Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 4.–5. dubna 2016, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Podrobný program podle sálu

Poslední změna: 7. 4. 2016, 14.00

pondělí, 4. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_1fink.mp3 (654 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_2sobotka.mp3 (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_3slechtova.mp3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_4franc.mp3 (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_5jourova.mp3 (6,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_6strouhal.mp3 (3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_7diskuse.mp3 (29 MB)

Slavnostní zahájení

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise
MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr, Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. István Zachariaš, podpredseda, Košický samosprávný kraj
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně, Ministerstvo vnitra
Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství
Mgr. Robert Baxa, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jan Landa, státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Ron Sheau-Jung Lu, ambassador, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Ing. Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2016

13.15–14.35

Financování a hodnocení

Adobe Acrobat prezentace (1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,4 MB)

Možnosti čerpání v novém období 2014–2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti eGovernmentu a zkušenosti z podpory ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období 2007–2013 Příspěvek představí možnosti čerpání evropských prostředků na projekty v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti z vyhlášených a plánovaných výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle IROP 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Rovněž budou představeny zkušenosti z financování, kontrol a auditů ICT projektů veřejné správy v minulém programovém období z Integrovaného operačního programu (IOP) a jejich přenos do nového programového období.

Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (360 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,8 MB)

Představení MS 2014+

JUDr. Olga Letáčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4,6 MB)

Význam MIS pro strategické rozhodování destinace Příspěvek/prezentace/blok se zabývá problematikou informační podpory při strategickém rozhodování destinace a řešení úlohy alokace zdrojů ke konkrétním trhům/kanálům. Představeny jsou hlavní zdroje sekundárních dat nezbytných pro marketingové řízení destinace a ukázky výstupů z vlastního marketingového šetření. Na příkladech „best practice“ jsou představeny různé přístupy k řešení marketingového informačního systému v cestovním ruchu a nástroje umožňující agregaci dat z různých zdrojů na jedné technicko-interpretační platformě. Představen bude Marketingový informační systém, který realizuje agentura CzechTourism, a to včetně nastínění dalšího rozvoje systému.

Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (336 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,6 MB)

Agri-IT v roce 2

Ing. Zdeněk Adamec, Ministerstvo zemědělství, 15'

Adobe Acrobat prezentace (344 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (12,8 MB)

NAP a hodnocení projektů Národní architektonický plán veřejné správy ČR (NAP), vytvořený v souladu s Metodickými postupy modelování architektury, je nezbytným předpokladem pro koordinaci a zvýšení efektivity řízení strategického rozvoje veřejné správy ČR, jejich procesů a služeb, výkonnosti a IT podpory.

Cílem zavádění NAP je přechod od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na propojené architektuře a jednotných pravidlech prosazovaných Útvarem hlavního architekta eGovernmentu.

NAP vychází a je inspirován mezinárodními standardy TOGAF a ArchiMate a bohatou zahraniční zkušeností, je tvořen třemi průběžně aktualizovanými celky: současným stavem, cílovým stavem za 5 let (aktuálně v roce 2020) a popisem přechodu do cílového stavu.

Nezbytným předpokladem pro účelné investice do ICT je posouzení jednotlivých projektů Hlavním architektem eGovernmentu na soulad s NAP, zmocnění k tomu vychází z UV č. 889/2015.

Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 20'

14.45–15.45

Dopady nařízení eIDAS I.

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Nařízení eIDAS v kontextu digitální transformace Digitální transformace je v dnešní době hlavním trendem v celé oblasti ICT. Přináší zásadní změny nejen v oblasti technologií, procesů, implementace a provozování, ale i v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů. Úspěšná transformace přináší zvýšení efektivity a produktivity a zejména umožňuje vytvořit nové produkty a služby pro občany a klienty. Významným přínosem nařízení eIDAS je zavedení důvěryhodné a efektivní komunikace s ostatními institucemi a obchodními partnery. Protože je digitální transformace komplexní, považuje IDC za nezbytné holistický přístup. Na základě rozsáhlé a detailní znalostní báze a dlouholetého výzkumu představíme klíčové faktory úspěchu a základní předpoklady úspěšné transformace, k dispozici je i ověřená metodologie a nástroje pro zjištění stavu a situace. IDC poskytuje státním institucím a organizacím efektivní a vysoce přínosné poradenství a služby pro: – zjistění připravenosti na transformaci a implementaci změn (Maturity Assessment) – srovnání s ostatními organizacemi v dané oblasti a v oboru (Benchmarking) – identifikaci slabých stránek a rizik (Gap Analysis) na základě zkušeností a nejlepší praxe – doporučení, opatření a strategii pro další rozvoj a zlepšení (Guidance) – výběr nejvhodnějších technologií, řešení, výrobců a dodavatelů (Vendor Assessment) IDC také v rámci přednášky představí výsledky nejnovějšího výzkumu, jak postupuje digitalizace v Evropě a v ČR a jaké jsou její výsledky a přínosy. Jedním z významných akcelerátorů dynamiky digitální transformace je právě nařízení eIDAS a jeho uvedení do praxe.

