ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Deklarace k rozvoji informační společnosti na místní a regionální úrovni

English version--Declaration on the Local and Regional Information Society Development (eV4+/LORIS Declaration)

My, reprezentanti měst, obcí a regionů a jejich sdružení zemí V4 a dalších přistupujících zemí i současných členů Evropské unie,

kteří jsme se sešli v předvečer rozšíření Evropské unie -- jedné z největších příležitostí Evropské unie na začátku 21. století -- u příležitosti konference ISSS/LORIS 2004 (Internet ve státní správě a samosprávě/Local and Regional Information Society) a DIS-V4 (Developing Information Society in V4 Countries) konané ve dnech 28.--30. 3. 2004 v Praze a v Hradci Králové

UVĚDOMUJEME SI,

že by měl být více využit potenciál informačních a komunikačních technologií (ICT) pro dosažení cílů Lisabonské strategie, aby se Evropa do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější na znalostech založenou ekonomikou na světě se zlepšenou zaměstnaností a sociální soudržností;

JSME PŘESVĚDČENI,

že právě na lokální úrovni má použití ICT nejúčinnější vliv na vzájemný vztah veřejné správy a občanů, na výstavbu občanské společnosti a na hospodářský a ekonomický rozvoj a na zajištění dostupnosti služeb veřejné správy pro všechny skupiny obyvatel. Místní a krajská samospráva zaujímá nenahraditelné místo při modernizaci veřejné správy a poskytování služeb svým občanům a podnikatelům;

že podmínkou uskutečnění těchto záměrů je aktivní přístup, dialog a spolupráce všech složek veřejné správy -- místních a regionálních správ a národních vlád i institucí EU. Zvláštní důraz klademe na spolupráci s evropskými sítěmi a asociacemi samospráv a na vzájemnou spolupráci měst a regionů, zejména v geograficky, historicky a kulturně blízkých zemích, ale i v širším mezinárodním měřítku;

UZNÁVÁME

principy cesty k informační společnosti přijaté mezinárodním společenstvím a formulované zejména v těchto dokumentech:

 • eEurope 2005 Action Plan--Information Society for All
 • Declaration of the World Summit of Cities and Local Authorities on the Information Society (Lyon, December 2003)
 • Conclusions of the European Ministerial Conference on the Information Society "New Opportunities for Growth in an Enlarged Europe" (Budapest, February 2004)
 • Helsinki Declaration--the base for Global Cities Dialogue (Helsinki, 1999)
 • A Charter of European eRights--Public Administration on the Information and Knowledge Society (TeleCities/Eurocities, Porto, November 2003)
 • The EISCO 2003 Communication "Modernising Local and Regional Public Service Delivery in the Framework of eEurope 2005" adopted by ELANET (CEMR) (Aalborg, November 2003)
 • Memorandum of Understanding adopted at the ISSS/LORIS 2002 Conference (Hradec Kralove, March 2002)
 • Prague Declaration on the Information Society Development (ISSS/LORIS 2003, Prague, March 2003)

