce věnované „eGovernment Cloud“ se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky:

 • Jaké jsou povinnosti a příležitosti pro správce informačních systémů veřejné správy při využití cloud computingu?
 • Co je a k čemu slouží katalog cloud computingu?
 • Jak se do katalogu zapsat a jak z něj služby vybírat?

Nebojte se cloudu, ale využívejte jeho výhody – třeba i pro implementaci povinností ze zákona o právu na digitální služby.

Elektronizace zdravotnictví II

eRecept – 6 let provozu a nové výzvy

12.30–12.45

Elektronizace zdravotnictví II

12.30–12.45

eRecept – 6 let provozu a nové výzvy

Labský sál
Renata Golasíková Státní ústav pro kontrolu léčiv

Prezentace obsahuje nejdůležitější milníky a nové funkcionality eReceptu za posledních 6 let a informace o novinkách, které jsou v plánu v nejbližší době.

Archivace a spisové služby II

Mezi mlýnskými kameny aneb validace digitálního obsahu

12.40–12.50

Archivace a spisové služby II

12.40–12.50

Mezi mlýnskými kameny aneb validace digitálního obsahu

Přednáškový sál
Pavlína Nimrichtrová Národní archiv

Budou dnes nákladně vznikající a běžně používané informace v budoucnu čitelné? Bude jim někdo rozumět a bude jim věřit? Spolehlivý výběr a úspěšné trvalé uchování digitálních archiválií podmiňuje vstupní kvalita digitálního obsahu. Jak překonat překážky na cestě k úspěšnému výběru archiválií a k jejich trvalému uchování? Národní digitální archiv představí novinky ve validaci SIP balíčků z elektronických systémů spisové služby podle národního standardu 2023, záludnosti validace formátů a výsledky nástrojů v praxi veřejných archivů.

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

Je cloud levnější než vaše datové centrum?

12.45–13.00

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

12.45–13.00

Je cloud levnější než vaše datové centrum?

Jednací sál
Jiří Krula Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Pokusíme se vysvětlit, proč si řada uživatelů myslí, že vlastní datové centrum je levnější, a proč to tak zpravidla nebývá.

Elektronizace zdravotnictví II

VITAKARTA flexí

12.45–13.15

Elektronizace zdravotnictví II

12.45–13.15

VITAKARTA flexí

Labský sál
Eva Švecová OZP Daniel Wolf STYRAX, a.s.

VITAKARTA patří k tomu nejlepšímu, co OZP pro klienty nabízí. VITAKARTA není pouze online pobočkou, přináší pohodlné čerpání benefitů a obsahuje řadu užitečných medicínských funkcí: vyhodnocuje EKG záznamy z chytrých hodinek, hlídá nevhodné lékové interakce, identifikuje chronické stavy, umožňuje kontrolovat vykázanou péči a odměňovat její kvalitu. Zcela novou unikátní funkcí je zobrazení laboratorních výsledků a výpis regulačních poplatků a doplatků. VITAKARTA drží krok s technologiemi pracujícími na principu umělé inteligence, které využívá pro komunikaci a navigaci klienta. Specialitou je VITAKARTA pro mládež, jako NextGen aplikace pro zdravotní pojištění.

Financování projektů eGovernmentu

Aktuální stav a budoucnost Národního plánu obnovy – eGovernment

12.50–13.05

Financování projektů eGovernmentu

12.50–13.05

Aktuální stav a budoucnost Národního plánu obnovy – eGovernment

Malý sál
Stanislav Bogdanov Ministerstvo vnitra

Předmětem přednášky bude informovat o zásadních událostech, dosažených výstupech, aktuálně probíhajících projektech a budoucnosti Národního plánu obnovy v oblasti eGovernment v gesci Ministerstva vnitra. Probrána budou témata jako eHealth, správa dat, kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů veřejné správy atd.

Archivace a spisové služby II

Moderní spisová služba: jednoduchá, přívětivá a cenově dostupná

12.50–13.00

Archivace a spisové služby II

12.50–13.00

Moderní spisová služba: jednoduchá, přívětivá a cenově dostupná

Přednáškový sál
Michal Kellner Allium, s.r.o. Petr Špetlík MICROSOFT s.r.o.

V dnešní digitální éře, kdy se rychle mění způsob, jakým pracujeme s dokumenty a informacemi, je nezbytné, aby i spisová služba držela krok s moderními trendy. Inovativní přístupy a využití umělé inteligence umožňují organizacím bez ohledu na jejich velikost a zdroje využívat nejmodernější technologie Microsoft pro správu dokumentů. I spisová služba může přispět k efektivní organizaci a správě dokumentů, zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity. Přijďte se inspirovat a objevit nové možnosti jednodušší, přívětivější a cenově dostupné spisové služby.

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

Digitální technické mapy před spuštěním

13.00–13.15

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

13.00–13.15

Digitální technické mapy před spuštěním

Velký sál
Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální

Dne 1. července 2024 bude zahájen ostrý provoz celého systému digitálních technických map krajů, zastřešujícího informačního systému DMVS ve správě ČÚZK i systémů Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic. Vlastníci sítí dopravní a technické infrastruktury se postupně registrují v registru subjektů v IS DMVS a budou mít možnost se připojovat do systémů a importovat jejich data od poloviny května, kdy bude zahájen pilotní provoz. Lze očekávat, že celá řada vlastníků sítí zahájí plnění své editorské povinnosti až s určitým zpožděním, a to v návaznosti na první aktualizaci vynucenou změnami infrastruktury v jejich vlastnictví.

Archivace a spisové služby II

Dopady atestace spisových služeb do praxe

13.00–13.15

Archivace a spisové služby II

13.00–13.15

Dopady atestace spisových služeb do praxe

Přednáškový sál
Pavel Knytl Městský úřad Poděbrady Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

Co přesně zaručí atestace elektronického systému spisové služby původcům? Jaké má dopady na původce? A může samo o sobě zlepšit výkon spisové služby v orgánech veřejné moci?

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

Cloud, ale bezpečně aneb co skrývají tzv. cloudové vyhlášky?

13.00–13.10

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

13.00–13.10

Cloud, ale bezpečně aneb co skrývají tzv. cloudové vyhlášky?

Jednací sál
Petr Kopřiva Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

V rámci digitalizace státní správy stále více orgánů veřejné správy využívá pro zajištění chodu svých agend cloudové služby. To s sebou nese určitá rizika a výzvy, na které cílí regulace ve svých požadavcích na zajištění kybernetické bezpečnosti při využívání služeb cloud computingu veřejnou správou. Obsahem tohoto příspěvku bude přehled současné podoby této regulace sestávající primárně z třech tzv. cloudových vyhlášek a výkladové posuny Úřadu v této oblasti za poslední dobu.

Financování projektů eGovernmentu

Nedělejte malé veřejné zakázky. Nahraďte je průzkumy trhu s Tenderman.cz

13.05–13.15

Financování projektů eGovernmentu

13.05–13.15

Nedělejte malé veřejné zakázky. Nahraďte je průzkumy trhu s Tenderman.cz

Malý sál
Jiří Skuhrovec Datlab s.r.o.

Zakázky malého rozsahu s nejlepším poměrem cena/výkon, a v souladu s doporučeními dle MMR. Pomůže vám k nim nástroj Tenderman – největší databáze dodavatelů, zadávacích dokumentací a smluv v ČR.

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

Vybudování státního cloudu

13.10–13.25

Současnost a budoucnost eGovernment cloudu

13.10–13.25

Vybudování státního cloudu

Jednací sál
Pavlína Havelková Arnošt Sarvaš Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Umístění dat a aplikací do cloudového prostředí je pro státní instituce již nutností. Představíme vám, co obnáší vybudování bezpečného státního multi-cloudu z pohledu provozovatele a vysvětlíme, jaké jsou tři pilíře poskytování multi-cloudu.

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

DMVS – centrální uzel DTM

13.15–13.25

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

13.15–13.25

DMVS – centrální uzel DTM

Velký sál
Dagmar Bínová Český úřad zeměměřický a katastrální

Financování projektů eGovernmentu

Jak získat finance na modernizaci IT?

