V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 3--5, 2005, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

News and Contacts (Slovensko)

09/01/2005 8:00

Konferencia V4DIS za dva roky nadobudla na význame a stala sa najdôležitejším medzinárodným podujatím s týmto zameraním v krajinách V4. Stala sa dôležitým fórom pre pravidelné hodnotenie pokroku v oblasti informačných a komunikačných technológií na miestnej, regionálnej, štátnej úrovni visegrádskeho zoskupenia.

Cieľom konferencie V4DIS je akcelerovať prijímanie moderných trendov v oblasti elektronizácie správy verejných vecí, využívať unikátnej možnosti k výmene skúseností, porovnať ich s podobnými skúsenosťami vo visegrádskom i európskom kontexte v čase, kedy sú tieto štyri krajiny vyše roka členmi Európskej únie.

Problematika e-governmentu na lokálnej a regionálnej úrovni a porovnanie skúseností zástupcov asociácií municipalít a regiónov ako aj predstaviteľov mestských a regionálnych samospráv z visegrádskych krajín v kontexte celoeurópskych iniciatív a programov (eEurope 2005 a najnovšie i2010), a tiež diskusia so zástupcami európskych organizácií, budú ťažiskom konferencie aj v budúcom roku.

Vedľa tradičných prednáškových blokov sa na budúci rok objavia tiež novo koncipované témy. Vlani sa prvý krát väčší priestor venoval problematike využitia ICT v cestovnom ruchu. Na túto veľmi perspektívnu tému chceme nadviazať a rozvinúť ju v roku 2006. Celkom novou a zaujímavou témou, ktorú chceme otvoriť práve na treťom ročníku, je problematika Gender Studies a využitie ICT.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch budú na slávnostnom spoločenskom večeri udelené ceny víťazom medzinárodnej súťaže EuroCrest za najlepšie webové stránky alebo elektronické služby miest a obcí, do ktorej o. i. postúpi aj víťaz súťaže Zlatý erb Slovenska. Tento rok bude pri hodnotení výraznejšie použité tiež kritérium, ako sa webové stránky vysporiadajú s turistickou prezentáciou.

Veríme, že budete sledovať informácie o príprave III. ročníka konferencie V4DIS 2006 pravidelne, a že sa v jej priebehu v dňoch 3. a 4. apríla 2006 v Hradci Králové opäť stretneme.

Viac informácií o konferencii V4DIS 2006 budete postupne nachádzať (a o predchádzajúcich dvoch ročníkoch pochopiteľne nájdete) na webových stránkach konferencie.

Tomas Rencin
Conference Executive Director


06/13/2005 17:50

Hodnotenie konferencie V4DIS zahraničnými účastníkmi

Prevzaté a preložené z časopisu Obec & finance č. 3/2005

Medzinárodný rozmer dáva tradičnej konferencii ISSS v Hradci Králové vedľa zahraničnej časti LORIS tiež stretnutie týmov z krajín Visegrádskej štvorky na konferencii V4DIS (Visegrad Group for Developing Information Society).

...k problematike spolupráce Visegrádskych krajín vraciame rozhovorom s niektorými účastníkmi zo zahraničia. Medzi nich sme zaradili i európskeho komisára Vladimíra Špidlu, ktorý sa k spolupráci Visegrádskych štátov vyjadril z hľadiska sociálnej agendy, ktorú má v Európskej komisii na starosti.

* Aké nové výzvy a úlohy stoja podľa Vás pred krajinami Visegrádskej štvorky po ich vstupu do EÚ?