Stanislav Novák, IDC CEMA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (601 kB)

eIDAS změny v roce 2016 Nařízení eIDAS – přichází nová éra elektronické komunikace napříč EU a to již od 1. července 2016. Co všechno přinese?

Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (163 kB)

Implementace eIDAS pohledem ČÚZK

Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (682 kB)

eIDAS ve zdravotnictví – návaznost na projekty CEF

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 10'

15.50–17.25

Dopady nařízení eIDAS II.

Adobe Acrobat prezentace (351 kB)

NIA a princip identifikace a autentizace přes eOP Od příštího roku bude každý vydávaný občanský průkaz vybaven elektronickým čipem, který bude z výroby obsahovat identifikační certifikát. Ten bude sloužit jako klíč k elektronickým službám státu. Samotnou identifikaci a autentizaci uživatele služeb bude ve vazbě na záznam v registru obyvatel zajišťovat národní identitní autorita, kterou vytváří Správa základních registrů. Její součástí bude i identifikační brána na portálu eIdentita.cz, na které bude probíhat vlastní identifikace uživatele, podobně jako probíhá online platba kartou na platební bráně.

Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

CZ.PEPS: budování infrastruktury pro eIDAS již začalo V rámci zajištění přes-hraničního uznávání eID musí všechny členské země EU vybudovat národní bránu, tzv. eIDAS node. Za Českou republiku bylo jako provozovatel této brány až do roku 2019 vybráno sdružení CZ.NIC. Přednáška nabídne aktuální informace o stavu implementace českého národního uzlu i principy, na kterých přes-hraniční uznávání eID funguje.

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (548 kB)

eIDAS a správa elektronických identit Jak a proč řídit identitu úředníka, jeho oprávnění a přístupy? Seznámení s možnostmi řešení pro správu identit na úřadě a jeho zasazení do kontextu a potřeb konceptu eIDAS.

Radim Drgáč, AutoCont CZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (472 kB)

Dopady nařízení eIDAS na správní úřady Nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (eIDAS) přináší do činností správních úřadů dvě zásadní změny. První změna se týká on-line služeb s uživatelským přístupem poskytovaných správními úřady veřejnosti prostřednictvím Internetu. K přihlašování k on-line službám budou muset být uznávány prostředky pro elektronickou identifikaci fyzických a právnických osoby, které byly vydány v jiném členském státě EU. Druhá změna se týká využívání elektronických podpisů k úkonům prováděných elektronickými dokumenty. Bude zrušen stávající zákon o elektronickém podpisu a právní rámec bude upravovat přímo nařízení eIDAS. Podstatou změny je zavedení kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, které budou muset být ověřovány a vytvářeny podle nových požadavků, jež se od stávajících významně odlišují.

Ing. Robert Gogela, Asseco Central Europe, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (499 kB)

Možnosti využití mojeID v samosprávě i knihovnách Přednáška se zaměří na novinky mojeID, které dnes využívá na svých webech již téměř 150 měst a obcí a v loňském roce jej implementovaly do různých řešení i tři kraje. Přednáška představí možnosti využití mojeID především v oblasti e-Demokracie včetně stále populárnějších participativních rozpočtů nebo možnosti zřízení validačního místa přímo na úřadu. V neposlední řadě bude pozornost věnována implementaci mojeID do systémů pro města pro obce (Galileo, Vera, Datron) a knihovní systémy.