13.15–13.30

Financování projektů eGovernmentu

13.15–13.30

Jak získat finance na modernizaci IT?

Malý sál
Martin Predný PREDNY SLM s.r.o.

Věděli jste, že můžete profitovat z již dávno zlikvidovaného hardwaru? Chcete se dozvědět, kdo z veřejného segmentu v ČR již podobný postup využil, jaký je jeho průběh a jak je možné díky němu získat výrazně levnější hardware nebo software? Na tyto a další otázky odpoví Mgr. Martin Predný, majitel PREDNY SLM – nejvýznamnějšího dodavatele licencí z volného trhu veřejnému sektoru v ČR.

Archivace a spisové služby II

Archiving by Design: nový evropský princip správy informací

13.15–13.25

Archivace a spisové služby II

13.15–13.25

Archiving by Design: nový evropský princip správy informací

Přednáškový sál
Zbyšek Stodůlka Národní archiv

Evropská archivní skupina (EAG) při Evropské komisi ustanovila v roce 2019 pracovní skupinu ze zástupců členských zemí, jejímž cílem je zefektivnit dosavadní, mnohdy problematickou, praxi správy dokumentů a informací. Objem a rozsah informací v informačních systémech exponenciálně roste, přitom mnohdy stojí mimo režim tradičně vnímané spisové služby a představují často informační zdroj zásadní povahy. Do praxe tak zavádí nový princip Archiving by Design, stejně jako u dříve zakotvených principů Open by Default a Privacy by Design. Inspirací se stal zejména nizozemský přístup DUTO nebo norský Sandbox. Připravovaná metodika vede archiv a původce k poznání významu zpracovávaných informací (pro interní i externí uživatele), stanovení pravidel a doby pro jejich uchovávání a posouzení souladu s legislativními požadavky. Díky tomu je možné stanovit již na začátku životního cyklu vhodnou strategii pro dlouhodobé či archivní uložení a zpřístupnění informací.

Elektronizace zdravotnictví II

Interoperabilita ve zdravotnictví – zkušenosti se zaváděním standardů u nás a v zahraničí

13.15–13.30

Elektronizace zdravotnictví II

13.15–13.30

Interoperabilita ve zdravotnictví – zkušenosti se zaváděním standardů u nás a v zahraničí

Labský sál
Michal Bušek Asseco Central Europe, a.s.

Tvorba centrálních a regionálních služeb eHealth v rámci interoperabilních systémů vyžaduje definici komunikačních standardů. Tento proces musíme nyní již řešit v kontextu evropského prostředí, a přitom zajistit hladký přechod z národních na mezinárodní standardy. Proces vyžaduje nejen správnou volbu standardu(ů), ale i dodržení již osvědčených postupů. V neposlední řadě komplexnost problému vyžaduje komunikaci široké odborné veřejnosti a akceptaci standardů jednotlivými výrobci IS pro zdravotnictví v ČR. Cestou může být ohlédnutí po okolních zemích a poučení se z jejich chyb a úspěchů.

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

Registr subjektů DMVS

13.25–13.35

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

13.25–13.35

Registr subjektů DMVS

Velký sál
Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální

Představení principů fungování Registru subjektů IS DMVS, který je součástí centrální komponenty IS DMVS, a to včetně aktuálních statistik jeho naplněnosti.

V předchozích třech letech probíhal na ČÚZK intenzivní sběr dat o vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické infrastruktury (DTI), včetně jejich konsolidace a validace. Tato data jsou od poloviny roku 2023 součástí centrální komponenty IS DMVS.

ČÚZK v minulém roce zahájil aktivaci jednotlivých subjektů s tím, že dochází definování rozsahů editace DTI a částí DTI, tedy území, ve kterém jednotlivé subjekty působí, respektive se vyjadřují v souladu se stavebním zákonem.

Diskuse

Diskuse

Přednáškový sál

Diskuse

Diskuse

Jednací sál

Diskuse

Diskuse

Malý sál

AI ve službách veřejné správy II

Vize využití AI v systémech veřejné správy

13.30–13.45

AI ve službách veřejné správy II

13.30–13.45

Vize využití AI v systémech veřejné správy

Eliščin sál
Jana Šedivá GORDIC spol. s r.o. Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Václav Koudele MICROSOFT s.r.o.

Prezentace je určena všem, kdo se zajímají o budoucnost informačních technologií a chtějí poznat, jak může umělá inteligence přispět k efektivnější a inovativnější veřejné správě. Připojte se k nám, abyste se dozvěděli více o tom, jaké scénáře použití umělé inteligence pro vás společnost GORDIC chystá a na co se tak můžete těšit. Zvláštní část prezentace bude věnována ukázce připravovaného projektu pro Ministerstvo vnitra, kde díky využití umělé inteligence řešíme společně se zákazníkem specifické procesy spojené se systémem spisové služby. Tento připravovaný projekt vám poodhalí, jak konkrétně bude AI pomáhat třídit dokumenty, odpovídat na dotazy nebo řešit další procesy nejen automatizovaným, ale hlavně inteligentním způsobem.

Elektronizace zdravotnictví II

Národní kontaktní místo pro eHealth (NCPeH)

13.30–13.40

Elektronizace zdravotnictví II

13.30–13.40

Národní kontaktní místo pro eHealth (NCPeH)

Labský sál
Klára Jiráková Krajský úřad Kraje Vysočina

Integrovaný centrální informační systém Oborové zdravotní pojišťovny (ICIS) byl spuštěn na podzim roku 2022. Projekt jeho implementace byl na poměry zdravotních pojišťoven v ČR unikátní hned z několika hledisek – způsobem návrhu a vývoje od procesní analýzy přes prototypování až k implementaci, způsobem migrace dat a v neposlední řadě metodou nasazení tzv. „velkým třeskem“. ICIS je na poměry českého zdravotního pojištění výjimečný zejména svou architekturou, protože se jedná o skutečně integrovaný systém, kdy se v online režimu provádí automatizované operace, které by jinak byly řešeny ručně nebo zpracovávány dávkově v různých systémech. Systém tak v každém okamžiku poskytuje informaci o stavu veškerých agend pojišťovny. Spolu s klientským portálem a mobilní aplikací VITAKARTA umožňuje ICIS automatizovanou obsluhu klientů a smluvních partnerů pojišťovny v režimu 24×7.

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

IS DTM krajů – aktuální stav a zkušenosti ze společného postupu

13.35–13.55

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

13.35–13.55

IS DTM krajů – aktuální stav a zkušenosti ze společného postupu

Velký sál
Irena Křeková Krajský úřad Zlínského kraje Romana Vačkářová Krajský úřad Jihočeského kraje Petr Pavlinec Krajský úřad Kraje Vysočina

Vnitřní digitalizace úřadů I

Novinky v oblasti e-Úředníka

13.40–13.55

Vnitřní digitalizace úřadů I

13.40–13.55

Novinky v oblasti e-Úředníka

Malý sál
Petr Chlupáč Česká spořitelna, a.s. Zenon Sliwka Born Digital s.r.o. Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

Představení novinek e-Úředníka

Geoinformatika a prostorové informace

Co přináší GeoInfoStrategie2020+ po třech letech fungování?

13.40–13.55

Geoinformatika a prostorové informace

13.40–13.55

Co přináší GeoInfoStrategie2020+ po třech letech fungování?

Přednáškový sál
Michal Tichý Digitální a informační agentura

Příspěvek bude poskytovat komplexní pohled na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) a její zasazení do širšího rámce českého eGovernmentu. Bude shrnut a zhodnocen dosavadní průběh implementace GeoInfoStrategie 2020+, která probíhá již třetí rok od jejího schválení vládou ČR v roce 2021, a rovněž bude informováno o připravované Aktualizaci č. 1 Implementačního plánu. Důraz bude v prezentaci kladen na vzdělávací aktivity, které jsou připravovány pro podporu digitálních dovedností v oblasti prostorových informací, a na přínosy, které NIPI a služby založené na prostorových datech přinášejí pro širokou veřejnost a celou společnost. V závěru prezentace budou představeny další aktivity DIA na podporu rozvoje NIPI.