Európska únia, rovnako ako zoskupenie Visegrádskej štvorky, je zakaždým o spolupráci, o spolupráci čo najtesnejšej, najefektívnejšej s cieľom nájdenia kompromisu akceptovateľného všetkými zúčastnenými stranami. Spolupráca založená na zemepisnej blízkosti krajín je jedna forma z mnohých (rovnako ako spolupráca malých krajín, severských štátov), ktorá v dnešnej rozšírenej Európe hrá významnú úlohu. Krajiny Visegrádskej štvorky (V4) majú taktiež veľa spoločných problémov, ktoré vyplývajú z ich veľmi podobného historického vývoja. Preto si myslím, že by sa tieto krajiny mali viacej zamerať na zintenzívnenie spolupráce predovšetkým vo vede a výskume, ale i v oblastiach, kde sú ich problémy spoločné (napr. diskriminácia na trhu práce i v spoločnosti, zlepšenie legislatívy, starnutie obyvateľstva.), pričom by si mali zobrať príklad z krajín pôvodnej Európskej únie (EÚ15) (napr. zo Švédska, Francúzska) a predávať tieto skúsenosti ďalej, napríklad krajinám novo prichádzajúcim (Bulharsko, Rumunsko).

* Lisabonská stratégia stanovila ciele zvýšenia konkurencieschopnosti a zvýšenia zamestnanosti. Aké kroky by pre ich splnenie bolo možné urobiť v rámci V4?

Lisabonská stratégia si stanovila za cieľ stať sa najkonkurencieschopnejšou ekonomikou, založenou predovšetkým na poznatkoch. Aby Európska únia dosiahla stanovených cieľov, musí prekonať mnohé úkoly v rôznych oblastiach -- zamestnanosti, demografického starnutia, či reštrukturalizácie podnikov. Krajiny V4 by si mali vymieňať v týchto oblastiach poznatky a spoločne vytvárať nové inovatívne prístupy k riešeniu problémov.

* Niekoľko krát ste sa zmienil o starnutí obyvateľstva. Pripravovaná Zelená kniha k otázkam demografického starnutia popíše problematiku a naznačí možnosti riešenia. Ako sa môže na riešeniu týchto otázok podieľať V4?

Populácia starne v celej Európe a v štátoch Visegrádskej štvorky tiež. Krajiny V4 by si mali medzi sebou vymieňať praktické poznatky a vzájomne sa "učiť". Tým, že si tieto krajiny sú tak vývojovo blízke, je veľká pravdepodobnosť, že ak určitá praktika funguje v jednom zo štyroch štátov V4, bude táto praktika fungovať i v inej krajine. V súvislosti s demografickým starnutím, kde jedna forma z možných riešení starnutia populácie je "dovoz pracovnej sily" z tretích krajín, hrajú štáty Visegrádu nadmieru dôležitú úlohu, lebo susedia práve s krajinami potencionálnych "dovozcov pracovnej sily".

***

Ďalším osloveným účastníkom konferencie V4DIS je Tibor Papp, riaditeľ odboru informatizácie spoločnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. K významu tohto stretnutia povedal: "Pokiaľ sa týka konferencie V4DIS, je to ohromujúca idea, ale tiež veľmi praktická cesta, ako dosiahnuť spoločné ciele pri vzájomnej spolupráci na základe myšlienky rastu pridanej hodnoty. Synergia je najlepšou cestou, ako dosiahnuť spoločných cieľov, väčšieho množstva konkurencie schopných a inovatívnych programov vnútri európskych krajín. Sme teraz spoločne v Európskej únii, ale naša predchádzajúca spolupráca krajín východnej a strednej Európy -- Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska sa osvedčila. Najlepšie príklady našej spolupráce môžu byť pojednané ako základ pre budúcnosť kooperácie k tomu, aby sme dosiahli úspechy i vnútri krajín Visegrádskej štvorky. Ide práve o také formy spolupráce, ktoré sme diskutovali na tejto konferencii nielen v tomto roku. Pamätám sa pri svojej dlhoročnej pravidelnej účasti v Hradci Králové na rad podnetných myšlienok, ktoré sa snažíme uvádzať do praxe.

***

Z Poľska sa zúčastnil konferencie V4DIS zástupca akademickej obce Andrzej Janicki, profesor Varšavskej univerzity. Jeho posolstvo je nasledujúce: "Pre mňa je táto veľká konferencia tiež miestom pre veľmi otvorenú a produktívnu diskusiu so svojimi priateľmi, ktorých som stretol v svojom pracovnom živote. Konferencia je miestom, kde sa generujú veľmi dôležité a nové myšlienky na základe hlbokých skúseností, ktoré sú výsledkom poznatkov všetkých účastníkov rokovania -- napríklad vystúpenie Františka Dohnala, Tomáša Renčína, Beáty Brestenskej a ďalších. Chcel by som poďakovať za príležitosť, ktorú som dostal na tejto konferencii -- diskutovať so svojimi kolegami o budúcnosti informačných systémov v spoločnosti.