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (142 kB)

Dopady eIDAS na datové schránky Jednu z regulovaných oblastí eIDAS představují rovněž tzv. služby vytvářející důvěru, jejichž nejvýznamnějším zástupcem jsou služby doporučeného elektronického doručování (tzv. eDelivery). V návaznosti na výzkumný projekt TB0500MV001 podpořený Technologickou agenturou ČR budou představeny hlavní dopady eIDAS na informační systém datových schránek a nastíněny jeho možné modifikace v souvislosti s implementací eIDAS.

Mgr. Jiří Průša, Metropolitní univerzita Praha, 10'

Diskuse a dotazy

5'


úterý, 5. dubna

Velký sál

9.00–9.55

Kybernetická bezpečnost – ZoKB a Výzva č. 10

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (605 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (15,5 MB)

Kybernetická nebezpečí – je hrozba reálná nebo je to pouze obchodní tah? Kybernetická nebezpečí – je hrozba reálná nebo je to pouze obchodní tah? Dohledové centrum – napojení VIS a KII – zkušenosti, rozvoj a další kroky ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní povědomí – jak jej zvýšit a k čemu chceme dojít? Kybernetické hrozby – realita a jejich podceňování – katalog hrozeb…

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB) Adobe Acrobat prezentace (544 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – kyber_1kucinsky.mp3 (12,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – kyber_2pekarek.mp3 (16,3 MB)

Představení výzvy č. 10 IROP – Kybernetická bezpečnost

PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Adam Kučínský, Národní bezpečnostní úřad, 35'

10.00–11.15

Kybernetická bezpečnost – IT řešení požadavků ZoKB I.

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (392 kB)

AUTHENWARE – jak naplnit Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2004 Sb. Seznamte se s unikátním řešením firmy Authenware, pomocí něhož lze naplnit značnou část paragrafů Kybernetického zákona týkající se indentifikace a autentizace uživatelů přistupujících ke konkrétním informačním systémům. Jde o sofiistikované řešení, přesto snadno a rychle nasaditelné a cenově dostupné.

Ladislav Liščak, exe, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Hodiny kybernetického zákona odpočítávají za 5 minut 12. Doženete ztracený čas? Čas na implementaci požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti již téměř vypršel. Situace se stává kritickou. Jak je na tom vaše kritická infrastruktura? Jste připraveni na tento okamžik zlomu? O2 IT Services představuje agilní přístup k řešení kybernetické bezpečnosti nejen ve státní správě. Naše Security Expert Center (SEC) vám poskytne monitoring a vyhodnocování kybernetických hrozeb a dohled auditních záznamů nad vaším ICT prostředím. To vše v historicky krátkém čase a ve variantě „Security as a Service“ – tj. bezpečnost formou služby. O2 IT Services je silný partner, který vám pomůže snížit a současně lépe zacílit náklady spojené s ochranou před kybernetickými hrozbami dle zákona. Přednáška vám pootevře dveře do našeho operačního centra SEC.

Ing. Jiří Sedlák, O2 IT Services s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (263 kB)

Mikrodatové centrum s řešeními pro bezpečná data Altron – jednička na českém trhu s mobilními a mikrodatovými centry. Výzva č. 10 a zákon o kybernetické bezpečnosti. Řešení s mikrodatovým centrem financovatelná z výzvy č. 10. Blíží se další použitelná výzva – další finanční možnosti pro bezpečná data. Poradíme, pomůžeme, dodáme na klíč, stačí se zeptat.

Mgr. Martin Kalvach, ALTRON Business Solutions, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (472 kB)

Kybernetická bezpečnost – jak se bránit útokům

Ing. Tomáš Havlíček, ČD – Telematika a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Bezpečný router pro malé úřady a školy Letos v dubnu bude na trh uveden unikátní router Turris Omnia, který je na rozdíl od většiny dosavadních produktů na trhu založen komplexně na otevřených technologiích. Turris Omnia byl od počátku vyvíjen s maximálním důrazem na bezpečnost a umožňuje tak naplnění celé řady požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Router je vhodný též pro projekty předkládané k financování z IROP, konkrétně SC 2.4 zaměřeného na zajištění konektivity pro školy.

Pavel Bašta, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

11.25–12.30

Kybernetická bezpečnost – IT řešení požadavků ZoKB II.