Cloud pro veřejnou správu (diskusní blok)

My do toho cloudu prostě nemůžeme!

13.40–14.40

Cloud pro veřejnou správu (diskusní blok)

13.40–14.40

My do toho cloudu prostě nemůžeme!

Jednací sál
Ivana Karhanová Vít Šklebený Luboš Kulič Adastra, s.r.o. Jiří Ptáček ČEZ Distribuce a.s. Peter Rizvi Cloudera

Stejně tam jednou skončíte, vy to víte, my to víme. Otázkou je, za jak dlouho a za kolik.

Připojte se na panelovou diskusi, ve které si ukážeme, jak s datovými platformami, cloudovými řešeními a ochranou dat pracují úřady v jiných zemích. Dozvíte se, co můžeme dělat už nyní a jak svá data postupně připravovat na budoucnost. Ano, víme, že to je o legislativě a o lidech. Nevyhnutelně tam směřujeme, i když nám politici budou házet klacky pod nohy. Slova jako datová platforma, on-prem, hybrid a cloud státní správa skloňuje už nyní. Tak si pojďme ukázat, kudy vede cesta.

Elektronizace zdravotnictví II

Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientských organizací

13.40–13.50

Elektronizace zdravotnictví II

13.40–13.50

Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientských organizací

Labský sál
Edita Müllerová Národní asociace pacientských organizací

Integrovaný centrální informační systém Oborové zdravotní pojišťovny (ICIS) byl spuštěn na podzim roku 2022. Projekt jeho implementace byl na poměry zdravotních pojišťoven v ČR unikátní hned z několika hledisek – způsobem návrhu a vývoje od procesní analýzy přes prototypování až k implementaci, způsobem migrace dat a v neposlední řadě metodou nasazení tzv. „velkým třeskem“. ICIS je na poměry českého zdravotního pojištění výjimečný zejména svou architekturou, protože se jedná o skutečně integrovaný systém, kdy se v online režimu provádí automatizované operace, které by jinak byly řešeny ručně nebo zpracovávány dávkově v různých systémech. Systém tak v každém okamžiku poskytuje informaci o stavu veškerých agend pojišťovny. Spolu s klientským portálem a mobilní aplikací VITAKARTA umožňuje ICIS automatizovanou obsluhu klientů a smluvních partnerů pojišťovny v režimu 24×7.

AI ve službách veřejné správy II

AI připravuje podklady pro správní rozhodování

13.45–14.00

AI ve službách veřejné správy II

13.45–14.00

AI připravuje podklady pro správní rozhodování

Eliščin sál
Slávka Šikurová PREDU s.r.o. Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

AI může velmi pomoci s přípravou a sumarizací podkladů pro správní řízení. PoC v agendě státního občanství.

Elektronizace zdravotnictví II

Služby sdružení CESNET pro zdravotnictví

13.50–14.00

Elektronizace zdravotnictví II

13.50–14.00

Služby sdružení CESNET pro zdravotnictví

Labský sál
Jan Kolouch CESNET z.s.p.o.

Sdružení CESNET poskytuje pokročilé informační a komunikační služby pro vědu, výzkum a vzdělávání v České republice. Sdružení provozuje a rozvíjí akademickou počítačovou síť, zajišťuje bezpečný způsob přihlašování k portfoliu svých služeb, nabízí prostředí pro náročné výpočty, poskytuje prostor datových úložišť a zabezpečuje komunikační nástroje pro jednotlivce a týmy.

Po útocích na zdravotnická zařízení v roce 2019 a 2020 se sdružení CESNET aktivně zapojilo do aktivit, které mají pomoci s ochranou těchto zařízení před kybernetickými útoky. Krom ryze technických opatření a služeb představí přednáška i organizační a další opatření, která mohou pomoci s ochranou zdravotnických zařízení.

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

Digitalizace stavebního řízení

13.55–14.15

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

13.55–14.15

Digitalizace stavebního řízení

Velký sál
Petr Klán Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace o stavu implementace informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení. Předvedení informačních systémů, popis architektury a v současnosti implementovaných funkcí.

Vnitřní digitalizace úřadů I

Platforma Oracle pro veřejnou správu v 21. století

13.55–14.25

Vnitřní digitalizace úřadů I

13.55–14.25

Platforma Oracle pro veřejnou správu v 21. století

Malý sál
Viktor Němec Oracle Czech, s.r.o.

Modernizaci IT prostředí není možné vnímat jako nějaký cíl, nýbrž jako neustálý proces. Se službami, řešeními a technologiemi Oracle můžete tento proces implementovat bez rizika, elegantně a levně. Prezentace je vhodná nejen pro stávající zákazníky Oracle, kteří se rozhodují o budoucím rozvoji Oracle technologií ve svých organizacích, ale i pro organizace, které se chtějí seznámit s obecnými koncepty a trendy IT modernizace. Moderní IT prostředí by mělo poskytovat tyto tři hlavní vlastnosti: efektivní práce s informacemi, využívání nejmodernějších inovací, neustálá optimalizace a snižování nákladů na IT. V první části prezentace popíšeme, jak vypadá moderní informační architektura. Dále ukážeme, jak do moderní informační architektury zasadit prvky AI a ML. K optimalizaci a snižování IT nákladů mohou vést různé cesty. My doporučujeme přístup hybridní architektury – tj. řešení, které má cloudové vlastnosti, ale přitom je nasazené ve vašem datovém centru.

Geoinformatika a prostorové informace

Statistický geoportál – nová platforma pro sdílení statistických výstupů

13.55–14.10

Geoinformatika a prostorové informace

13.55–14.10

Statistický geoportál – nová platforma pro sdílení statistických výstupů

Přednáškový sál
Petr Klauda Jiří Kyral Český statistický úřad

Český statistický úřad spustil v loňském roce Statistický geoportál, který představuje kvalitativně novou platformu pro sdílení a prezentaci statistických výstupů.

Geoportál nabízí uživatelům pokročilý způsob vizualizace statistických dat v interaktivních mapách. Konkrétně se jedná o několik webových aplikací a služeb orientovaných na různé formy geografické prezentace prostřednictvím přehledných kartogramů, kartodiagramů, dojížďkových a migračních proudů nebo georeportů.

Obsahová nabídka geoportálu je v současnosti zaměřena zejména na výstupy ze Sčítání 2021, nicméně je postupně rozšiřována o další tematické okruhy z různých oblastí statistiky a v budoucnosti se uvažuje i o nových formách prezentace, jako jsou například mapy s příběhem nebo mapové dashboardy.

Geoportál je postaven na komerční platformě ArcGIS Enterprise vhodně doplněné Open source technologiemi a komponentami vyvinutými na zakázku.

Cílem přednášky je formou živých ukázek představit jednotlivé koncové aplikace a služby, které geoportál nyní nabízí.

AI ve službách veřejné správy II

Digitální asistent vyšetřovatele

14.00–14.15

AI ve službách veřejné správy II

14.00–14.15

Digitální asistent vyšetřovatele

Eliščin sál
Ondřej Smotlacha Policie ČR Zenon Sliwka Born Digital s.r.o. (zástupce) Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

Jak pomáhají technologie snižovat administrativu policejního vyšetřování.

Elektronizace zdravotnictví II

Digitalizace zdravotnictví – čas běží

14.00–14.10

Elektronizace zdravotnictví II

14.00–14.10

Digitalizace zdravotnictví – čas běží

Labský sál
Stanislav Petera Thein Systems a.s.

Proč stále v oblasti digitalizace zdravotnictví „pokulháváme“ za ostatními, jaké oblasti v rámci IT jsou v lepší a jaké v horší kondici (např. bezpečnost proti dostupnosti dat), jak pomáhá legislativa, jak pomáhá ministerstvo, situace v nemocnicích z pohledu digitalizace, chceme se zapojit do IS v rámci EU s tím co máme?