05/12/2005 10:00

Konferencia ISSS 2005 v Hradci Králové -- Nové podnety aj pre využívanie informacných technológii na Slovensku

Bohumil OLACH, Obecné noviny c. 20 z 10. 5. 2005 (skrátené)

Medzinárodná konferencia Informatizácia štátnej správy a samosprávy, ktorá sa uskutocnila zaciatkom apríla, je od vlanajška aj miestom výmeny skúseností a hladania nových foriem spolupráce medzi krajinami Vyšegrádskej štvorky (V4), do ktorej sa dobrovolne zapája aj Slovinsko. Na úvodnej besede a za okrúhlym stolom sedeli aj dvaja delegáti Slovenska -- poslankyna NR SR Beáta Brestenská, ktorá túto cast konferencie moderovala, a splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu Mgr. Miroslav Kukucka, podujatie LORIS/V4DIS otvoril eurokomisár CR Vladimír Špidla.

Sútaž o najlepšiu webovú stránku

Hovorilo sa aj o sútaži o najlepšiu webovú stránku, ktorú si organizujú v stále väcšom pocte krajín. Napríklad už aj v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku. V Pobaltských krajinách sútažia len asociácie. U nás sútažia mestá, obce a VÚC -- o Zlatý erb. Národných vítazov potom ocenujú v rámci konferencie v Hradci Králové.

Vývoj zhrnul František Dohnal, programový riaditel konferencie. V Polsku sa do sútaže zapojilo už 160 subjektov v troch kategóriách -- obcí, miest a powiatov (malých okresov so samosprávou). Sútaž v CR už nadobúda masovú podobu, pre velký pocet 450 úcastníkov vlani hodnotili webové stránky prihlásených najskôr podla krajov a potom najlepšie vo finále, inak by sa to technicky nedalo zvládnut. Od roku 2001 môžu najlepšie národné webové stránky prihlásené do Hradca Králové dostat cenu Eurocrest. Slovenského vítaza prvýkrát ocenili v roku 2001, bolo ním Bernolákovo, v roku 2002 Nové Zámky, v roku 2003 zase Vranov nad Toplou. Potom bola rocná prestávka, aby si tento rok prišla po cenu Nitra.

F. Dohnal uviedol aj niekolko zaujímavosti z toho, co možno nájst v jednotlivých krajinách na webových stránkach, ako to odpozorovali na sútažných stránkach. Napríklad v CR sa diskutuje o návrhoch zákonov, o konflikte záujmov a o majetkových priznaniach predstavitelov samosprávy. V Polsku možno na webových stránkach samosprávy miest už nájst majetkové priznania primátorov. Na webovej stránke estónskeho mesta Tallin sú zoznamy pracovníkov samosprávy a ich mzdy a odmeny. Považujú to údajne za celkom normálne, lebo ide o verejné prostriedky a o tých majú obcania právo byt informovaní. Jeden z polských vítazov ponúkol webový kiosk v meste pred pamätníkom, kam si mohol každý turista zadat svoju adresu, na ktorú mu mailom pošlú jeho fotografiu spred pamätníka. V jednom z pobaltských miest dali na web zase podoby všetkých psov prihlásených na úrade, aby susedia psíckárov mohli skontrolovat, ci za svojich psov platia.

