ISSS -- Local and regional information society 4.--5. dubna 2005
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

eGovernment v kontextu i2010

(Zdravice Viviane Reding účastníkům konference ISSS/LORIS/V4DIS 2005)
 

Vaše excelence, dámy a pánové,

Viviane Reding

jsem velmi potěšena, že mám možnost k vám promluvit jako komisařka pro informační společnost a média.

Děkuji vám za to, že jste mi poskytli příležitost otevřít letošní osmý ročník konference ISSS/LORIS v Hradci Králové. Udělalo na mne dojem, že tato konference pořádaná v České republice se za uplynulé roky stala významnou událostí pro více než 2000 zástupců místních, regionálních a národních vlád a parlamentů, dodavatelů informačních a komunikačních technologií a odborníků pocházejících ze všech 25 členských států Evropské unie.

Lisabon

Jak jistě víte, cílem Lisabonské strategie je dosáhnout hospodářský růst a zvýšit zaměstnanost za účelem uchování prosperity potřebné k udržení kvality života a sociální soudržnosti v Evropě .

Od samého počátku informační a komunikační technologie hrají v tomto procesu významnou úlohu, která nabývá důležitosti zejména vzhledem k stárnoucí populaci a rostoucí mezinárodní konkurenci.

Veřejný i soukromý sektor musí využít přednosti nových služeb, aplikací a možností ICT a vytvořit dynamické prostředí, které poskytne všem občanům příležitost podílet se na globální informační společnosti.

i2010

Moje nová iniciativa i2010 (nebo Evropská informační společnost 2010) bude stavět na současném rozmachu technologického a hospodářského rozvoje.

Mým cílem je zajistit, aby Evropa plně využila dostupných možností pro zvýšení blahobytu, zaměstnanosti a hospodářského růstu prostřednictvím podpory investic do ICT a prosazování jejich uplatnění v ekonomice. Informační a komunikační technologie by se měly více přizpůsobit potřebám a očekáváním občanů.

K naplnění tohoto cíle budu prosazovat následující:

  • Podporovat neomezený evropský informační prostor s cílem vytvořit vnitřní trh pro elektronické komunikace a digitální služby;
  • Povzbuzovat inovace a zlepšení pomocí investic do výzkumu, rozvoje a nasazení ICT a podporou průmyslového využití ICT;
  • Usilovat o to, aby se Evropská informační společnost stala maximálně inklusivní a dostupnou.

eGovernment

eGovernment je klíčovou částí agendy i2010.

eGovernment znamená efektivní a výkonné veřejné služby a informační a komunikační technologie umožňující občanům plně se podílet na životě společensky a kulturně tvůrčích komunit včetně demokratického procesu.

Většina evropských zemí v uplynulých deseti letech aktivně reformovala své veřejné sektory. Zpočátku se tato problematika zdála být relativně jednoduchá. Spočívala ve využití informačních a komunikačních technologií pro zvýšení efektivnosti. Postupně však vystupoval do popředí význam dalších záležitostí, jakou jsou reforma metod řízení a měnící se vztahy mezi státem a občanem.

V současnosti všechny evropské země uplatňují svou strategii modernizace státní správy, která zahrnuje také eGovernment. Dosažený pokrok je značný. Mnohé služby eGovernmentu členských států EU patří mezi nejlepší na světě. Více než 90 % poskytovatelů veřejných služeb pracuje on-line a 48 % základních veřejných služeb je plně interaktivních. Opatření pro zvýšení dostupnosti a interaktivnosti ukazují, že nové členské státy EU už nyní dosahují úrovně, na které byla evropská patnáctka před pouhými dvěma lety.

Nynějším úkolem v rámci i2010 je zajistit co nejširší a nejrozsáhlejší poskytování státních on-line služeb a plně využít potenciální přínosy tak, aby bylo dosaženo maximálně možného prospěchu pro ekonomiku a občany.

Pro podporu nezbytné transformace veřejné správy je potřebný výzkum v oblasti eGovernmentu, který se musí také soustředit na hledání nových způsobů poskytování služeb zaměřených na uživatele. Cílem je zajistit efektivnost a výkonnost, otevřenost a transparentnost, přístupnost pro všechny.

Mnoho otázek eGovernmentu, jako jsou identické řízení a univerzálnost systémů, představuje společné problémy. Navrhla bych rozsáhlou spolupráci ve výzkumu, tvorbě a vývoji strategií a demonstraci služeb eGovernmentu.

Dále bych podpořila veškeré snahy a iniciativy, které napomáhají výměně a sdílení poznatků a zkušeností z úspěšných projektů. Pokud jste aktivní v oblasti eGovernmentu, zvu vás k účasti v soutěži "2005 European Award for eGovernment" (Evropská cena za eGovernment 2005). Účelem tohoto ocenění je vybrat úspěšné projekty v Evropě a prezentovat je na Ministerské konferenci o eGovernmentu, která se bude konat v Manchesteru koncem letošního roku. Do soutěže se můžete přihlásit do 1. června!

Zkušenosti ukazují, že plné uplatnění eGovernmentu je složitý proces. Mezi problémy, které brání rozsáhlé implementaci, patří právní a regulační bariéry, kulturní a byrokratické otázky, nedostatečná odborná kvalifikovanost a dovednost v ICT, bezpečnostní záležitosti, stejně jako omezené finance a nedostatečná angažovanost vedoucích pracovníků.

K udržení eGovernmentu jako hnací síly v Evropě potřebujeme Public-Private Partnerships.

Především však musíme jednat společně a požadovat široké zapojení všech zainteresovaných stran; veřejné správy členských států na místní, regionální a celonárodní úrovni; soukromého sektoru a občanské společnosti. Žádám vás o podporu při naplňování tohoto cíle a prosazování eGovernmentu jako součásti nové agendy i2010.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám velmi produktivní konferenci.

Viviane Reding
členka Evropské komise odpovědná za informační společnost a média