Geoinformatika a prostorové informace

Zavádění ÚÚP do RUIAN

14.10–14.25

Geoinformatika a prostorové informace

14.10–14.25

Zavádění ÚÚP do RUIAN

Přednáškový sál
Dana Pohanková Český úřad zeměměřický a katastrální

V příspěvku představím novinky z oblasti zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V posledním roce přibyly v RÚIAN značky bodů základních bodových polí a jejich ochranná pásma, v příštím roce budou podle schválené legislativy vloženy další rozsáhlé typy prvků, v první řadě BPEJ a dále celý balík prvků ochran přírody a krajiny. Každý nový typ prvku v RÚIAN umožňuje jak státní správě, tak veřejnosti přistupovat k aktuálním a závazným referenčním údajům. Díky tomu mohu být údaje použity v dalších systémech státní správy, pro nás je zásadní jejich přebírání do Katastru nemovitostí. V prezentaci se také zaměříme na to, jak se k datům o ÚÚP dostanete, a kromě aktuálního stavu se spolu podíváme i na výhledy do budoucnosti.

Elektronizace zdravotnictví II

Moderní informační systém zdravotní pojišťovny – Výdajová část

14.10–14.40

Elektronizace zdravotnictví II

14.10–14.40

Moderní informační systém zdravotní pojišťovny – Výdajová část

Labský sál
Vladimír Šolc STYRAX Consulting, a.s.

Integrovaný centrální informační systém Oborové zdravotní pojišťovny (ICIS) byl spuštěn na podzim roku 2022. Projekt jeho implementace byl na poměry zdravotních pojišťoven v ČR unikátní hned z několika hledisek – způsobem návrhu a vývoje od procesní analýzy přes prototypování až k implementaci, způsobem migrace dat a v neposlední řadě metodou nasazení tzv. „velkým třeskem“. ICIS je na poměry českého zdravotního pojištění výjimečný zejména svou architekturou, protože se jedná o skutečně integrovaný systém, kdy se v online režimu provádí automatizované operace, které by jinak byly řešeny ručně nebo zpracovávány dávkově v různých systémech. Systém tak v každém okamžiku poskytuje informaci o stavu veškerých agend pojišťovny. Spolu s klientským portálem a mobilní aplikací VITAKARTA umožňuje ICIS automatizovanou obsluhu klientů a smluvních partnerů pojišťovny v režimu 24×7.

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

SW stavebních úřadů stávající a nový, SW úřadů územního plánování stávající a nový

14.15–14.45

DSŘ a DTM – jak to bude dál?

14.15–14.45

SW stavebních úřadů stávající a nový, SW úřadů územního plánování stávající a nový

Velký sál
Ivana Havlíková Jiří Štochel VITA software, s.r.o.

AI ve službách veřejné správy II

Využití AI v HR procesech Police ČR

14.15–14.30

AI ve službách veřejné správy II

14.15–14.30

Využití AI v HR procesech Police ČR

Eliščin sál
Anika Stulíková Policie ČR Vojtěch Dlouhý Feedyou s.r.o. Jindřich Pospíšil MICROSOFT s.r.o.

Díky AI je možné automatizovat rutinní úkoly, jako je výběr kandidátů a tím uvolnit čas pro strategičtější a kreativnější práci.

Vnitřní digitalizace úřadů I

Elektronický personální spis v prostředí SAP

14.25–14.40

Vnitřní digitalizace úřadů I

14.25–14.40

Elektronický personální spis v prostředí SAP

Malý sál
Martin Večeře Eviden Czech Republic s.r.o.

Praktická zkušenost tvorby elektronické personální spisu od mapování HR agend, dopadové analýzy procesních a právních otázek, vhodného způsobu podepisování a doručování dokumentů, včetně archivace a napojení na spisovou službu

Geoinformatika a prostorové informace

Novela vyhlášky o poskytování údajů z KN

14.25–14.35

Geoinformatika a prostorové informace

14.25–14.35

Novela vyhlášky o poskytování údajů z KN

Přednáškový sál
David Legner Český úřad zeměměřický a katastrální

V příspěvku budou prezentovány změny ve vyhlášce č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, vyvolané její poslední novelou platnou od 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 1. 7. 2024. Změny se týkají převážně úpravy cen za výstupy Dálkového přístupu, dále potom oblasti možného šíření dat Katastru nemovitostí a zpřístupnění jejich vybrané části prostřednictvím nového bezúplatného API Dálkového přístupu.

AI ve službách veřejné správy II

M365 Copilot, osobní asistent každého úředníka

14.30–15.00

AI ve službách veřejné správy II

14.30–15.00

M365 Copilot, osobní asistent každého úředníka

Eliščin sál
Jaroslav Brandejský KPCS CZ, s.r.o. Petr Plecháček Ernst & Young, s.r.o. Michaela Onuferová MICROSOFT s.r.o.

M365 Copilot sám řeší, nebo pomůže řešit velké množství rutinních každodenních činností úředníků

Geoinformatika a prostorové informace

Data a služby ZÚ v roce 2024

14.35–14.50

Geoinformatika a prostorové informace

14.35–14.50

Data a služby ZÚ v roce 2024

Přednáškový sál
Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Zeměměřický úřad jakožto správní úřad s celostátní působností poskytuje státní správě a územní samosprávě i široké veřejnosti geodetické a geografické informace ve standardizovaných formách z celého území státu. Od druhé poloviny roku 2023 je většina výsledků zeměměřických činností ZÚ poskytována jako otevřená data. Mnohem snáz a bezplatně tak dnes mají uživatelé přístup k údajům ZABAGED®, ortofota ČR, databázového souboru geografického názvosloví, bodových polí a v neposlední řadě také státního mapového díla. V této souvislosti chce příspěvek upozornit také na publikaci nové řady Základních topografických map, kde došlo k významnému posunu možností využití, neboť nejpodrobnější mapy celého území ČR znázorňují nyní geografickou realitu v měřítku 1:5000.

Vnitřní digitalizace úřadů I

Kulatý stůl – zkušenosti státní správy s přechodem na IT systémy nové generace

14.40–15.25

Vnitřní digitalizace úřadů I

14.40–15.25

Kulatý stůl – zkušenosti státní správy s přechodem na IT systémy nové generace

Malý sál
Hana Součková SAP ČR, spol. s r.o. Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Roman Vrba Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Ivo Rosypal Ministerstvo vnitra Martin Ferenec SAP Slovensko s.r.o.

Českou státní správu čeká v následujících letech generační obměna v oblasti IT, jelikož řada původních systémů pochází z přelomu tisíciletí, často s velkým využitím tzv. zákaznického vývoje. Některé úřady již spustily realizaci prvních projektů digitální transformace a začaly modernizovat stávající řešení, založená na původních technologiích SAP. Jaké jsou jejich zkušenosti s přechodem na současnou architekturu SAP (tj. na modulární řešení založená na jednotné a otevřené platformě)? Jaké jsou hlavní výzvy při sjednocování architektury v rámci resortů i napříč jednotlivými resorty? Jakou roli v tom může sehrát státní část e-Government cloud?

Diskuse

Diskuse

Labský sál

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

Datový sklad Královéhradeckého kraje a jeho využití

14.45–14.55

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

14.45–14.55

Datový sklad Královéhradeckého kraje a jeho využití

Jednací sál
Zbyněk Hála Radmila Velnerová Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Rozšíření Datového skladu KHK přineslo několik významných benefitů. Export Hlavní účetní knihy z IS GINIS za KÚ KHK i všechny příspěvkové organizace kraje (130). Export důležitých číselníků z IS GINIS – akce, organizace. Export dalších číselníků potřebných pro zpracování dat – obce, počty obyvatel v obcích, položky a paragrafy rozpočtové skladby aj. Export vybraných dat z IS Státní pokladny – ekonomické údaje krajů ČR. Export dat o dotacích KHK z IS PROFIS. To vše umožňuje vytvářet nepřeberné množství výstupů pro pracovníky KÚ KHK, jak i z dat KÚ KHK, tak i z dat příspěvkových organizací kraje.