Obrat v nazeraní na informatizáciu a internetizáciu dokumentovala B. Brestenská na vývoji Slovenska. "Ešte pred troma rokmi som sem prišla súkromne, dnes som tu v rámci oficiálnej slovenskej delegácie spolu s ludmi zodpovednými za rozvoj na Slovensku", povedala. Upozornila na dôležitost budovania prepojenia informatizácie a internetizácie s politikou, tzv. e-government. Na úrovni EÚ sa tým zaoberá Politická skupina CEMR. Pripravuje sa podujatie na tému -- ako môže internetizácia prispiet k presadzovaniu Lisabonskej stratégie (okrem iného má za ciel ekonomické dobiehanie USA -- pozn. red.) Aj pre nás sú zaujímavé niektoré programy Európskej komisie:

 • program inovácie v EÚ,
 • program financnej podpory výskumu a vývoja na miestnej a regionálnej úrovni
 • porovnávanie benchmarkingu jednotlivých krajín -- my na Slovensku chceme, aby sa porovnávalo aj medzi regiónmi jednej krajiny

Konecne pohyb "zhora"

Zaujímavé informácie o situácii v informatizácii na Slovensku poskytol úcastníkom konferencie Mgr. Miroslav Kukucka, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu, ktorý bol v tejto funkcií v case konferencie asi 140 dní. Dozvedeli sme sa, že vlani vláda SR konecne schválila Stratégiu informatizácie spolocnosti. Konecne preto, že asi rok si materiál "prehadzovali" z rezortu do rezortu. Súcastou stratégie bolo, že SR musí túto oblast inštitucionalizovat, coho výsledkom je zriadenie splnomocnenca vlády. M. Kukucka sa pochválil, že v tejto funkcii "zdedil" z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR 9 príjemných kolegov, ale žial, aj štatút bez potrebných kompetencií, bez vplyvu na rozhodovanie o rozpocte rezortu dopravy. Má však možnost iniciatívne predkladat materiály do vlády. V úrade splnomocnenca je ich už 11, jeho predstava je 22 pracovníkov. Proti CR, ktorá má na to ministerstvo so 150 ludmi je to minimum, ale bude vdacný aj za 22 miest.

Za 140 dní sa oboznámil s mnohými vecami kladnými i zápornými, ktoré tušil, ale nevedel. Zameral sa najmä na hladanie korektných vztahov, ktoré by pomohli pohnút riešenie problematiky dopredu. Ocenil komunikáciu so ZMOS i Úniou miest Slovenska, s niektorými kolegami v ústrednej štátnej správe komunikácia nebola vždy hladká.

Teraz sa jeho úrad zameriava na prípravu zákona o informacných systémoch vo verejnej správe, pretože súcasne platný Zákon o štátnom informacnom systéme už nepostacuje na krytie legislatívnych otázok v tejto oblasti. Navrhovaný zákon bol už dvakrát na pripomienkovom konaní v rezortoch a vrátil sa do Legislatívnej rady vlády SR.

Za jednu z prvoradých úloh oznacil Mgr. Kukucka vniest všade poriadok, lebo vládne neporiadok -- informacné systémy existujú, ale sú nepoprepájané. Audit ukázal, že za tri roky sa na túto oblast minulo vyše 5 miliárd korún, ale na Slovensku neexistuje -- okrem danového priznania -- ani jedna služba pre obcanov cez internet on line.

Biblia informatizácie

Za absolútne dôležité považuje Mgr. Kukucka pripravit tzv. cestovnú mapu, teda pripravit základnú koncepciu na to, ako má vláda menit informacné systémy verejnej správy s co najefektívnejším vynakladaním financných prostriedkov. "Bude to biblia informatizácie", dodal.


05/03/2005

Pracovné stretnutie krajín Visegrádskej štvorky

Konferencia ISSS 2005 mala opäť významný medzinárodný rozmer. Vedľa tradičnej zahraničnej časti LORIS, usporiadanej tentoraz pod taktovkou Kraja Vysočina v spolupráci s mestami Praha a Hradec Králové, bola -- podobne ako v minulom roku -- rozšírená o druhý ročník konferencie V4DIS (Developing Information Society in V4 Countries), na ktorej sa stretli pracovné tímy krajín Visegrádskej štvorky.

Medzinárodný význam konferencie zdôraznila i návšteva radu zahraničných hostí. V Hradci Králové bolo prítomných niekoľko zástupcov Európskej komisie na čele s eurokomisárom Vladimírom Špidlom. Visegrádsky fond reprezentoval René Kubášek, zástupca raditeľa Mezinárodného visegrádskeho fondu. Okrúhly stôl na tému: E-policy krajín V4 viedli Dana Bérová (Ministerstvo informatiky ČR), Miroslav Kukačka (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), Nagyhazi Gyorgy (Úrad predsedu vlády, Maďarsko) a Andrzej Janicky (Alfa-Omega Foundation, Poľsko).