ZAVAZUJEME SE

 • podporovat rozvoj informační společnosti v úzké spolupráci mezi místními a regionálními veřejnými správami a ve spolupráci s národními vládami a institucemi Evropské unie i s evropskými sítěmi, podporujícími naše úsilí vynakládané v zájmu našich občanů i naší veřejné správy;
 • zlepšit kvalitu a dostupnost služeb prostřednictvím modernizace samospráv a s využitím principů elektronické veřejné správy (eGovernment) podporovat efektivnost a transparentnost veřejné správy a posilovat rozvoj demokratických procesů a aktivní občanské společnosti. Naším cílem je dále rozvíjet podmínky pro ekonomický růst i růst znalostí;
 • usilovat o lepší zapojení občanů do spolurozhodování o komunální politice a do života obce. Cestou, jak těchto cílů dosáhnout, je i využití nových technologií a pracovních metod, které navíc přispějí ke zlepšení celkové kvality života v komunitě.
 • sledovat aktivně cíle a postupy EU i národních strategií v oblasti rozvoje informační společnosti a modernizace veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií. Zúčastnit se diskuse při jejich přípravě tak, aby byla dostatečně zohledňována úloha místních a regionálních správ, jejich cíle a potřeby;
 • promítat do vlastních koncepcí a plánů (strategií) cíle a postupy Evropských a národních strategií, a to na základě analýz reálného stavu a možností;
 • zajistit efektivní mechanismy pro přípravu, financování a řízení projektů, zajišťovat zpětnou vazbu a monitoring plnění stanovených cílů pomocí indikátorů;
 • poskytovat lepší možnosti vzdělávání pracovníků veřejné správy zaměřené na zvyšování znalostí v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií;
 • zajistit dostupné on-line služby pro všechny občany a podnikatele, zaměřit se na rozvoj základních znalostí občanů s využíváním informačních a komunikačních technologií, tak aby mohli mít užitek z jejich používání a mohli hrát aktivní roli v ekonomice založené na znalostech;
 • přispívat k zamezování dělení společnosti podle možností využívat elektronické služby a podporovat dostupnost služeb pro hendikepované občany;
 • zajistit zvýšení pokrytí území širokopásmovým připojením k internetu a potřebnou bezpečnost elektronických služeb;
 • využívat ve vhodných případech kombinování finančních zdrojů, včetně nástrojů Evropské unie, např. strukturálních fondů, programu IST a dalších programů podporujících rozvoj a výzkum v oblasti Informační společnosti na regionální a místní úrovni; programů eContent, eTEN, IDA a dalších;
 • vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci s dalšími subjekty veřejné správy, vědeckými a vzdělávacími institucemi, soukromým sektorem a konsorcii, která realizují rozvíjející se občanské iniciativy zaměřené na kvalitu života a míru místní zaměstnanosti. Posilovat spolupráci mezi subjekty veřejné správy, zejména městy, obcemi, regiony i národními asociacemi a mezinárodními sítěmi při výměně zkušeností, přípravě a řešení společných projektů, hodnocení a srovnávání s využitím procesu učení se od zkušenějších i propagaci a opakování vzorových řešení;

ROZHODLI JSME SE

pro naplnění uvedených cílů a závazků v blízkém časovém horizontu provést následující aktivity:

 • vypracovat a aktualizovat informační strategie a příslušné realizační plány místních a regionálních veřejných správ i jejich asociací, jakož i občanských iniciativ, respektující cíle EU i národních vlád k rozvoji informační společnosti; na základě specifických podmínek a priorit pak realizovat v praxi programy a projekty, monitorovat plnění cílů a zveřejňovat informace o výsledcích;
 • analyzovat rozvoj informační společnosti v městech, obcích a regionech, s důrazem na propagování a rozšiřování nejlepších zkušeností a metod, aktivně se podílet se na sdílení a poměřování dosažených výsledků s dalšími subjekty ;
 • vytvořit potřebné zázemí pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností nejrůznějšími formami, např. formou konferencí, seminářů i prostřednictvím webových stránek, seznamů kontaktů, akcí, projektů a dalších vzájemně sdílených informací;
 • identifikovat společné cíle a priority, hledat řešení formou společných projektů a zajištění potřebných zdrojů s využitím fondů EU;
 • aktivně se zapojit do činnosti národních asociací a mezinárodních organizací sdružujících obce a regiony a zaměřených na problematiku rozvoje informační společnosti; spolupracovat obdobně i s profesně orientovanými sdruženími, zejména sdruženími IT pracovníků veřejné správy, jakož i sdruženími IT pracovníků nevládních neziskových organizací;
 • aktivně se podílet na diskusi ke strategiím a programům EU a národních vlád, a to ve fázi příprav i realizace, zajistit účast ve vybraných strukturách, zajistit vazby na potřeby rozvoje informační společnosti na lokální a regionální úrovni;

VYZÝVÁME

národní vlády a Evropskou komisi k tomu, aby

 • sledovaly a ve svých strategiích zohledňovaly potřeby rozvoje informační společnosti na lokální a regionální úrovni a rozvíjely partnerskou spolupráci se samosprávami a jejich asociacemi;
 • vytvářely potřebné legislativní prostředí a další nezbytný rámec formou metodik, standardů; podporovaly výměnu informací a propagovaly a oceňovaly nejlepší zkušenosti;
 • podpořily iniciativní přístup místních a regionálních samospráv formou programů a finančních podpor;

obce a regiony a jejich sdružení jak přistupujících a kandidátských zemí, tak i současných členů Evropské unie, aby se připojily ke spolupráci a podepsaly tuto deklaraci.

Hradec Králové, 28. 3. 2004

(Příloha: Profilové informace a benchmarking)