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

Aktuální otázky rozvoje veřejné správy

14.50–15.05

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

14.50–15.05

Aktuální otázky rozvoje veřejné správy

Velký sál
David Sláma Ministerstvo vnitra

 • Společenství obcí a rozvoj meziobecní spolupráce
 • Proklientské školení zaměstnanců ve veřejné správě
 • Příprava portálu pro samosprávy obce.gov.cz
 • Novela zákona o úřednících ÚSC

Geoinformatika a prostorové informace

Služby přesného určování polohy CZEPOS

14.50–15.00

Geoinformatika a prostorové informace

14.50–15.00

Služby přesného určování polohy CZEPOS

Přednáškový sál
Jan Řezníček Zeměměřický úřad

Zeměměřický úřad poskytuje uživatelům globálních navigačních družicových systémů (GNSS) služby pro přesné určování polohy a přesnou navigaci, to vše s centimetrovou přesností v reálném čase. Služby jsou poskytovány prostřednictvím internetu ve formě korekčních dat ze Státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy (CZEPOS). Služby CZEPOS se uplatňují nejen v zeměměřictví, ale i v přesné navigaci zemědělských strojů (tzv. precizní zemědělství), stavebních strojů, nebo dronů. Poskytování síťových služeb CZEPOS je zahrnuto mezi službami veřejné správy. Orgánům veřejné moci jsou služby CZEPOS poskytovány bezplatně.

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

Low-code: Cesta k rychlé a efektivní digitalizaci státní správy po vzoru dalších států v EU

14.55–15.10

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

14.55–15.10

Low-code: Cesta k rychlé a efektivní digitalizaci státní správy po vzoru dalších států v EU

Jednací sál
Miroslav Pščolka Jan Brotánek Creatity s.r.o.

Low-code technologie otevírají novou éru digitální transformace státní správy. Díky nízkým nákladům a rychlému vývoji projektů již řada evropských zemí zefektivnila klíčové oblasti e-governmentu. Na přednášce ukážeme nejen přínosy low-code, ale i praktické případové studie, jak tato revoluční technologie usnadňuje vývoj občanských služeb, přibližuje digitalizaci široké veřejnosti nebo přinesla státním institucím větší efektivitu a flexibilitu.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

Metody pro zlepšení uživatelského rozhraní digitálních služeb veřejné správy

14.55–15.05

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

14.55–15.05

Metody pro zlepšení uživatelského rozhraní digitálních služeb veřejné správy

Labský sál
Jan Jarolímek Jan Masner Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem příspěvku je prezentovat potenciál nástrojů a metod UX/UI pro zkvalitnění poskytovaných digitálních služeb veřejné správy. V příspěvku jsou identifikovány nejčastější chyby a prohřešky při tvorbě uživatelského rozhraní a možnosti řešení.

Geoinformatika a prostorové informace

Portál geolokačních dat

15.00–15.10

Geoinformatika a prostorové informace

15.00–15.10

Portál geolokačních dat

Přednáškový sál
Václav Jaroš Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra v rámci projektu financovaného z fondů EHP a Norska disponuje unikátním datovým zdrojem geolokačních dat mobilních operátorů. Jednou z projektových aktivit je i tvorba vizualizačního prostředí. Jedná se o portál geolokačních dat dostupný z www.kamdojizdime.cz, který umožňuje náhled dat pro zvolené území a jejich základní vizualizaci. Kromě toho portál obsahuje celou řadu mapových aplikací zobrazující údaje o meziobecní dojížďce a aktuálně přítomném obyvatelstvu v každé obci.

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

Fujitsu PrivateGPT – vaše data, vaše pravidla

15.05–15.25

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

15.05–15.25

Fujitsu PrivateGPT – vaše data, vaše pravidla

Velký sál
Filip Snášel Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.

Umělá inteligence je dnes široce dostupná a různé veřejné modely používají stovky milionů lidí. Když ale přijde na data organizací, nastává problém – jak vaše data ochránit. Řešení od Fujitsu nejenže nasazujeme on premise, na prostředcích zákazníků, ale také oddělujeme model umělé inteligence od samotných dat. Přijďte se dozvědět víc na naší přednášku a dozvíte se, jak využít obrovské možnosti umělé inteligence a zachovat si kontrolu nad svými daty.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

Žádost o důchod online

15.05–15.20

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

15.05–15.20

Žádost o důchod online

Labský sál
František Boháček Kryštof Zrcek Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ umožňuje podat žádost o důchod zcela online v prostředí ePortálu ČSSZ, při zachování standardů elektronické identifikace. Podání žádosti o důchod je poměrně složitý proces, při kterém doposud hrála nezastupitelnou roli osobní obsluha klientů na přepážce. Aby byl tento komfort v maximální možné míře zachován v online prostředí, připravila ČSSZ formu komplexní elektronické služby, která žadatele celým procesem podání žádosti o důchod provází. Klientovi je svěřena odpovědnost za validaci předvyplněných dat o jeho dobách pojištění, náhradních či vyloučených dobách vedených v evidenci ČSSZ a je mu umožněno označit doby, které požaduje došetřit či doby, k nimž připojuje chybějící doklady. U žádosti o starobní důchod zobrazí navíc služba jeho odhadovanou výši. Komfort v podobě osobní obsluhy je zajištěn možností sjednat si online schůzku s pracovníkem OSSZ. Služba poskytuje potvrzení o přijetí žádosti, informaci o stavu řízení a umožní zobrazit i samotné rozhodnutí o přiznání důchodu.

Diskuse

Diskuse

Přednáškový sál

AI ve službách veřejné správy III

AI asistent klienta MPSV

15.10–15.25

AI ve službách veřejné správy III

15.10–15.25

AI asistent klienta MPSV

Eliščin sál
Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí David Kadleček Tekies s.r.o. Marek Blajer MICROSOFT s.r.o.

Umělá inteligence pomáhá odlehčit call centru Úřadu práce a vyřizuje část požadavků občanů 7×24, 365 dní v roce. Inspirace pro celou veřejnou správu.

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

Objevte výhody spojení VMware a Broadcom

15.10–15.20

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

15.10–15.20

Objevte výhody spojení VMware a Broadcom

Jednací sál
Petr Dostálek Data Protection Delivery Center, s.r.o.

Spojení společností VMware a Broadcom slibuje značné výhody pro podnikové zákazníky, kteří hledají větší volnost a flexibilitu při řešení složitých výzev IT infrastruktury. Dokořán se otevírají dveře virtualizačním technologiím pro podporu hybridních datových center s transparentním využitím světů vlastních on-premise serveroven a cloudů. Zákazník má snazší přístup k novým možnostem v oblasti služeb modernizace a optimalizace cloudových a edge prostředí, včetně VMware Tanzu pro urychlení nasazení aplikací, služeb Application Networking a pokročilých bezpečnostních služeb a VMware Software-Defined Edge pro telekomunikační a podnikové řešení sítí. Změny způsobené akvizicí mohou také pozitivně ovlivnit interoperabilitu VMware s hardwarovými komponentami. VMware by Broadcom přináší nové příležitosti pro inovace a růst, ale také vyžaduje pozornost k možným výzvám, které mohou vzniknout v důsledku těchto změn. Pojďme si zrekapitulovat změny a najít příležitosti spojené s touto akvizicí.

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

Národní sportovní agentura provozuje GINIS v cloudu Azure

15.20–15.35

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

15.20–15.35

Národní sportovní agentura provozuje GINIS v cloudu Azure

Jednací sál
Ladislav Mazač GORDIC spol. s r.o. Milan Labašta Národní sportovní agentura

I robustní informační systém velké organizace může běžet pohodlně ve webovém rozhraní a v cloudu. Důkazem je plynulý převod ekonomických a mzdových agend Národní sportovní agentury do cloudu Azure od společnosti Microsoft. V rámci přechodu došlo k přenosu databáze, úložiště elektronických souborů, webových klientů i dalších modulů provozovaných vzdáleně prostřednictvím Microsoft Remote Desktop. Tento převod dokázal, že akci takového rozsahu lze provést s minimálním narušením provozu a maximálním zabezpečením dat. Více o tom pohovoří ve své prezentaci zástupce Národní sportovní agentury spolu se zástupcem firmy Gordic.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

Portál AMS – kde jsme a kam směřujeme

15.20–15.35

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

15.20–15.35

Portál AMS – kde jsme a kam směřujeme

Labský sál
Matouš Fišer Státní zemědělský intervenční fond Tomáš Butor Asseco Central Europe, a.s.