Ako zvyčajne najväčšou zahraničnou delegáciou (80 ľudí) na konferencii bola delegácia Slovenska, nech už sa jednalo o poslancov Národnej rady SR (Beáta Brestenská, Maroš Kondrót, Stanislav Janiš), predstaviteľov štátnej správy (vládny zmocnenec pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka a ďalší pracovníci MDPT SR), alebo predstaviteľov ZMOS a ÚMS, mestských či krajských samospráv i súkromných firiem.

V rámci ôsmeho ročníka konferencie ISSS v Prahe už od piatku 1. apríla prebiehalo zasadnutie riadiaceho výboru Global Cities Dialogue, ktorého sa zúčastnili hostia z celého sveta na čele s Willi Lemkem, senátorom mesta Brémy, ktorý je podpredsedom tejto siete.

Súčasťou hradeckej časti konferencie boli i programové bloky, ktoré reflektovali skúsenosti Českej republiky, napríklad Financovánie IT projektov z prostriedkov Európskej únie. Na tému Spoločný regionálny operačný program hovoril zástupca Ministerstva pre miestny rozvoj, predstaviteľ rezortu informatiky zasa uviedol problematiku "Programy EÚ v oblasti informačnej spoločnosti". V tomto bloku sa tiež diskutovalo o podpore projektov vo verejnej správe, o problematike výkazníctva a o dotačnom managemente.

K zaujímavým témam patril taktiež blok E-strategie a benchmarking európskych miest. V jeho rámci bol napríklad predstavený prieskum, ktorý sa začal práve v nadväznosti na Deklaráciu eV4+/LORIS k rozvoju informačnej spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni, prijatej na konferencii vo vlaňajšom roku. Prieskum naviazal na projekt organizácie TeleCities a zameriaval sa na stav informatizácie verejnej správy v štatutárnych mestách ČR. V prvej časti sa zúčastnili tri mestá -- Praha, Ostrava a Hradec Králové a vlani na jeseň bola štúdia rozšírená na 14 štatutárnych miest. V budúcich rokoch by sa podobná širšia štúdia mala realizovať v ďalších troch krajinách V4, no aj v ostatných nových členských štátoch EÚ.

Predbežné výsledky uvedeného prieskumu potvrdzujú:

 • potrebnosť koncepčného prístupu k rozvoju ICT v mestách
 • potrebu definovať priority a získať podporu vedenia mesta
 • význam osvety, vzdelávania a propagácie
 • nutnosť využívať kvalitné analýzy a zaistiť finančné zdroje
 • veľký význam spolupráce a výmeny skúseností.

Súčasťou programu bola aj prezentácia Združenia pre informačnú spoločnosť. "Manifest znalostnej spoločnosti 2005" -- s podtitulom "Čo musí Česká republika urobiť, aby obstála v globálnom kapitalizmu 21. storočia ako vysoko rozvinutá krajina".

Novou a veľmi perspektívnou témou konferencie V4DIS bola Úloha ICT v cestovnom ruchu, ktorá -- ako sa ukazuje -- ponúka nekonečné možnosti spolupráce visegrádskych krajín až po napríklad vytvorenie spoločného internetového Portálu turistického ruchu Visegrádskej štvorky.

Nechýbali pochopiteľne ani tradičné súťaže. V rámci tohoročného štvrtého ročníka medzinárodnej súťaže EuroCrest o najlepšie webové stránky a elektronické služby miest boli ocenené o. i. tri mestá z krajín Visegrádskej skupiny: Dačice (ČR), Gdańsk (PL) a Nitra (SR).


