ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Přiloha č. 2: Profilové informace a benchmarking

Návrh osnovy dotazníku pro zpracování informací o národních asociacích měst a obcí (1) a městech (2) z hlediska rozvoje informační společnosti. Součást příprav deklarace LORIS / eV4+. Výsledky určeny k publikování v rámci konference ISSS/LORIS 2004, resp. DIS-V4.

1) Asociace měst a obcí

(Modelový příklad)

Východiska

Informace zpracované a prezentované v rámci ISSS/LORIS 2003 (publikováno následně v dokumentu Guidebook).

Osnova

 1. Identifikace a kontakt
  • Název asociace, zkratka
  • web
  • Kontaktní osoba pro ISSS/LORIS/DIS-V4 (jméno, funkce, kontakt)
  • Datum zpracování
 2. Základní profil asociace a země
  • Počet obyvatel v zemi
  • Struktura členění územní správy
  • Počet měst a obcí (+ členění v kategoriích dle velikosti např. 500, 50, 5 tis obyv.)
  • Členská základna asociace -- počet / podíl měst a obcí reprezentující počet/podíl obyvatel
  • Vznik, základní cíle
  • Orgány a struktura (současné obsazení, minimálně předseda a výkonný výbor)
  • Zdroje pro zajištění činnosti (finance -- čl. příspěvky a jiné, lidské zdroje -- aparát)
  • Spolupráce s jinými uskupeními, zejména mezinárodními (IULA, CEMR aj.) a členství v nich
 3. Údaje k rozvoji informační společnosti, resp. ICT a eGov na L+R úrovni (LORIS témata)
  • Orgán asociace odpovědný za problematiku ICT a eGov, jeho cíle a činnosti, složení
  • Vládní orgán odpovědný za ICT a eGov (jméno, web), spolupráce asociace s ním,
  • Další národní organizace a sdružení se vztahem k problematice LORIS (názvy zkratky, web-kontakty)
  • Existence národní e-strategie nebo akčního plánu (název, kdo a kdy zpracoval) jeho vztah k tématům LORIS
  • Tvorba a existence e-strategií regionů, měst a obcí
  • Kolik regionů, měst a obcí má vlastní webové stránky, jaké informace na nich zveřejňuje (např. dle požadavků zákonů, standardů, metodik)
  • Jaký je stupeň poskytování informačních on-line služeb (dle kategorií eGov: informace, jednosměrná interakce, obousměrná interakce, transakce)
  • Jaký je stupeň bodování multiplatformních on-line služeb (web, call centra, one stop)
  • Existence konferenčních aktivit, benchmarking a best practices v rámci země a s účastí asociace
  • Existence národní vládní podpory iniciativ pro rozvoj eGov na úrovni LR (programy, granty, projekty)
  • Zkušenosti a zapojení do společných projektů (mezinárodních, národních, mezi více subjekty), příprava a zkušenosti s řením projektů čerpajících podporu z fondů EU, zejména strukturálních fondů
  • Další zkušenosti s řešeními na témata:, Re-engineering, eHealth, eLearning, eSecurity, eDemocracy, CRM aj.
  • Priority a plány na další aktivity
  • Zkušenosti a ponaučení (lessons learned)

2) Města

(Modelový příklad)

Východiska

Návrh struktury údajů o IT ve městě pro prezentaci statutárních měst ČR (Šolc, MHMP/KISMO, XII/2003), dotazník projektu TeleCities a Deloitte & Touche: eCitizenship for All Survey (2003)