Státní zemědělský intervenční fond od roku 2023, v rámci zapojení do evropského programu Area Monitoring System, zavedl monitoring zemědělských ploch pomocí družicového systému a vyhodnocení snímků získaných z družic Sentinel 1 a 2. Uvedený systém umožňuje vyhodnocovat, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity a byly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotací. Od 1.4. byl spuštěn nový portál pro uživatele z řad odborné zemědělské veřejnosti, který umožňuje ověřovat způsobilost podaných žádostí o dotace pro jednotlivá opatření v rámci jednotné žádosti.

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

17 let eGovernmentu na České poště

15.25–15.40

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

15.25–15.40

17 let eGovernmentu na České poště

Velký sál
Andrea Barešová Česká pošta, s.p.

Česká pošta je již 17 let klíčovým partnerem státu v oblasti eGovernmentu. Od roku 2007 poskytuje služby Czech POINT na kontaktních místech veřejné správy umístěných v rámci svých poboček. Od r. 2009 je provozovatelem Informačního systému datových schránek. V roce 2023 došlo k dosud největší akci v historii datových schránek, kdy se na základě legislativní změny počet datových schránek více než zdvojnásobil. Česká pošta je zároveň jedním z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronických časových razítek.

AI ve službách veřejné správy III

Vy zíráte, my zíráme. Vizor.

15.25–15.40

AI ve službách veřejné správy III

15.25–15.40

Vy zíráte, my zíráme. Vizor.

Eliščin sál
Aleš Vejvoda Petra Kolomá Ministerstvo prác a sociálních věcí Tomáš Ammer OKsystem a.s. Marek Blajer MICROSOFT s.r.o.

Vedení IT MPSV nastartovalo před dvěma lety hlubokou digitální transformaci. Klienti mají k dispozici komfortní samoobslužnou zónu dostupnou online 24×7, papírový spis je nahrazován digitálním, je aplikováno procesní řízení úřadů práce a měření, s předzpracováním žádostí pomáhá několik centralizovaných pracovišť backoffice. Díky tomu všemu prudce roste efektivita fungování resortu, úřady se dokáží vypořádat s řádovým nárůstem počtu žádostí, které jsou zpracovány v zákonných lhůtách, s nižšími náklady a výrazně vyšším komfortem pro žadatele i úředníky. Na přednášce se dozvíte, jak umělá inteligence pomáhá s automatickým vyhodnocením obrazových příloh vložených elektronicky uživateli (žadateli). Zrychluje tak vyřízení žádosti a ulehčuje práci úředníkům, kteří se mohou o to více věnovat činnostem s vyšší „přidanou hodnotou“.

Vnitřní digitalizace úřadů II

Funkční kybernetická bezpečnost

15.30–15.45

Vnitřní digitalizace úřadů II

15.30–15.45

Funkční kybernetická bezpečnost

Malý sál
Luboš Řádek CETIN a.s.

Funkční kybernetická bezpečnost v tak rozsáhlé telekomunikační infrastruktuře je výzva. Přesto provozujeme jednu z nejstabilnějších telekomunikačních sítí, která je využívána pro zajištění kritické informační infrastruktury ČR. Díky předním odborníkům a pomocí nejmodernějších technologií nastavujeme v úrovni kybernetické bezpečnosti nejvyšší standard. Pomáháme všem, kteří se na něj také chtějí dostat.

Smart city a Smart region

Bezpečnost otevřených dat pro Smart City

15.30–15.45

Smart city a Smart region

15.30–15.45

Bezpečnost otevřených dat pro Smart City

Přednáškový sál
Radmila Velnerová Krajský úřad Královéhradeckého kraje Josef Horálek Univerzita Hradec Králové

Řešení bezpečnostní analýzy otevřených dat využívaných v Datovém portálu Královéhradeckého kraje Data KHK za využití Business Process Model and Notation (BPMN). Standardní model BPMN je rozšířen pro CyberSecurity nadstavbu (BPMN_SC), jež umožňuje efektivně navrhnout relevantní bezpečnostní opatření zaměřené na kvalitu a dostupnost otevřených dat. Prezentovaný systém jedinečným způsobem spojuje mapování podnikových procesů s kyberbezpečnostní klasifikací dat využívaných jako zdroj následných procesů ve Smart City.

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

Klíčová role datového trezoru v koncepci zabezpečení informací

15.35–15.45

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

15.35–15.45

Klíčová role datového trezoru v koncepci zabezpečení informací

Jednací sál
Petr Klabeneš Data Protection Delivery Center, s.r.o.

Datový trezor je klíčovým prvkem bezpečnostní koncepce společnosti, protože izoluje záložní data, analyzuje jejich zdraví a garantuje jejich nepřepsatelnost. Jeho schopnost bezpečně obnovit ze zálohy do produkčního prostředí, zatímco minimalizuje riziko sebe-infekce, je zásadní pro ochranu citlivých informací a pro ochranu před rizikem fatálního kolapsu ve schopnosti provozovat IT služby. Bezpečné a spolehlivé operace datového trezoru přispívají k celkovému zajištění ochrany proti potenciálním hrozbám ztráty dat. Tímto způsobem datový trezor spoluvytváří pevný základ pro bezpečnostní strategii firmy a umožňuje efektivní řízení rizik spojených se zálohováním a obnovou dat. V přednášce se objeví i některá konkrétní řešení předních výrobců na trhu.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

Portál ČÚZK

15.35–15.45

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

15.35–15.45

Portál ČÚZK

Labský sál
Pavel Doubek Český úřad zeměměřický a katastrální

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

Obnova infrastruktury v prostředí státní správy – mission impossible?

15.40–15.50

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

15.40–15.50

Obnova infrastruktury v prostředí státní správy – mission impossible?

Velký sál
Petr Mojžíšek ANECT a.s. Petra Marešová Generální finanční ředitelství

Státní organizace v oblasti IT typicky bojují s mnoha problémy. Kromě personálních problémů je častým problémem i zastaralá infrastruktura, např. síťová, komunikační, ochrana perimetru, hlasová, serverová a další. Finanční správa před třemi roky stála před velkou výzvou, jak připravit kritickou infrastrukturu pro 15 000 uživatelů a 160 lokalit, aby splňovala nové požadavky na bezpečnost, jednoduchou správu a vysokou spolehlivost. Jaký je výsledek, jaké problémy jsme řešili a jak v tom celém pomohla centralizovaná SD-WAN?

AI ve službách veřejné správy III

AI v prostředí Státního cloudu

15.40–15.55

AI ve službách veřejné správy III

15.40–15.55

AI v prostředí Státního cloudu

Eliščin sál
Jiří Krula Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Zbyszek Lugsch SOITRON s.r.o. Václav Koudele MICROSOFT s.r.o.

AI hybridní scénáře s Azure OpenAI a disconnected kontejnery přináší umělou inteligenci do Státní části eGovernment cloudu.

Vnitřní digitalizace úřadů II

Agilní vývoj ve veřejné správě

15.45–15.55

Vnitřní digitalizace úřadů II

15.45–15.55

Agilní vývoj ve veřejné správě

Malý sál
Benedikt Kotmel Operátor ICT, a.s.

Smart city a Smart region

Chytrý svoz odpadu – od pilotu k plošnému rozšíření

15.45–15.55

Smart city a Smart region

15.45–15.55

Chytrý svoz odpadu – od pilotu k plošnému rozšíření

Přednáškový sál
Ondřej Šárovec Operátor ICT, a.s.