03/23/2005 11:00

Vážení priatelia, v tomto roku sa medzinárodná časť konferencie rozšírila o dva dni, a to i vďaka projektu Town-Twinnings, ktorý riadi kraj Vysočina. V spolupráci s Magistrátom hl. m. Prahy, krajom Vysočina a združením Český zavináč sa tak v Prahe už od piatku 1. apríla 2005 uskutoční stretnutie svetovej siete Global Cities Dialogue a zasadnutie GCD Steering Commitee a Sherpa's Meeting. Na tomto podujatí sa zúčastnia aj niektorí zástupcovia slovenských miest, ktoré sú členmi GCD.


01/10/2005 11:00

Big photo
Ján Figeľ, eurokomisár pre informačnú spoločnosť
a podnikanie, prebral od členov delegácie NR SR
na konferencii V4DIS 2004, vedenej poslankyňou
Beátou Brestenskou, darček od výkonného riaditeľa
konferencie Tomáša Renčína. Na obrazovke
medovníkového notebooku je vyobrazený dôležitý
odkaz: všetky informácie o konferencii sú na
www.isss.cz.

Vážení slovenskí priatelia a kolegovia,

dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na II. ročník medzinárodnej konferencie V4DIS: Rozvoj informačnej spoločnosti v krajinách Visegrádskej štvorky, ktorá sa uskutoční súčasne s VIII. ročníkom konferencie ISSS: Internet v štátnej správe a samospráve, najväčšieho a najvýznamnejšieho podujatia v oblasti eGovernmentu a ostatných eServices v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Projekt konferencie je podporovaný Medzinárodným visegrádskym fondom a partnermi tohto spoločného projektu asociácií municipalít Česka, Poľska a Maďarska sú tiež Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska.

Veľmi si vážime spolupráce so Slovenskom, a to tak spoločných aktivít s asociáciami municipalít, ako aj s organizátormi tradičného kongresu o informačných technológiách a verejnej správe ITAPA, poriadaného pravidelne v Bratislave.

Konferencia V4DIS sa uskutoční 3.--5. apríla 2005 v Prahe a Hradci Králové za účasti národných delegácií krajín V4, zložených zo zástupcov parlamentov, vlád, predstaviteľov samospráv i zástupcov národných asociácií municipalít. Možno povedať, že slovenské delegácie patria tradične na konferenciách ISSS/V4DIS k najpočetnejším i najaktívnejším zo všetkých krajín Visegrádskej skupiny i spomedzi krajín ostatných európskych regiónov a majú v nej silné zastúpenie práve predstavitelia Národnej rady SR, ministerstiev a regionálnych i miestnych samospráv.

Medzi hlavnými témami konferencie nebude chýbať napríklad:

 • Spolupráca v krajinách V4
 • Projekt INSPIRE a cezhraničná spolupráca
 • Možnosti ICT v podpore cestovného ruchu
 • Projekt internetizácie knižníc
 • eCitizenship for all 2004
 • e-government na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni
 • portály verejnej správy
 • best practices miest a obcí pri zavádzaní nových e-services
 • ICT v oblasti životného prostredia
 • financovanie IT projektov z európskych zdrojov
 • interoperabilita medzi IS verejnej správy
 • spoločný projekt česko-slovenských mapových služieb
 • eGovernment v slovenských samosprávach
 • analýza aktuálneho stavu úrovne informatizácie slovenských samospráv

Konferencia V4DIS bude prebiehať v českom (slovenskom) a anglickom jazyku. Simultánne tlmočenie je zaistené.

S dalšími podrobnosťami Vás budeme postupne zoznamovať na http://www.isss.cz/v4dis a na stránkach odborno-metodického týždenníka pre samosprávu Obecné noviny, ktoré sú mediálnym partnerom konferencie. Vlastné námety k programu nám môžete posielať na e-mail: program@isss.cz

Svoju účasť na konferencii láskavo potvrďte v on-line registrácii. Ubytovanie v Hradci Králové si zavcasu zaistite, prehľad ubytovacích kapacít a potrebné informace o rezerváciách ubytovania nájdete v anglictine prípadne i v češtine.

Ďakujeme Vám za záujem o konferenciu V4DIS 2005 a tešíme sa do videnia v Prahe a Hradci Králové.

Tomáš Renčín
výkonný riaditeľ konferencie V4DIS 2005