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (212 kB)

Kybernetická bezpečnost: Na co se zapomíná a dokáže vás přesto „dostat“? Ošetřit kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě nebo v bance není totéž, jako řešit zabezpečení malé firmy. U velkých organizací se žádné chyby netolerují. Vše musí být dokonale zabezpečené proti veškerým možným hrozbám.

Petr Drahovzal, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (404 kB)

Integrovaná multidisciplinární bezpečnost Moderní kybernetické útoky nejsou jenom otázkou ICT bezpečnosti. Samotný útok je ve skutečnosti většinou cílený na aktiva mající charakter strategické informace nebo charakter finanční a ICT prostředí je jenom jednou z možných cest realizace. Na jednu stranu je dnes už obvyklé mít implementované bezpečnostní procesy spojené s ICT bezpečnostními systémy, ale vidíme zde potřebu zapojení i dalších oblastí, jako například pokročilé analytiky pro prediktivní bezpečnost, psychologie chování uživatelů, fyzické bezpečnosti perimetru nebo ještě více propojení s legislativou neboli smluvního zajištění bezpečnostních aspektů a pokrytí i právních rizik na straně vlastníků kritické infrastruktury. Zde uváděné principy se pak aplikují jak na informační systémy implementované ve společnostech interně, tak i systémy řešené přes „Cloud“ služby. Nově přichází i téma bezpečnosti systému dodavatelských řetězců („Smart Contracts“, infrastruktury typu Blockchain).

Adrian Demeter, Deloitte Security s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (402 kB)

NSMC po roce účinnosti Zákona o kybernetické bezpečnosti V přednášce budete seznámeni s členskou základnou NSMC, s organizační strukturou a s novinkami.

Ing. Jiří Sedláček, NSMC, 5'

Adobe Acrobat prezentace (689 kB)

Ochrana dat v 21. století Výzvy kybernetické bezpečnosti. Zdroje ohrožení, motivace útočníků. Stavební kameny kybernetické bezpečnosti 21. století.

Martin Ondráček, SODATSW spol. s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Integrovaný DDI/NAC nástroj – nezbytnost při budování kybernetické ochrany organizace Máte skutečně pod kontrolou kdo, kde a jak komunikuje ve vaší síti? Kladete si otázku, jak nejlépe vybudovat síť s vysokou mírou provozní spolehlivosti, bezpečnosti a přitom s extrémně snadnou správou? A jak to všechno provázat s dalšími nástroji kybernetické bezpečnosti, obsažené v uznávaném konceptu Aktivní bezpečnost sítě? Pak začněte s nástrojem pro integrovanou správu interní sítě, který je nezbytným základem kybernetické bezpečnosti každé organizace! Seznamte se s unikátním českým integrovaným DDI/NAC řešením AddNet, které vám vysoce efektivně zajistí služby správy IP adresního prostoru (IPAM), provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS), řízení přístupu do sítě (NAC), nezbytných informací o lokalizaci zařízení v síti – L2 monitoringu a poskytne další velmi přínosné funkce pro správu a zabezpečení sítě.

Jindřich Šavel, Novicom, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Stavba a zkušenosti s provozem SOC Posluchači budou seznámeni se zkušenostmi, které společnost Axenta získala při stavbě a provozu SOC za poslední rok.

Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA a .s., 10'

12.40–13.30

Kybernetická bezpečnost – Právní a sociální kontext

uvádí Ing. Petr Koubský

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

IDC pohled na nove hrozby – bezpečnost kritické infrastruktury Oblast IT bezpečnosti v organizacích českého veřejného sektoru se nachází v přechodovém období. Zákon o kybernetické bezpčnosti nově formalizoval požadavky na bezpečnost systémů v rámci institucí, jejichž systémy byly zařazeny mezi kritické a významné informační systémy. Zákon však také pomohl vytvořit prostředí a podmínky nutné k tomu, aby tyto bezpečností požadavky mohly být splněny.