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

Low-Code jako cesta k digitální dekádě

15.45–15.55

Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu

15.45–15.55

Low-Code jako cesta k digitální dekádě

Jednací sál
Jiří Reitmann Lowcro s.r.o.

Představení low-code platformy Mendix a její klíčové role v urychlování digitalizace veřejné správy ve všech oblastech. Mendix, který vznikl v roce 2005 v Nizozemsku jako jedna z prvních low-code platforem, nyní stojí v čele tohoto segmentu trhu. V roce 2018 byl Mendix akvizován společností Siemens AG. Již nyní je Mendix hojně využíván ve veřejné správě v zahraničí, včetně destinací jako jsou Dubai, Nizozemsko, Anglie a USA. Tato platforma umožňuje plnohodnotný vývoj cloudových softwarových řešení na míru a přináší značné vylepšení procesů a efektivity, což je klíčové pro modernizaci veřejné správy a posílení interakce s občany.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

Vizualizační portál Českého telekomunikačního úřadu

15.45–15.55

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I

15.45–15.55

Vizualizační portál Českého telekomunikačního úřadu

Labský sál
Karel Holek Český telekomunikační úřad

Představení nové verze portálu, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice.

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

Zásady standardizace komunikační infrastruktury MV – kontext aktivit resortu MSp

15.50–16.00

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

15.50–16.00

Zásady standardizace komunikační infrastruktury MV – kontext aktivit resortu MSp

Velký sál
Bohdan Urban Roman Martiniak Ministerstvo vnitra

Vnitřní digitalizace úřadů II

Jak Google Cloud zajišťuje bezpečnost vašich dat a jak si to ověřit?

15.55–16.05

Vnitřní digitalizace úřadů II

15.55–16.05

Jak Google Cloud zajišťuje bezpečnost vašich dat a jak si to ověřit?

Malý sál
Pavel Krejsa – Google Cloud Data Protection Delivery Center, s.r.o.

Pojďte se dozvědět, jak Google Cloud chrání vaše data. Ukážeme vám různé vrstvy a prvky bezpečnosti, které poskytuje, detekce a prevence hrozeb a další bezpečností opatření a certifikace.

Smart city a Smart region

Corrency: Osvědčený a spolehlivý nástroj pro digitalizaci obcí

15.55–16.05

Smart city a Smart region

15.55–16.05

Corrency: Osvědčený a spolehlivý nástroj pro digitalizaci obcí

Přednáškový sál
Petr Stuchlík CorCo Systems a.s.

Projekt Corrency představuje inovativní a efektivní řešení pro digitalizaci měst a obcí. Tento nástroj umožňuje cílenou podporu v oblastech jako je lokální ekonomika, rodiny s dětmi, kultura, senioři a cestovní ruch. Úspěšnost Corrency potvrzují plánované opakované realizace ve všech obcích, které projekt Corrency z veřejných financí realizovaly. Jedná se o projekty napříč Českou republikou, například v Ostravě-Porubě, Praze-Kolovratech, Jeseníku, Prostějově a Aši, kde projekt dosáhl vysoké spokojenosti občanů, obchodníků i zastupitelů. Díky univerzálnosti Corrency lze projekty snadno přizpůsobit specifickým potřebám každé lokality. Občané získají slevy, obchodníci zákazníky a město data – všichni těží z jediného systému Corrency. Přednáška představí konkrétní výsledky a přínosy projektu Corrency v zapojených městech a obcích a poskytne inspiraci pro další municipality, které zvažují digitalizaci svých služeb a cílenou podporu vybraných oblastí.

AI ve službách veřejné správy III

Využití AI pro navigační rámec

15.55–16.05

AI ve službách veřejné správy III

15.55–16.05

Využití AI pro navigační rámec

Eliščin sál
Michal Polehňa Asseco Central Europe, a.s. Jan Petr Digitální a informační agentura Václav Koudele MICROSOFT s.r.o.

Obsahem prezentace je představení možností optimalizace katalogu služeb a životních událostí, jako základních prvků navigačního rámce, s využitím nástrojů umělé inteligence. Navigační rámec je soubor metodik, technik a nástrojů, jejichž hlavním účelem a smyslem je účinná, rychlá a relevantní navigace občana ke konkrétním službám veřejné správy, které mu umožní řešení jeho životní události. Cílem této optimalizace je tedy podstatně zlepšit interakci občanů s digitálními službami, což by vedlo k přelomovému zlepšení efektivity a uživatelské přívětivosti ve veřejné správě.

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

Videokonference – koncepce Ministerstva spravedlnosti ČR a vazba na úřady státní správy a samosprávy

16.00–16.20

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

16.00–16.20

Videokonference – koncepce Ministerstva spravedlnosti ČR a vazba na úřady státní správy a samosprávy

Velký sál
Elena Ransdorfová Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR v uplynulých letech intenzivně pracuje na elektronizaci. Jsou realizovány projekty jako eSPIS, Videokonference, Přepis hlas-text, Elektronizace jednacích síní. V rámci shora uvedených projektů tak Ministerstvo spravedlnosti ČR pracuje na platformě, která umožní pořídit kvalitní záznam ze soudního jednání bez ohledu na skutečnost, zda jsou účastníci připojeni on-line, nebo jsou přítomni osobně. Tento záznam následně automaticky převede do textové podoby a následně tyto výstupy bude uchovávat v elektronickém spisu pro případné další užití. V uvedené koncepci jsou zahrnuty nejen soudy, ale i státní zastupitelství a věznice, tj. všechny organizační složky Ministerstva spravedlnosti ČR. Současně jsou ale uvažovány i další synergie s ostatními organizačními složkami státu a samosprávou, které díky snadné a bezpečné konektivitě přináší nebývalé možnosti k realizaci úspor provozních výdajů v resortu, zrychlení přípravného a soudního jednání.

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Diskusní blok

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Diskusní blok

16.00–17.30

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Diskusní blok

16.00–17.30

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Diskusní blok

Jednací sál
Radim Pacl Tibor Tvardzik Palo Alto Networks Michal Zedníček ALEF Distribution CZ, s.r.o. Adam Kučínský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Antonín Hlavinka Fakultní nemocnice Olomouc Dominik Marek Krajský úřad Kraje Vysočina Jaroslav Ivančo Najvyšší kontrolný úrad SR Róbert Kováč Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

Portál podnikatele

16.00–16.15

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

16.00–16.15

Portál podnikatele

Labský sál
Pavel Vinkler Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílem projektu Portál podnikatele je soustředit elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům na jednom místě s důrazem na zlepšení podnikatelského prostředí především pro živnostníky a malé firmy.

Vnitřní digitalizace úřadů II

Digitální poštovní služby pro firmy a samosprávy

16.05–16.20

Vnitřní digitalizace úřadů II

16.05–16.20

Digitální poštovní služby pro firmy a samosprávy

Malý sál
Martin Vránek Česká pošta, s.p.

Česká pošta digitalizuje a modernizuje své služby, které přizpůsobuje současnému trendu trhu. Pro samosprávu měst a obcí mohou být významné zejména z pohledu úspory provozních a ekonomických nákladů s využitím široké dostupnosti pobočkové a kontaktní sítě. Prezentace představuje zejména služby v oblasti digitalizace platebního styku, automatizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby, komplexní správu dokumentů v rámci komerční digitalizace a bezpečné odvody hotovosti v Zajištěných obalech.

Smart city a Smart region

Parkovací koncepce města Jihlavy očima politika, občana a úřadu

16.05–16.15

Smart city a Smart region

16.05–16.15

Parkovací koncepce města Jihlavy očima politika, občana a úřadu

Přednáškový sál
Jiří Pokorný Město Jihlava

Počet aut v Jihlavě neustále roste. Každý rok je v Jihlavě nově zaregistrováno téměř 700 nových osobních aut. Na každých 1000 obyvatel je v Jihlavě už 515 osobních aut (31. 12. 2023), před deseti lety to přitom bylo o pětinu méně. Pro parkoviště ve veřejném prostoru byla zavedena pravidla, upřednostněni byli místní obyvatelé a podnikatelé. Zaparkovat ve městě mohou i ostatní, tedy návštěvníci. Byl vytvořen parkovací systém, který má vazby od portálu občana přes parkovací automaty/aplikace, ekonomický SW, spisovou službu, městskou polici až po přestupkové řízení.