Osnova

 1. Identifikace a kontakt
  • Název (v rodné řeči, anglicky)
  • web
  • Kontaktní osoba (jméno, funkce, kontakt)
  • Datum zpracování
 2. Základní profil města
  • Specifické postavení ve veřejné správě (hl. město státu, regionu, statutární město ap.)
  • Počet obyvatel
  • Organizace správy města (městské části)
  • Volené orgány (počet, struktura), existence programového prohlášení
  • Existence základních dokumentů pro rozvoj a správu města (strategický plán, programové prohlášení apod. -- ze kdy) -- priority
  • Členství v národních i mezinárodních organizacích (se širším zaměřením, specifické k IT viz oddíl C6)
  • Počet zaměstnanců města, z toho administrativa
  • Rozpočet (příp. další statistické ukazatele HDP, nezaměstnanost)
 3. Údaje k rozvoji informační společnosti (LORIS témata)
  1. Organizace IT
   • Řídící a výkonné orgány města k problematice IT a eGovernmentu
   • Centrální pracoviště IT a jeho postavení v úřadu (odbor), počet pracovníků, struktura, hlavní činnosti. Pracoviště IT na jiných odborech (např. doprava, úz. plánování, živ. prostředí, školství aj.)
   • Kdo odpovídá za rozvoj eGovernmentu, věcnou správu webu aj. (IT+PR+?).
   • Další úřady a organizace města se zásadnějším vlivem na IT (IT odbory na úřadech MČ, "technické" organizace zřizované městem)
   • Rozpočet na IT (% z rozpočtu města), struktura (infrastruktura + HW, SW+podpory, pořizování a nákup dat, telekomunikační poplatky aj.)
   • Hlavní nakupované služby, příp. outsourcing IT
   • Provozní řád či jiná "pravidla" pro užívání IT zaměstnanci, systém školení zaměstnanců, ověřování znalostí (ECDL)
  2. Strategie, bezpečnost
   • Informační strategie/politika (zda existuje samostatný dokument, či je rozpracován, ze kdy, kdo zpracoval, proces přijetí, zveřejnění, monitoring, zaměření, priority aj.), vazba na eEurope 2005 a národní politiky.
   • Bezpečnostní politika (ano/ne/rozpracována, kdy, kdo, přijetí, charakteristika obsahu), organizace a řízení bezpečnosti IT.
   • Audity, atesty
  3. Infrastruktura
   • Existence metropolitní sítě (kdo připojen, technická charakteristika, organizace provozu) zajištěn provoz), parametry připojení k Internetu, vazby na sítě národní infrastruktury, plány.
   • Vybavenost úřadů -- LAN, připojení k metropolitní síti či internetu, podíl zaměstnanců vybavených PC + připojených k síti, s přístupem ke službám e-mail, Internet apod.)
  4. SW agendy a data
   • Řešení hlavních agend: vnitřních (ekonomika, správa majetku, personalistika, správa dokumentů, odborné samosprávné agendy), vnější (web, agendy státní správy), speciální systémy (např. GIS), míra integrace a využití webových technologií.
   • Tvorba, správa a využívání základních registrů a číselníků, míra integrace, technologie
   • Hlavní vazby na okolní na inf. systémy veřejné správy : státu, regionu (nahoru), městské části organizace města (dolů)
   • Využívání open source SW (vč. plánu)
  5. eGovernment, web, CRM a specifické eSlužby
   • Existence koncepce rozvoje eGovernmentu (součást informační strategie, samostatná), politická deklarace k modernizaci veř. správy s využitím ICT
   • Organizace eGov (řídící struktura, projekt, kdo realizuje, kdo odpovídá za věcnou správu, propagace a vzdělávání)
   • Komunikační kanály využívané pro poskytování služeb -- web, call centra, informační a kontaktní střediska (one stop), veřejná přístupová místa (infokiosky), mobilní zařízení, dig. televize aj.)., integrace služeb.
   • Adresa webových stránek města, zajímavé inf. služby, vícejazyčné verze, účast v soutěžích a ocenění
   • Charakteristika stupně stávajících eGov služeb dle 4 kategorií (informace, jednosměrná interakce, obousměrná interakce, transakce)
   • Oslovené a rozlišované cílové skupiny
   • Dostupnost e-služeb pro obyvatele (podíl obyvatel s přístupem k internetu, vybavenost mobilními technologiemi, vybavenost škol, veřejná přístupová místa aj.), podpora dostupnosti pro různé skupiny obyvatel (hendikepovaní, senioři aj.)
   • Organizace správy webu (technologie + redakce), školení správců a uživatelů
   • Zajištění zpětné vazby (využívání e-služeb celkem i jednotlivě),
   • Aktivity na rozvoj občanské společnosti a účasti na správě města (eDemokracie)
   • Podpora on-line vzdělávání (eLearning), pro vzdělávání zaměstnanců, pro školy
   • Analýzy procesů a změny organizace práce a řízení, změny struktur se vztahem k rozvoji eGov (Re-engineering).
   • Zavádění el. podpisu, čipových karet a jiných specifických prvků bezpečného využití e-služeb (eSecurity).
  6. Spolupráce, financování aj.
   • Stálá spolupráce s dalšími sítěmi a profesními organizacemi v oblasti IT či s jinými městy (národní i mezinárodní)
   • Zkušenosti a zapojení do společných projektů (mezinárodních, národních, mezi více subjekty), příprava a zkušenosti s řením projektů čerpajících podporu z fondů EU, zejména strukturálních fondů
   • Priority a plány na další aktivity
   • Zkušenosti a ponaučení (lessons learned)
  7. Specifické projekty
   • Jakékoliv jiné zajímavé projekty a aktivity, které mohou být vzorové pro ostatní (best practices) -- stručná anotace