Tento vývoj probíhá na pozadí tří velkých vývojových trendů. Zaprvé, eGovernment iniciativy a digitalizace násobně zvýšili objem dat, které veřejný sektor shromažďuje, posílá, analyzuje, ukládá a které musí být chráněny. Zadruhé, evoluce v IT infrastruktuře, poháněná šířením konceptů typu mobility, vzdáleného přístupu a službami datacenter způsobila framentaci bezpečnostního perimetru. To s sebou nese nutnost reevaluovat architekturu systémů a jejich bezpečnosti. A konečně zatřetí, bezpečností situace v kyberprostoru je napjatější, charakterizována elementy typu Advanced persistent threats (ATP), zranitelností mobilních systémů a aplikací a často nepřátelskými aktéry sledujícími obchodní, politické či ideologické cíle. Integrita a bezpečnost našich dat a systémů je tak ohrožena více než kdy předtím. IDC ve své prezentaci představí nové trendy a typy hrozeb a výzev, kterým veřejný sektor čelí.

Jan Alexa, IDC CEMA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (302 kB)

Outsourcing kybernetické bezpečnosti Přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) vznikla v loňském roce některým orgánům veřejné moci povinnost do jednoho roku zavést bezpečnostní opatření stanovena ZoKB a příslušnými podzákonnými předpisy. Dodavatele resp. poskytovatele řešení ICT opatření však musí povinný subjekt vybrat na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Již samotné důkladné nastavení parametrů zadávacího řízení je rozhodující pro výběr toho správného řešení, fungování bezpečnostních opatření, jakož i odpovědnosti kompetentních osob. Povinné subjekty si častokrát neuvědomují, že pokud pro ně ICT bezpečnost zajišťuje třetí osoba (dodavatel), přesto se sami nevyhnou odpovědnosti za ochranu sítí a informací, když opatření selžou. Nastavení odpovědnosti mezi orgánem veřejné moci spravující VIS nebo KII a dodavatelem bezpečnostního řešení a přesné stanovení jeho povinností je klíčovým prvkem, jehož případné slabiny se projeví v ten nejnevhodnější okamžik. A to tehdy, když se obyčejný bezpečnostní incident přerodí v opravdový kybernetický útok a hledá se jak pachatel, tak i osoba odpovědná za případné narušení funkcionality VIS nebo KII.

Jaroslava Kračúnová, Ambruz & Dark Deloitte Legal s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Kyberbezpečnost jako nové oko prozřetelnosti? Masivní rozšíření internetu na značnou část světové populace způsobilo jeho transformaci z čistě technického na sociální fenomén. Vznikají nové obchodní modely, nabourává se tradiční pojetí práv duševního vlastnictví, soukromí přestává existovat, kyberbezpečnost se významem vyrovnává té fyzické. Zdlouhavý legislativní proces v kombinaci s chybějící jasnou teritoriální dimenzí internetu se s těmito změnami navíc velmi těžko vypořádává. Zároveň vyvstává řada otázek, například: jak garantovat občanům možnost se svobodně a bezpečně vyjadřovat v kyberprostoru, jak ochránit jejich základní práva a jak jim umožnit podílet se na řízení těch aspektů internetu, které mají silný dopad na jejich životy. K pochopení těchto razantních změn se snaží přispět i evropský projekt MAPPING. V prezentaci budou představeny závěry z jak české, tak evropské diskuze o třech klíčových oblastech projektu: správa internetu, soukromí a právo duševního vlastnictví. Zmíněny budou projektové aktivity v ČR, do kterých je možné se zapojit a proběhne ukázka vítězné aplikace z celoevropské soutěže „Privacy via IT Security: Innovating mobile apps“ zorganizované projektem v roce 2016. Projekt MAPPING (Managing Alternatives for Privacy, Property and Internet Governance) hledá cestu zmírnění společenských dopadů probíhající „digitální transformace“ jako přechodu z jedné sady sociálních, kulturních, technologických a ekonomických podmínek na jejich novou konfiguraci. Porovnává postoje a často protikladné zájmy všech skupin zúčastněných na správě a řízení internetu, včetně postojů zákonodárců a politických činitelů, kteří se neustále snaží o jeho regulaci Na tomto čtyřletém projektu financovaném ze 7. Rámcového programu spolupracuje celkem 12 evropských a 1 mezinárodní organizace (Interpol). Českým partnerem je EPMA, agentura spoluzaložená Krajem Vysočina a sdružením BMI.

PhDr. Irina Zálišová, Mgr. Radek Bejdák, EPMA – Agentura pro evropské projekty a management, z. s. p. o., 15'

Diskuse a dotazy

5'