Všeobecné podmínky pro návštěvníky konference ISSS 2024

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadateli konference ISSS 2024 (dále jako „akce“) a návštěvníky akce.
  2. Hlavním pořadatelem akce je TRIADA, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná u MS v Praze pod sp. zn. C 5091, IČO 43871020, DIČ CZ43871020.
  3. Spolupořadateli jsou společnost Český zavináč, z. s., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, je registrován u MS v Praze pod sp. zn. L 10943, IČO 70837457 a PONCA, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná v MS v Praze, pod sp. zn. C 109644, IČO 27461840, DIČ CZ2746840.
  4. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o pořadateli, rozumí se tím jak hlavní pořadatel, tak i spolupořadatelé.
  5. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o návštěvníku, rozumí se jím držitel vstupenky jakékoli kategorie, včetně vystavovatelů, přednášejících a zástupců sdělovacích prostředků.
 2. Platnost obchodních podmínek
  1. Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání akce řídí:
   1. Těmito všeobecnými podmínkami.
   2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaný provozovatelem místa konání akce.
   3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
  2. Tyto podmínky jsou platné zakoupením nebo jiným přijetím vstupenky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s nimi.
 3. Registrace na akci
  1. Registrace účasti a všechna konkrétní oprávnění se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách pořadatele. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Registrace je provedena prostřednictvím portálu pořadatele, nebo zasláním závazné objednávky e-mailem. Přijetí elektronické registrace je potvrzeno na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci a veškerá další písemná komunikace s objednatelem i návštěvníkem je vedena na tuto adresu.
  3. Pořadatel nenese odpovědnost za technické zajištění komunikace a řádné doručení e-mailu. Zajištění doručitelnosti kontaktního e-mailu je odpovědností objednatele, který je také povinen uvést funkční kontaktní e-mailovou adresu.
 4. Platební a storno podmínky
  1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet označený pořadatelem bankovním převodem, nebo platební kartou na registračním portálu. Platební podmínky jsou obsaženy v ceníku akce.
  2. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
   1. Odvolat účast lze nejpozději 15 dní před konáním konference.
   2. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací.
   3. Termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
  3. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@isss.cz nebo písemně na adresu hlavního pořadatele. Doručení tohoto sdělení musí být vždy potvrzeno písemně pořadatelem akce.
  4. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek přerušit nebo zcela zastavit.
  5. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
  6. Pořadatel nevrací nevyužitý registrační poplatek.
 5. Vstupenky na akci
  1. Cena vstupenky a všechna konkrétní oprávnění s jejím vlastnictvím spojená se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách akce.
  2. Vstupenky jsou vystavovány na jméno návštěvníka a jsou nepřenosné. Předání vstupenky v rámci úřadu objednavatele jsou možné pouze po dohodě s pořadatelem. Čestné (VIP) vstupenky jsou nepřenosné.
  3. Účast na akci je podmíněna předložením platné vstupenky oprávněným držitelem, vstupenka je zaslána elektronicky na kontaktní e-mail uvedený při registraci.
  4. V případě umožnění vstupu jejímu majiteli bez účastnické vstupenky si pořadatel vyhrazuje právo takovou vstupenku zablokovat a neumožnit vstup na akci jejímu faktickému držiteli nebo požadovat po majiteli vstupenky dodatečně úhradu druhého účastnického poplatku.
  5. K zakoupení vstupenky je třeba uvést platné kontaktní údaje. Pořadatel zaručuje, že takto získané údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů (viz bod 8.7 těchto podmínek).
  6. Přesný rozsah pořadatelem ke vstupence poskytovaných služeb a rozsah oprávnění jejího držitele je uveden v nabídkovém ceníku akce u každé z kategorií vstupného.
 6. Účast na akci
  1. Držiteli vstupenky budou při vstupu předány konferenční materiály a identifikátor, který jsou všichni účastníci povinni viditelně nosit po celou dobu trvání akce. Bez identifikátoru není dovoleno setrvávat v prostorách konání akce.
  2. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
  3. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
  4. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
  5. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení akce, porušování právních předpisů, závažného porušování společenských norem, nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
  6. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout důvodné pokyny pořadatele, jím delegovaných osob a pokyny příslušníků bezpečnostních složek vydané v souvislosti s bezpečnostním zajištěním konání akce a v souvislosti s otevírací dobou kongresového centra uvedenou v programu akce. V případě závažného neuposlechnutí takových pokynů si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takové návštěvníka.
  7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá nařízení či jiné právní akty, stejně jako pokyny pořadatele vydané v souvislosti s aktuálním vývojem zdravotní a bezpečnostní situace v ČR.
  8. V případě nedodržení závazných předpisů nebo důvodných pokynů pořadatele dle předchozích článků je návštěvník povinen uhradit pořadateli případnou vzniklou škodu a nemajetkovou újmu, a to bez ohledu na případný jiný postih návštěvníka z jeho jednání vzešlý.
  9. Pořadatel neodpovídá za případné zdravotní dopady účasti na konferenci na objednavatele, nemají-li původ v prokazatelném porušení bezpečnostních předpisů ze strany pořadatele.
 7. Změna termínů a programu
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve. Změna bude oznámena na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Při řádném zrušení nebo přesunutí akce z důvodů ležících na straně pořadatele má objednatel nárok na vrácení již uhrazeného poplatku. Nemá však nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s registrací nebo účastí na zrušené nebo přesunuté akci.
  2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele a nezpůsobených návštěvníkem má návštěvník nárok na volný vstup na další ročník akce konaný po zrušeném nebo nekonaném ročníku, popřípadě, pokud o to požádá, na vrácení konferenčního poplatku do dvou měsíců od data konání akce, a to na účet, z něhož byl konferenční poplatek uhrazen.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu akce.
 8. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterém mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
  7. Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory konference se řídí Zásadami zpracování osobních údajů organizátorů.

Tyto všeobecné podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023.

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.