AI ve službách veřejné správy III

Isaac – Efektivní monitoring mediálního prostředí s využitím AI technologií

16.05–16.20

AI ve službách veřejné správy III

16.05–16.20

Isaac – Efektivní monitoring mediálního prostředí s využitím AI technologií

Eliščin sál
Kateřina Semrádová Nemocnice Pardubického kraje Jana Baráková Michal Hroneš NEWTON Media, a.s. Michal Kolb MICROSOFT s.r.o.

Reálná ukázka z prostředí Nemocnic Pardubického kraje, jak optimalizovat komunikační strategi a rychle reagovat na veřejné vnímání a zpravodajské události. Praktické využití pokročilých analytických nástrojů a výhody jejich zapojení do strategického rozhodování založeného na základě analýzy dat nejen ve zdravotnictví a ve státní správě.

Smart city a Smart region

Digitalizace správy budov

16.15–16.30

Smart city a Smart region

16.15–16.30

Digitalizace správy budov

Přednáškový sál
Jaroslav Pollert Smartea s.r.o.

V současné době se nacházíme v době 4. průmyslové revoluce a digitalizace je její nedílnou součástí. Stejně jako všechny oblasti hospodářství prodělávají přeměnu z „analogového“ do digitálního řízení, tak i řízení správy budov, areálů a pozemků je potřeba do tohoto procesu zařadit a zajistit funkčnost s ostatními procesy hospodářství. Tzv. Facility management (FM) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy s cílem zlepšit kvalitu a produktivitu. Správná implementace a používání je klíčové pro úspěšné nasazení při digitalizaci správy budov. Mělo by obsahovat všechny důležité prvky např.: revize, BIM, nájmy, sensorika IoT (spotřeby, teploty, světla, dveře aj.) atd. Příspěvek ukáže, jak postupovat při implementaci, jaké jsou hlavní úskalí zejména při zajištění kompatibility a funkčnosti spolupráce s ostatními systémy. Data je poté možné použít pro generování reportů o stavu budovy (např. ESG report) pomocí umělé inteligence.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

Portál dopravy – jedno místo pro všechny digitální služby v agendách dopravy

16.15–16.30

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

16.15–16.30

Portál dopravy – jedno místo pro všechny digitální služby v agendách dopravy

Labský sál
Ladislav Němec Karel Váchal Ministerstvo dopravy

Jedno místo pro všechny digitální služby v agendách dopravy – za tímto účelem byl v prosinci 2022 spuštěn Portál dopravy. Díky němu občané ušetří nejen čas, který by museli strávit na úřadě, ale také peníze, kdy většina digitálních služeb je zdarma, popř. se slevou na správním poplatku. Na Portálu dopravy si lze jednoduše, na pár kliků a z pohodlí domova vyřídit služby spojené s agendou řidičů, vozidel, plavidel, letectví i drah.

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

16.15–17.45

16.15–17.45

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

Visegrádský salonek
uvádí Jan Holický Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, z. s.

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

Koordinační činnost DIA v oblasti zákona o právu na digitální služby

16.20–16.40

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR

16.20–16.40

Koordinační činnost DIA v oblasti zákona o právu na digitální služby

Velký sál
Jan Petr Digitální a informační agentura

Plnění koordinační úlohy v oblasti digitálních služeb vyplývá pro DIA přímo ze Zákona 12/2020 o právu na digitální službu. V rámci toho DIA připravila implementační dokumenty k jednotlivým paragrafům, ve spolupráci s ostatními úřady připravila návrhy úprav zákona. Definovala cestovní mapu založenou na plnění Katalogu služeb, zveřejňování formulářů a předvyplňování dat z Informačního systému sdílených služeb pomocí samoobslužných portálů. Připravila KPI pro jednotlivé oblasti a ministerstva. Koordinuje řadu pracovních skupin ústředních správních úřadů, samospráv i dodavatelů. V rámci kompetenčních center nabízí konzultace i školení.

Vnitřní digitalizace úřadů II

Novinky v oblasti on-line platebních metod

16.20–16.30

Vnitřní digitalizace úřadů II

16.20–16.30

Novinky v oblasti on-line platebních metod

Malý sál
Petr Chlupáč Česká spořitelna, a.s. Karel Sasín pays.cz s.r.o.

AI ve službách veřejné správy III

AI v řešení Axians

16.20–16.40

AI ve službách veřejné správy III

16.20–16.40

AI v řešení Axians

Eliščin sál
Jitka Košovanová Jan Procházka Dominik Klus Axians Czech Republic s.r.o.

Prvky umělé inteligence se prolínají hned v několika řešeních Axians, které Vám dokážeme nabídnout v rámci našich služeb systémového integrátora. Pohybujeme se tak například v oblasti aplikací, síťové infrastruktury, kybernetické bezpečnosti. Nejprve tedy nahlédneme pod pokličku spisové služby nové generace, která využívá AI k automatické anonymizaci. Díky této funkci spisová služba zajistí efektivní a bezpečné řešení pro ochranu citlivých dat. Dále se podíváme na to, jak optimalizovat výkon a efektivitu sítí ve státní správě, zlepšit jejich správu a využít potenciálu digitální transformace na maximum. Přednášku uzavřeme využitím AI v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde specialistům umožňuje efektivní 24:7 kontrolu sítí a infrastruktury a představuje účinný nástroj pro identifikaci a reakci na kybernetické hrozby v reálném čase.

Vnitřní digitalizace úřadů II

Co přináší nařízení o správě dat (DGA)

16.30–16.45

Vnitřní digitalizace úřadů II

16.30–16.45

Co přináší nařízení o správě dat (DGA)

Malý sál
Tomáš Ondrejka Český telekomunikační úřad

Od 24. 9. 2023 je účinné evropské nařízení 2022/868 o evropské správě dat, které nově upravuje sdílení dat v držení veřejného sektoru směrem k podnikům. Cílem nařízení je zpřístupnit data pro jejich opakované využití.

Smart city a Smart region

Pasportizace potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji – pilotní projekt pro Broumovsko

16.30–16.45

Smart city a Smart region

16.30–16.45

Pasportizace potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji – pilotní projekt pro Broumovsko

Přednáškový sál
Lukáš Zemánek Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

První část Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a jeho vyhodnocení se v r. 2023 zaměřila na SO ORP Broumov. Důvodem byla jeho velká pestrost z hlediska mapovaných prvků, ale i vymezení Broumovska jako hospodářsky a sociálně ohroženého území z národní úrovně, kde cestovní ruch hraje důležitou roli v ekonomice periferně vnímaného Broumovska. Výsledky pasportizace zde mohou být prakticky využity mj. pro řešení lokálního overturismu (vč. přeshraničního), problematické dopravní dostupnosti, podvybavenosti obslužné infrastruktury atd. Do rozsáhlé databázové struktury byla provedena pasportizace všech prvků turistického potenciálu, který byl rozčleněn do tří hlavních skupin. Celkově tak bylo zmapováno téměř 3200 prvků a 112 000 jejich atributů! Výstupy pasportizace byly promítnuty i do souběžně vytvořené mapové aplikace. Takto podrobně pojatá pasportizace turistického potenciálu je v rámci ČR unikátní, a snad i proto podnítila zájem odborné i laické veřejnosti.

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

Digitalizace – naplnění všech principů, podmínek a jejich identifikace

16.30–16.40

Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II

16.30–16.40

Digitalizace – naplnění všech principů, podmínek a jejich identifikace

Labský sál
Jan Paroubek CENDIS s.p.

Digitalizace služeb v oblasti dopravy započala již více než 5 let zpět. V roce 2022 vznikl Portál dopravy, který se každou chvíli rozšířen o další zajímavé služby. Pro „správnou“ digitalizaci je však nutné zaměřit se na několik základních principů/p